6:MÅNGKULTURALISMEN: SVERIGES INSTITUTIONALISERADE LÖGN

Man kan och får självklart vara för en liberal invandringspolitik. Det är berättigat att ifrågasätta varför vi som haft turen att bli födda i Sverige skall ha det så oerhört mycket bättre än de som haft oturen att födas i ett u-land eller mer konfliktfyllt land, och varför vi har rätt att hindra folk från att komma hit. Man kan även hävda "solidaritetsargumentet", dvs att Sverige som ett rikt land trots allt hjälper många människor som har det sämre genom att låta dem komma hit, även om vi inte kan ha helt fri invandring. I båda fall har man dock en skyldighet att erkänna de försämringar för Sverige den extremt liberala invandringspolitiken har och de ännu större försämringar en helt fri invandring skulle ha. De som använder solidaritetsargumentet bör dessutom förklara varför Sverige lägger enorma resurser på de som lyckas ta sig till Sverige och oerhört mycket mindre till de som blir kvar i fattiga länder och i konfliktområdena.

Det fanns starka rasistiska krafter i Sverige i början av 1990-talet. Dessa övervanns genom en relevant reaktion mot verklig rasism. Men problemet blev sedan att all invandringskritik beskrevs som ond. När tiden gick och verkligheten visade att mångkulturalismen inte förbättrade landet, vilket mångkulturalisterna påstått, så blev sanningen deras största fiende. Tino Sanandaji har sagt att "Reaktionen mot nazismen muterats till en ointellektuell ideologi där all kritik mot multikulturalismen möts av vrede och hot om social isolering". Invandringsförespråkarna motiverar fortfarande ibland sina ståndpunkter med att påstå att invandringen förbättrar Sverige, trots att vetenskapen i 20 år visat på motsatsen. Eliten försöker banka in den myt som de så gärna skulle vilja vara sann. Samma personer kan även använda "solidaritetsargumentet" och hävda att Sverige ska "ta ansvar" vilket är helt ologiskt för om Sverige blivit bättre skulle man ju aldrig behöva använda solidaritetsargumentet. Men en felaktig ideologi leder lätt till inkonsekvens och motsägelser och mångkulturalismen tvingar
dess försvarare tillideliga intellektuella kullerbyttor.

https://www.youtube.com/watch?v=y6dDMU_JfXw

Liberaler och vänsterideologer står ofta som motpoler, men i Sverige har båda förordat extremliberal
invandringspolitik. Vänstern drivs av internationell solidaritet och har ett klassperspektiv i vilket, med rätta, invandrarna oftast anses som underklass. Liberalerna, som nästan samtliga är socialliberaler, förordar stor individuell frihet vilket enligt en del anses inbegripa fri/stor rörlighet över nationsgränser. Men varken vänstern eller socialliberalerna problematiserar det faktum att invandringen försämrar förutsättningarna för offentlig sektor att hjälpa resurssvaga individer och vänstern problematiserar heller aldrig det faktum att inom denna grupp är de redan invandrade kraftigt överrepresenterade.

Sverige har få större mediaaktörer som nästan uteslutande är liberala eller vänster. I borgerlig media och politiska partier har den konservativa delen liten plats. Därmed har invandringsförespråkare
monopol över vad som publiceras i media angående invandringsfrågor och det i sin tur styr den politiska debatten. Under de få år som Sverige genom invandringen förvandlades till oigenkännlighet
lyckades liberaler och vänsterideologer inom politik och media genom mörkläggning, urvalsförfalskning och lögner undanhålla svenska folket sanningen om invandringens konsekvenser.
En fungerande journalistkår hade naturligtvis konfronterat politikerna med fakta men journalisterna är mångkulturalismens främsta förespråkare och deras verktyg är lögnen och den sociala
stigmatiseringen. Granskningen av invandringspolitikens konsekvenser uteblev och politikerna som genomfört besluten slapp förklara hur de försvarar sin extrema invandringspolitik trots den skada på
samhället den innebär. De journalister/politiker eller etablerade intellektuella som trots allt insåg invandringens konsekvenser vågade inte ge uttryck för sina åsikter, det kunde kosta dem både
anseende bland kollegor och stopp i den egna karriären.

När Alliansen vann valet 2006 fanns stark evidens för att invandringen påverkade Sverige negativt.
Alliansen såg visserligen till att universitetsstuderande från utlandet(gäller ej EU-medborgare?) inte längre får ta del av de subventionerade utbildningarna. De gjorde även en obetydlig korrigering angående försörjningsansvar, men fortfarande var det en försumbar andel som krävdes på försörjningsansvar när de tog hit anhöriginvandrare. (2011/12 omfattades mindre än 1 % av
anknytningsärendena av försörjningskrav). Men alliansen liberaliserade kraftigt reglerna för arbetskraftsinvandring. Inför valet 2010 läckte Socialdemokraternas skrift "Valet 2010- Att
debattera med Sverigedemokraterna" ut på internet. Denna är ett i förtäckta ordalag erkännande om att SD har rätt och det gäller att inte avslöja detta. Det står på sid. 3 att SD ofta använder
"mycket siffror, många experter, många citat, många hänvisningar till myndigheter och utredningar." Det gäller, enligt rapporten, att "inte lockas in i en debatt där det tävlas med siffror och statistik." Vem har intresse av att föra debatten bort från fakta och forskning ? Jo, de som
vet att de har fel, och som vet att motståndaren har rätt. Men S vann inte valet 2010, det gjorde alliansen. Nu fanns ännu starkare evidens för enorma påfrestningar på samhället invandringen
orsakar.
Reinfeldt skulle ha kunnat börja samarbeta med SD. Men istället blev det nu för
han och andra mångkulturalister
ännu viktigare att försvara den extrema invandringspolitiken. I boken "Invandring och mörkläggning" beskrivs "det partipolitiska projektet att konsekvent och ihärdigt angripa SD. Lojalitet till det projektet överordnas allt annat, även Sveriges välfärd."
Mångkulturalismen och den extrema invandringspolitiken hade blivit ett prestigeprojekt som skulle genomföras till vilket pris som helst. Följdaktligen ingick alliansen en migrationspolitiska överenskommelsen med Miljöpartiet, ett av Europas allra extremaste parti vad gäller invandringspolitik. "Överenskommelsen är historisk inom den svenska migrationspolitiken. Den lägger en långsiktig grund för en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Den markerar ett vägval för Sverige, en fortsättning mot humanitet och ordning. Ett vägval som stänger dörren för främlingsfientliga krafter", sade Reinfeldt. Totalt sett ökade invandringen kraftigt under alliansens år vid regeringsmakten.

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/motsattningar-om-anhoriginvandring_8399472.svd,
https://docplayer.se/1081697-Valet-2010-att-debattera-mot-sverigedemokraterna.html,
https://morklaggning.files.wordpress.com/2014/05/invandring-och-morklaggning-karl-olov-arnstberg_gunnar-sandelin_2014-04-29.pdf,
https://www.svd.se/billstrom-oppnar-for-nytt-samarbete-med-mp

Reinfeldts aversion mot SD var anmärkningsvärd. Han sade tex att han inte ville ta in SD med tång, men hade inga problem med att åka på toppmöten och samarbeta med europeiska ledare som till stor del förde den invandringspolitik som SD förordar. I Expressen feb -12 hade han inte intelligens nog att inse paradoxen då han erkände problemen med invandrarnas låga sysselsättning samtidigt som han
hyllade arbetskraftsinvandring, som ofta sker till lågkvalificerade yrken och vars arbetstillfällen skulle kunna besättas av just invandrare med låg utbildning. Reinfeldts slutsats var att "Sverige ska förbli öppet, för att det i grunden bygger ett starkare Sverige och en bättre värld." Han verkar tycka att allt svenskt är dåligt. "Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån", har han
sagt. Däremot är allt som kommer utifrån bra. Vid ett besök i ett halalslakteri, där man vänder slaktdjuren mot mecka, den muslimske slaktaren läser en religiös fras och sedan skär halspulsådern av det bedövade djuret som sedan förblöder ihjäl, var Reinfeldt full av entusiasm: "Här visar man hur man i praktiken bygger integration. Vi måste visa mer respekt för andra kulturella traditioner (!)" Då det händer saker som vi inte har kapacitet att hantera eller som är alltför obehagliga kan vi försvara oss själva genom försvarsmekanismen "förnekande" dvs att förneka även för oss själva att det är sant. Reinfeldt har klara tecken på detta. Hans skuld för de enorma problem Sverige nu har går knappast att överdriva. April -15 sade han om invandringen att "Det är inte en börda, en kostnad, utan de facto en
väg till ett starkare och bättre samhälle".
Massimporten av lågutbildade som vi sedan 20 år visste kommer att vara negativt för välfärden fick han till att "Min poäng är att om Sverige inte gör detta kommer vi i framtiden att sakna resurser för att klara vårt välfärdsåtagande". Att den
okontrollerade invandringen innebär att massor av människor med oklara värderingar nu vistas i landet verkade inte bekymra Reinfeldt: "Hela min poäng är att öppenheten leder till att människor med alla typer av bakgrund kommer till Sverige och att det i grunden är bra." Moderaterna drev under sina 8 år vid makten Sverige åt helt fel håll.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2010/fredrik-reinfeldt-pressades-om-sd/,
https://www.expressen.se/nyheter/oppenhet-bygger-ett-starkare-sverige/,
https://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-det-ursvenska-ar-blott-barbari,
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/har-finns-pengar-att-tjana_1649355.svd,
https://www.tino.us/2015/08/ipsos-och-novus-om-invandringsopinion/,
https://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-vi-har-valt-ratt-vag-i-asylpolitiken/,
https://www.expressen.se/nyheter/oppenhet-bygger-ett-starkare-sverige/,
https://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet/,
https://www.di.se/artiklar/2015/4/9/reinfeldt-jobben-tar-inte-slut/  , 

När de röd-gröna tillträdde hade de inga som helst planer på stramare invandringspolitik. Majoriteten av muslimerna röstar på vänsterpartierna, troligen gäller detsamma för asyl-och anhöriginvandrarna som helhet. Det kan vara en av förklaringarna. Vänstern hävdar dessutom att det finns ett enormt
problem i Sverige med rasism och främlingsfientlighet vilket är helt absurt. Dels eftersom Sverige fram till hösten -15 hade kanske Europas liberalaste invandringspolitik och dels eftersom flera mätningar visat att Sverige har den lägsta graden av främlingsfientlighet av alla EU-länder. Detta har European Social Survey tidigare visat och även en EU-undersökning från 2018 visade att Sverige är minst rasistiska landet i EU. Där frågade man hur villiga medborgare i olika länder är att ha en migrant som vän. Svenskar är mest villiga att ha en migrant som vän. 87 % svarade "ja" på frågan, medan genomsnittet i Europa är 48 procent. MP, V och C är de som förordar allra extremast invandringspolitik. Oktober 2012 skrev MP motionen "Öppna fler dörrar till Sverige". Där står: "Fler ska få stanna. Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser". MP ville att möjligheten till
anhöriginvandring skulle utökas och det lilla som fanns av försörjningsansvar vid anhöriginvandring skulle tas bort. Fler lagliga vägar in i EU skulle skapas för asylsökande,
bestämmelserna om "synnerligen ömmande omständigheter" vid beviljande av asyl skulle "användas mindre restriktivt", öppenheten i det svenska systemet för arbetskraftsinvandring skulle  utvidgas etc. Det hela går helt enkelt ut på att ta bort de få begränsningar som fanns. I Agenda 6 oktober 2013 gick partiledarna för MP och V ett steg längre och propagerade för att man skall kunna söka asyl på svenska ambassader. Alla som har den minsta insikt i effekterna av svensk invandringspolitik inser att välfärdsstaten är omöjlig med Mp, V och C's invandringspolitik.
Men okunskapen inom MP är total. Gustav Fridolin sade dec -12: "Genom att skylla arbetslöshet och sjunkande skolresultat på invandring, helt utan stöd i statistiken, så krattar man manegen för partier som vill sätta människa mot människa. Det är ansvarslöst." Det är detta parti, ett parti med extrema åsikter och med ledare totalt okunniga om invandringens effekter, som sedan 2011 styr svensk invandringspolitik. Först genom tillåtelse av alliansen och sedan i regeringsställning. Så har det också gått som det har gått.....

Tullberg:Låsningen: Michael Hjerms föredrag vid FAS seminarium i Stockholm den 15 september 2011,
https://samtiden.nu/2018/04/sverige-minst-rasistiskt-i-europa1/,
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/loof-flera-kontroversiella-forslag-borta_7923312.svd?tabSel6098691=2,
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Drommen-om-Sverige_H002A393/?text=true,
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15998351.ab,

Det är Allianspartiernas beslut som mest skadat landet men det är främst från vänster som ide'erna och tänkandet som möjliggjort Sveriges destruktiva invandringspolitik kommit. I slutet av 1900-talet förlorade vänstern kampen om de ekonomiska teorierna då kommuniststaterna föll ihop. Då riktade vänstern om sin kamp. Några artiklar i Samtiden berättar att redan tidigt 1900-tal hävdade Wyndham Lewis att det marxistiska tänkesättet om asymmetriska relationer kan överföras från ekonomisk/socal klass till exempelvis kön. Kulturmarxism är omvandlingen av klasstänkande till andra kategorier än ekonomiska. Olika kön har olika klasser, olika etnicitet har olika klasser, olika religioner har olika klasser etc. Och inom de olika kategorierna förtrycker klasser högre upp i hiererarkin de som står
lägre. Om marxismen förlorade ekonomikampen så har kulturmarxismen haft enorma framgångar och blivit något av en överideologi inom europeisk och svensk politik. Kulturmarxister tolkar alltid
konflikter som en konsekvens av ojämlikheter inom en kategori. Ursprungligen handlade vänstern om klasskamp men nu handlar vänsterns kamp istället om kön, etnicitet, religion och sexuell läggning. Och främst prioriterad är kampen inom kategorin etnicitet. Vänstern är idag främst "anti-rasister". Kulturmarxismen, detta förenklade och primitiva tankesätt, orsakar att vänsterideologer aldrig kan se uppenbara brister i icke-västerländska kulturer och religioner hur uppenbara de än är. Allt är alltid västerländska heterosexuella mäns fel.
När MP's språkrör Åsa Romson April -16 talade om "elfte september-olyckan" förklarar hon användandet av ordet "olycka" med kulturmarxistisk logik att terrordåden innebar en olycka för Sveriges muslimer ! Ett extremexempel på hur imbecillt en del vänstermänniskor tänker är Karsten Nordal Hauken, röstande på socialistiska vänsterpartiet i Norge, som när han var yngre blev våldtagen av en somalisk asylsökare. När han fick reda på att somaliern skulle utvisas ur Norge drabbades han av "en stark känsla av skuld och ansvar....Det var jag som var anledningen till att han inte fick stanna i Norge, utan istället skickades till en mycket osäker framtid i Somalia....jag ser honom mest som en produkt av en orättvis ärld. En produkt av en uppväxt präglad av krig och fattigdom."

https://samtiden.nu/6755/hard-kamp-solidarisk-gen/,
https://samtiden.nu/7765/kulturmarxismen-och-staten/,
https://www.aftonbladet.se/kultur/article22384092.ab,
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/%c3%a5sa-romson-i-bl%c3%a5sv%c3%a4der-%e2%80%93-kallade-11-september-attackerna-f%c3%b6r-olyckor/ar-BBrW4YB?li=BBqxCu3&ocid=mailsignoutmd,
https://www.nrk.no/ytring/jeg-ble-voldtatt-av-en-mann-1.12852714,

Att etnicitet-religion har företräde före vänsterns alla andra "klasskamper" tydliggörs genom att vänstern aldrig protesterar mot förtryck mot kvinnor och homosexuella inom andra kulturer även
om det där är mycket mer omfattande än i västerlandet. Så trots att massövergreppen på kvinnor i Tyskland och Sverige nyårsafton -15 solklart hade kulturella orsaker, och kanske även rasistiska,
och var något nytt i modern fredstid i Europa, så förfäktade vänstern detta. 3 feminister skrev i aftonbladet "Genom historien och i vår egen tid finns det inget stöd för att det enbart skulle
vara män från särskilda "kulturer", som utövar sexuellt förtryck och våld mot kvinnor. Den enda gemensamma nämnaren är att förövaren är en man. Sanningen är att kvinnor i alla länder,
i alla grupper i samhället, utsätts för övergrepp och kränkningar av män, just för att de är kvinnor." Den turkiska forskaren Özge Öner skrev i SvD att debatten i Sverige får henne att häpna då svenska feminister hävdar att "den gemensamma nämnaren vid övergreppen är kön, inte etnicitet". Öner skrev att efter att ha levt som kvinna i Turkiet som brukar anses vara världens mest moderna muslimska samhälle, kan hon inte nog understryka hur felaktigt och skruvat detta synsätt är: "I länder där islam
färgar de kulturella normerna, råder i mångt och mycket konsensus om att det är kvinnans skyldighet att skydda sig från sexuella övergrepp genom att göra sig själv osynlig på offentliga platser, både till klädsel och till sätt...Självfallet har de flesta män, som är uppvuxna i länder där konsensus råder att det är kvinnornas och inte männens skyldighet att undvika sexuella övergrepp, en helt annan syn på hur man bör bete sig mot kvinnor än de flesta svenska män." Sanningen är att vänstern är precis lika oförmögna att se att deras extrema syn på invandring fått förödande konsekvenser, som de
tidigare var oförmögna att se att deras ekonomiska teorier får förödande konsekvenser för nationer.

https://www.aftonbladet.se/debatt/article22088414.ab
https://www.svd.se/visst-handlar-kvinnosyn-om-olika-kulturer

Att svenskar röstar på partier som förstör Sverige kunde fram till 2015 skyllas på media, den yrkesgrupp som har till uppgift att för folkets räkning granska makten, medvetet ljugit i nästan alla avseenden vad gäller invandringspolitiken. Detta tydliggjordes i en undersökning av
DN/Ipsos feb -15 då 28% tyckte att invandring är mycket bra för Sverige och ytterligare 35 % tyckte att invandring var ganska bra. Bara 5 % tyckte att invandring är mycket dåligt för Sverige och 8 % ganska dåligt. Media hade med mörkläggning, urvalsförfalskning och lögner grundlurat svenska folket och lyckats få en överväldigande majoritet att anse att en företeelse som leder till
ekonomisk förlust, mindre resurser till välfärd, högre arbetslöshet, mer organiserad brottslighet, mer rån, mer Islam och därmed ökat terrorhot och minskad yttrandefrihet, sämre skolresultat, högre kriminalitet, mer våld, fler våldtäkter, mer utanförskap etc etc till att vara något positivt för Sverige. Att de lyckats med detta är en ytterst imponerande men lika skrämmande prestation.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-folket-integrationen-fungerar-inte/

Sedan 1989 har professor Kent Asp vid Göteborgs universitet studerat hur svensk politik behandlas i
medierna och bla gjort sex undersökningar av journalisters partisympatier. I den senaste undersökningen från 2012 är mönstret detsamma som tidigare: V och MP är kraftigt överrepresenterade vid en jämförelse med valmanskåren som helhet. MP har ett näst
intill chockerande högt stöd bland journalisterna, 41 % ! V är näst största parti med 15 %, SD stöds av 1 %. Av de journalister som bevakar politik/samhälle svarade 46 % att de stödjer MP och 19
% på V. På Sveriges Radio och SvT, de journalister som ska värna public service-uppdraget och rapportera allsidigt och objektivt, sympatiserar en majoritet, 52 % respektive 54 % med MP. Asp konstaterar att journalistkåren i politiska termer inte är särskilt representativ för den svenska allmänheten och att detta är ett demokratiskt problem.
Att detta får genomslag i deras yrkesutövning är uppenbart. Asp sade: "Den slutsats jag drar efter alla dessa års studier är att Miljöpartiet får en mer gynnsam behandling än de andra partierna. Normalt sett är jag väldigt
försiktig i sådana här sammanhang och jag skulle aldrig påstå något sådant om jag inte vore säker
."
Journalistkårens skevhet i politisk uppfattning leder till en skevhet i vad de uppfattar som normalt och extremt. Om man jämför Sverige med andra länder i Europa blir det uppenbart att det som den grön-röda journalistkåren kallar extremt i själva verket ofta är det normala, medan deras egna åsikter och den invandringspolitik de förordar är bland det extremaste som finns. De
enormt starka sympatierna för partier som driver en extrem syn på invandring förklarar att journalisternas rapportering närmast är att likna vid propaganda för öppna gränser och mångkultur och att någon journalistisk kritisk granskning av den extrema invandringspolitiken överhuvudtaget inte genomfördes under 20 års tid, trots att den under dessa år förvandlade Sverige för alltid. Detta är ett svek av episka dimensioner.

https://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1379/1379935_journalistboken.pdf,
https://politikfakta.se/wp-content/uploads/2013/03/SVT_partisympatier.pdf,
https://politikfakta.se/2013/03/svts-partisympatier-ett-demokratiskt-problem/,
https://www.svt.se/2.22620/1.2788661/miljopartiet_har_en_graddfil,
https://www.dagensps.se/artiklar/sn/2012/04/29/280745/index.xml,

En vikarie på Sveriges Radio skrev ett antal debattartiklar som handlade om tekniska brister vid handläggningen av asylärenden. Detta uppskattades inte av hans chef som meddelade"du kritiserar ändå systemet och det är bara okej om kritik är vänsteranstruken". Uttalandet visar på det institutionaliserade vänsterperspektivet inom public service och då uttalandet visar att detta är medvetet av chefen borde detta självklart föranleda att nämnde chef fått sparken. Istället fick vikarien kort efteråt veta att hans vikariat var avslutat.....

https://samtiden.nu/2016/06/hur-partiska-ar-public-service/

Medias svek har ändå till sist långsamt börjat uppmärksammas i delar av journalistkåren. I feb 2015 skrev Ann-Charlotte Marteus på Expressen självkritiskt att hon själv var med och byggde den
"åsiktskorridor" som har förhindrat en konstruktiv debatt om migration och integration. "Uppdraget för mig som korridorarbetare var tvåfalt. För det första att varna för SD och skälla ut alla de bonnläppar som funderade på att rösta på partiet. För det andra att slå ner stenhårt på debattörer som använde uttryck som på något sätt kunde normalisera SD:s problembeskrivning; attackera varenda -----som använde ord eller fakta som på något sätt kunde tolkas som rasism eller glidningar mot rasism. Eller eventuella förstadier till glidningar mot rasism. Här ingick alla texter som ifrågasatte Sveriges förmåga att klara stor invandring på kort tid." Arbetet med korridoren gick bra men senaste åren har det börjat
gnaga i henne. Hon har till sist insett att det faktiskt fanns oundvikliga, problem i invandringens kölvatten och att det hade blivit helt illegitimt att påtala dessa. "Sverige blev inte som Danmark, tack och lov. Kanske hjälpte åsiktskorridoren. Men priset blev högt: självcensur på bred front, rädsla för att undersöka verkligheten förbehållslöst, minskad tilltro till argumentens makt. Och som resultat en fördummad offentlighet, moralfebriga politiker och samhällsproblem som borde ha uppmärksammats och åtgärdats för länge sedan. Det blev en dyr korridor." Marteus verkar djupt ångerfull över sin
yrkesgärning. Många många fler journalister borde känna likadant.

https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/det-ar-jag-som-ar-asiktskorridoren/

SOM-rapporterna från Göteborgs universitet har sedan 1989 mätt folkets syn på flyktingmottagning. Alla år har det varit betydligt fler som tycker det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar, mellan 40 och 65 %, än det är som tycker det är ett dåligt förslag, mellan 16 och 37 %. 2016 var det 52 % som tyckte det var ett bra förslag och 24 % som tyckte det var ett dåligt förslag. Redan 2008 skrev SvD
att trygghet och säkerhet är det som människor värdesätter högst i sitt boende, och att en undersökning visat att bara 23 % av svenskarna vill bo i områden som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald medans en av tre vill bo i ett inhägnat område dit obehöriga inte har tillträde. Arbetarbladet skrev 2012 att "Svenskar vill inte bo i invandrarområden" då Roger Andersson vid Uppsala universitet tittat på hur olika kategorier flyttar och ställt frågor till infödda svenskar. "Det
vi kan se är ett väldigt påtagligt undvikandemönster. Svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden
", sade Andersson. 2015 skrev "Forskning och framsteg" att det faktum att infödda svenskar flyttar ifrån områden med många utomeuropeiska invandrare är en av de starkaste krafterna bakom den växande etniska segregeringen enligt en studie av flyttmönstren i landets tolv största kommuner 1990-2007. "Vi hittade en så kallad tipping point på 3-4%. När andelen utomeuropeiska invandrare är så stor i ett bostadsområde så börjar de infödda svenskarna flytta därifrån" sade Emma Neuman,
nationalekonomisk forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö.

https://tino.us/2013/12/vad-som-undersokningen-egentligen-visar-om-invandringsopinion/, https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10154572591988231,
https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10154572591988231, https://www.svd.se/svenskar-vill-ha-inhagnat-boende_1928765, https://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.4654883-svenskar-vill-inte-bo-i-invandraromraden,
https://fof.se/tidning/2015/7/artikel/segregeringen-okar-i-sverige,

Majoriteten av svenskar röstar alltså på partier som för en politik som skapar ett samhälle som de tydligt visar att de inte vill ha. Okunskap om problemens omfattning kunde kanske länge förklara detta då media ljög om invandringen men numera sipprar en hel del sanning fram mellan medias lögner, och alldeles oavsett medias agerande så borde det inte behövas mer än ett par öppna ögon och öron för att inse vad som händer med landet. Och tidigare, då media enbart rapporterade ohederligt, brydde sig svenskarna inte om att skaffa sig kunskap om den politiska fråga som förändrat landet allra
mest. Trots att allt som behövs är en stund vid en dator med internetanslutning. Svenskarna är fullt upptagna med att titta på let's dance, uppdatera sin facebooksida, följa ytliga kändisbloggar eller diskutera en av Europas sämsta fotbollsligor etc. DN's mätning 2015 om man ansåg att invandringen är bra för Sverige, är därför inte bara ett bevis på medias svek. Det är även ett enormt underbetyg för svenska folket. Att bry sig så lite om det samhälle som deras barn skall leva i, är närmast ofattbart
ansvarslöst. Svenskarna brydde sig inte ens särskilt mycket om när demokratin sattes ur spel i landet. Juni -15 svarade bara 49% att de visste vad DÖ gick ut på !!!

https://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-valjare-insatta-i-historisk-pakt/,

Sedan 2010 är SD vågmästare i riksdagen samt i flera kommuner. Men trots att SD befinner sig i mitten ekonomisk-politiskt så inleds nästan inga formella samarbeten med SD, varken i riksdagen eller i kommunerna. Lägg därtill att Sveriges största kvällstidningar använde större delen av sitt politiska utrymme och kapacitet inför åtminstone valet 2010 till att förmå människor att inte rösta på SD, att alliansen alliansen efter valet 2014 lämnade över makten till vänstern istället för att fortsätta styra Sverige med stöd av SD och att de inte ens ville prata med SD, att S efter valet skulle föredragit nyval hellre än att ens prata med SD, att migrationsverket verkar vara det enda statliga verk med små eller obefintliga krav på att hålla någon budget. Allt detta visar att för vänstern och alliansen är den viktigaste prioriteringen att hålla det enda parti som för länge sedan förutsåg de nu allmänt erkända invandringsrelaterade problemen utan inflytande. För att uppnå detta ingick man 27 december 2014 "Decemberöverenskommelsen". SD anklagas utan grund för att vara ett enfrågeparti och för att vara odemokratiska. Efter Decemberöverenskommelsen kan dessa argument aldrig mer användas mot
SD eftersom 6 av 8 riksdagspartier visade att de var beredda att upphäva stora delar av demokratin just pga
en enda fråga. För det som decemberöverenskommelsen innebär är inget annat än att regeringen och alliansen satte den parlamentariska demokratin ur spel. Trots att
den är fastställd i paragraf 1 i första kapitlet i den svenska grundlagen !! Och detta skedde helt utan protester från folket eller svensk media..........

https://sv.wikipedia.org/wiki/Parlamentarism,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152https://www.svd.se/alliansen-vaga-sta-for-er-egen-politik

Reinfeldt inledde valrörelsen 2014 med att helt plötsligt men till synes tillfälligt erkänna att den massinvandring han alltid framhållit som så lönande nu istället var en enorm kostnad ! Han hade naturligtvis en valmöjlighet: byta invandringspolitik eller erkänna att alla andra områden måste försakas. Reinfeldt tvekade inte om valet: "jag kommer att vädja till svenska folket att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runtom i världen" sade han. Några satsningar på exempelvis svenska fattigpensionärer eller arbetslösa ungdomar var inte aktuellt. Allt ska gå till
invandringen förklarade han. "Det kommer att kosta pengar, vi kommer inte ha råd med så mycket annat" sade den 49-årige höginkomsttagaren och utropade triumferande "Öppna era hjärtan"...

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19374579.ab

I valet 2014 blev SD vågmästare med 12,9 % av rösterna.- mer än en fördubbling jämfört med valet 2010. När hela det politiska etablissemanget förenar sig med i stort sett hela pressen och driver samordnade kampanjer mot ett demokratiskt parti och effekten blir motsatt den önskade, ja då borde den eftertänksamme börja fundera och de gjort fel på något sätt? Men inte i Sverige. Reinfeldt och alliansen hade kunnat fortsätta styra Sverige men valde hellre att lämna över makten än att regera med stöd av SD. Och de rödgröna fortsatte på den inslagna linjen. Men 2015 blev sedan året då problemen blev så uppenbara att det inte längre gick att undvika att förneka eller debattera. Men så sent som april -15 sade sig statsminister Stefan Löfven vara övertygad om att en stor flyktinginvandring är bra för Sverige: "Vi måste göra den här investeringen för att det ska bli bra långsiktigt. Invandringen påverkar välfärden positivt". Han sade att det inte finns något tak för hur många flyktingar Sverige kan ta emot och briljerade med sin okunnighet: "Låt mig ge ett exempel: 30% av flyktingarna från Syrien har högskoleexamen." Han sade att det inte finns något tak för hur många flyktingar Sverige kan ta emot. Ett minnesvärt citat från den intervjun var: "Jag är inte naiv". Löfvens
påstående om Syriers utbildningsnivå berodde på att media fortsatt att ljuga. Exempelvis hävdade SvT och Aftonbladet att "med flyktingvågen från Syrien har Sverige fått sin största akademiska
tillströmningen hittils. 38% av av de nyanlända syrierna är högutbildade". För att få fram detta positiva budskap hade de omdefinierat "högutbildade" till att inbegripa alla med någon sorts eftergymnasial utbildning som alltså kan vara tex svetsar- eller frisörutbildning eller koranskola. Siffran 27% högutbildade i Sverige, som man jämförde med, är däremot den av SCB etablerade definitionen, dvs minst 3 års eftergymnasial utbildning. När SCB estimerat utbildning för nyanlända 2009-13 baserade på självrapporterade uppgifter visades att ca 10% av syrierna angett att de är högutbildade. Tino Sanandaji skrev att detta "bortom allt tvivel bevisar att den svenska journalistkåren medvetet ljuger
om invandring....En normalbegåvad tonåring förstår distinktionen mellan akademisk utbildning (minst kandidatexamen) och några månaders träning som svetsare".

https://www.sydsvenskan.se/skane/lofven-svart-att-regera-utan-do/, https://tino.us/2015/11/aftonbladet-fyra-av-tio-nyanlanda-syrier-ar-akademiker-om-man-med-akademiker-menar-svetsare-och-mekanier/,
https://tino.us/2015/06/kritiserar-statstelevisionen-igen-pa-svt-opinion-hapnadsvackande-att-svt-underkanner-scb/

Maj 15 visade en mätning från Demoskop att 58% tyckte att invandringen är för stor medan 8%
tyckte att den är för liten. Bara bland MP-väljarna ansåg fler att invandringen är för liten än för stor. Att
antalet asylsökande till Sverige inte varit ännu högre trots att MP styrt svensk invandringspolitik beror på bevakningen av EU's yttre gräns samt Dublinförordningen. Men 2015 kollapsade EU's
yttre gränskontroll till Grekland. Många försökte undgå registrering i ankomstländerna och sedan slutade helt enkelt många länder registrera migranterna och de tilläts passera genom länderna
på väg till Tyskland eller landet där man "öppnat sina hjärtan". Yttre gränskontrollen försvann och Dublinförordningen totalhavererade således och antalet asylsökande till Sverige hösten
-15 ökade kraftigt trots att Sverige ligger längst in i EU och alltså därmed knappt ska ta emot några asylsökande alls om Dublinförordningen fungerar som tänkt. En närmast ofattbart stor invandring skedde 2015 trots att Demoskops mätning tydligt visade att precis som 1991 skedde den enorma invandringen 2015 MOT folkets vilja.

https://tino.us/2015/05/silent-majority-58-procent-anser-att-invandring-ar-for-stor/,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Migrationskrisen_i_Europa

6 september 2015 talade Löfven till 15000 personer på manifestationen "Refugees welcome": "Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor" vilket han upprepade i regeringsförklaringen 15 september. Men
larmen om den ansträngda flyktingmottagningen blev allt tydligare. Migrationsverket skrev 22 okt att "situationen kan liknas vid att Sverige skulle ha direkt gräns mot Turkiet". I oktober kom 39.196
asylsökande ! Tonen hade då börjar ändras hos vissa allianspartier men Moderaternas hyckleri visste inga gränser. Tidigare hade M påstått att man svängt i tiggerifrågan och förordade förbud mot organiserat tiggeri och SD satte då samman ett utskottsinitiativ helt baserat på Moderaternas eget förslag men då röstade M emot sitt eget förlag ! Sedan påstod Anna Kinberg Batra att hon och partiet vill se återinförda om än tillfälliga gränskontroller men när SD 13 okt lyfte frågan i justitieutskottet
röstade M nej ! 9 okt 2015 hade då Decemberöverenskommelsen spruckit och 23 oktober, alltså bara 1,5 månad efter Löfvens brandtal på "refugees welcome" var han tvungen att införa flera åtgärder som SD förordat sedan länge, eftersom nivåerna asylsökande blev ohanterbara. 12 nov infördes  gränskontroller och 23 nov presenterade regeringen"åtgärder för att skapa andrum för svensk flyktingmottagande": åldersbestämning av ensamkommande barn och id-kontroller på alla kollektiv färdmedel till Sverige. 15 dec sade Löfven att Sverige var på väg att lämna den akuta flyktingkrisen. Totalt sökte 160.000 människor asyl i Sverige 2016 ! Markus Jonsson på Samtiden
skrev: "Det år vi lämnar bakom oss innehöll för Sveriges del en invandring av obegriplig omfattning".

https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-beredskapen-holl-inte-nar-krisen-kom/,
https://nyheteridag.se/m-ville-infora-granskontroller-vagrar-nar-sd-vill-samma-sak/.
https://samtiden.nu/2016/01/efter-kungstradgarden-maste-ansvar-utkravas/

Att 2015 kommer att få stora konsekvenser de närmaste åren märktes omedelbart i höstbudgeten 15. 80% av hushållen fick försämrad ekonomi trots att regeringen nu lånade pengar till sin budget. Innan den hade krona-för-krona-principen varit styrande för finanspolitiken. Både borgerliga och socialdemokraterna har hållit fast vid att alla reformer skall vara fullt ut finansierade, dvs alla utgiftsökningar och skattesänkningar som regeringen föreslår måste "betalas" i form av besparingar eller skattehöjningar. Detta hade varit finansminister Magdalena Anderssons ledstjärna men löftet om budgetansvar svek regeringen nu. Till välfärdssatsningar har man konsekvent nekat att låna pengar. Men när det behövs mer pengar till utanförskapsökande invandring då är man alltså beredd till detta. Så prioriterar regeringen ! SvD's Göran Eriksson skrev att det här var sannolikt dagen då regeringen tvingades överge två av sina viktigaste ekonomisk-politiska mål: Jobbmålet och målet att snabbt få den offentliga ekonomin i balans vilket de räknat med att den ska vara 2018. Sanandaji skrev april -16 att migrationskostnader historiskt varit en liten utgiftspost i statsbudgeten men är idag helt avgörande för statsfinansernas utveckling ! I statsbudgeten våren -16 står"En stor del av de
offentliga finanserna framöver styrs av utvecklingen av migrationen. En särskilt stor utmaning är att på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt finansiera de kostnader som den kraftiga ökningen av antalet asylsökande 2015 innebär". I vårbudgeten -16 var den enda större satsningen att spendera mångmiljardbelopp på mer utanförskap och Islam. Av statsbudgetens 27 utgiftsposter handlar 2 om invandring: Post 8 "migration" och post 13 "jämställdhet
och nya invandrares etablering".
Dessa poster utgörs nästan uteslutande av nyanlända invandrares
etablering ffa migrationsverkets driftsbudget och arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Kostnaden
för dessa 2 poster har ökat från ca 8 miljarder år 2006 till 25 miljarder 2014 och 64 miljarder 2017 ! I jämförelse med andra budgetposter framstår invandringens gigantiska kostnadsbörda än
tydligare och visar att regeringen prioriterar invandring före allt annat. Övriga 25 poster har i genomsnitt sedan 2006 fått ökade anslag med 16%. Post 8 och 13 har ökat med över 700 %!! Inom vilket annat politikområde skulle en sådan kostnadsökning accepteras ?
Summan omfattar ändå bara de direkta kostnaderna kopplade till asylsystemet och samhällsintroduktionen. Ökade kostnader för skolan, polisen, sjukvården eller kriminalvården finns inte med i dessa summor. Migrationsverket kostar nu mer pengar än hela försvaret. SD's ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt skrädde inte orden utan kallade detta för "en helt sinnessjuk prioritering". Sept -16
mitt i högkonjunkturen lade åter regeringen fram en budget som går med minus. "Hade vi inte haft ökade kostnader för flyktingkrisen förra hösten hade vi haft överskott idag", sade finansministern. Ändå höjdes skatten eftersom gränsen för statlig inkomstskatt inte räknades upp som brukligt. 40.000 fler löntagare ska betala statlig inkomstskatt 2018 för att Sverige ska ha råd med rekordinvandringen. "Fler vallöften väntar fortfarande på att infrias" sade DN's Mara Crofts och nämnde sänkt skatt på
pensioner. Skattebetalarna skrev att även om skatterna i regeringens sista budget nu sänks med ungefär 7 miljarder så är slutnotan efter mandatperioden höjda skatter på 47 miljarder kronor netto.

https://www.svd.se/regeringen-morkar-att-80-procent-forlorar-pa-budgeten, https://www.svd.se/goran-eriksson-tvingas-overge-de-tva-viktigaste-malen, https://tino.us/2016/04/ny-prognos-for-asylkostnader/, https://www.di.se/artiklar/2016/4/13/sd-sinnessjuk-prioritering/?loggedin=true, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/magdalena-andersson-flyktingkrisen-belastade-statsfinanserna, https://www.privataaffarer.se/nyheter/fler-ska-betala-statlig-skatt-873199, https://www.dn.se/ekonomi/maria-crofts-flera-loften-vantar-pa-att-infrias/, https://www.skattebetalarna.se/kampanj/skattesmallnejtack

Stefan Hedlund, professor vid Uppsala universitet skrev i GP och Expressen om den svenska elitens pinsamma moraliska haveri 2015. I september höll alltså statsministern brandtal till försvar för öppna gränser men bara någon månad senare skedde en total helomvändning. Han kommenterade den närmast ofattbara dubbelmoralen att den väldiga asylmottagningen till betydande del finansieras med pengar som tas från biståndsbudgeten. Detta innebär att det delvis i praktiken är mycket fattiga människor i tredje världen som får betala för att människor som har råd att betala tusentals dollar till flyktingsmugglare skall få ett bättre i liv i Sverige. Hedlund skrev att "När så även de etablerade partierna under galgen har övertagit stora delar av Sverigedemokraternas program, förblir det i särklass viktigaste att framhålla det egna agerandet som trots allt på något vis mera moraliskt". För när regeringen tvingades vidta en del beslut som SD förordat sedan länge så gör man inga som helst
erkännanden om att den invandringspolitik som de själva varit med om att föra i 20 år skapat en stor del av de samhällsproblem som nu finns i Sverige, man gör inga erkännanden om sin egen
inkompetens i invandringspolitiken, inga erkännanden om att SD haft rätt hela tiden. På SD-kuriren (länk saknas) skrevs : "Vi talade om för dem dussintals och åter dussintals gånger att detta inte
skulle hålla i längden. Men de envisades med att köra hela vägen in i kaklet. Den helt oundvikliga baksmällan i kommunerna de kommande åren är helt och hållet deras fel"., och "Någon
ursäkt för alla förolämpningar vi fick utstå för att vi kom på detta först av alla lär vi aldrig få".

https://www.expressen.se/debatt/den-moraliska-stormakten-har-fallit/,
https://www.gp.se/debatt/sveriges-moraliska-hybris-har-ett-alltf%C3%B6r-h%C3%B6gt-pris-1.181776

Nov 16 kom Moderaternas verkliga omsvängning. I Aftonbladet skrev Kinberg-Batra: "Under flera år valde Sverige en migrationspolitisk väg som avvek från såväl våra nordiska grannar som resen av Europa. Under kort tid har Sverige i förhållande till vår storlek tagit emot fler människor från andra länder än något annat jämförbart land. Samtidigt är det tydligt att Sverige inte klarar uppgiften att ge nyanlända en riktig möjlighet att själva etablera sig i det svenska samhället...Det är uppenbart att
alliansregeringen misslyckades med integrationen. En del menar att med reformer för att stärka integrationen skulle en omprövning av migrationspolitiken inte vara nödvändig. De har fel. Behovet av
integrationsreformer är stort. Men de kan inte göras istället för att säkra en kontrollerad invandring, utan behöver göras samtidigt. Därför har jag omprövat Moderaternas migrationspolitik, med skärpt kontroll över Sveriges gränser, tillfälliga uppehållstillstånd och tydligare krav på egen
försörjning....Jag vill inte tillbaka till den gamla politiken. Den var inte hållbar.....Samtidigt finns det människor som på seriös grund har varnat för en ohållbar situation, men som inte har blivit
lyssnade till, ibland rent av motarbetade eller utfrysta. Jag förstår att de känner ilska eller besvikelse....En långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik innebär att tillfälliga
uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga, och tydliga krav för att bli svensk medborgare". Men alliansen vägrar ändå att samarbeta med SD. Detta är fortfarande viktigare för dem än att kunna styra landet och genomföra sin egen politik ! Bara några dagar senare röstade nämligen riksdagen igenom den rödgröna regeringens budget trots att decemberöverenskommelsen spruckit och alliansen nu kan göra verklighet av sina förslag och styra Sverige bara de samarbetar med SD, som M nu givit rätt i invandringspolitiken. Men de borgerliga fällde inte regeringens budget som de säger är så skadlig av den enda anledningen att de inte vill göra det med hjälp av SD. SD backade upp moderaternas budgetmotion efter att SD' s egna förslag fallit men övriga i alliansen följde inte efter utan lade ned sina röster ! Decemberöverenskommelsen lever fortfarande informellt. En röst på C,L eller KD var återigen en röst på S och MP-politik. Ett oacceptabelt svek mot väljarna, mot grundlagen och mot Sverige.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/R0zM8/darfor-har-jag-andrat-mig-om-invandringen,
https://samtiden.nu/2016/11/anna-kinberg-batra-vagrade-ta-makten-trots-att-hon-kunde-igen/

Moderaternas insikt borde naturligtvis inte dröjt så länge. Tomas Brandberg på Samtiden skrev att Moderaterna skämt ut sig. "Behövde dessa ledande moderater, som alltså skall föreställa mycket framstående politiska experter, verkligen ett helt decennium för att förstå ganska enkla samband ? Eller förstod man egentligen, men höll låg profil för personlig vinnings skull ? I vilket fall, varför ska
väljarna känna förtroende för sådana personer ? Vi noterar förvisso en viss ödmjukhet i deras utspel, man ber till och med om ursäkt. Men den som läser noga och dessutom tar del av Kinberg-Batras replik till Jimmie Åkesson förstår att ursäkten bara gäller kritiker i de egna leden. Exakt samma nedlåtande attityd som vanligt råder mot Sverigedemokraterna". Han skrev att M på djupet borde analysera det man gjort fel i det förflutna, inklusive mobbningen av sverigedemokrater: "Den processen är påbörjad men inte avslutad på långa vägar."

https://samtiden.nu/2016/12/moderaterna-har-skamt-ut-sig/

Många liberaler och de flesta vänsterideologer fortsätter dock att hävda att invandringen som helhet ändå är positiv och ekonomisk lönsam "på lång sikt", trots att 0 % av forskningen tyder på
det. Hos flera av allianspartierna tycks viljan till självinsikt och självrannsakan låg. Mest av allt inom Centern som på sin stämma sept -15 beslutade att de ville inrätta fler lagliga flyktvägar via
exempelvis humanitära visum och möjlighet att söka asyl på ambassader, vilket så klart skulle generera enorma mängder asylsökanden. Huvudansvarig för förslaget Johanna Jönsson från
Sollerön (där antalet utomeuropeer säkerligen är minimalt) hade dock rätt då hon sade: "
De
beslut och hur vi agerar de närmaste åren kommer avgöra hur världen ser ut i framtiden. Vi måste göra det bästa vi kan
"

https://www.dt.se/allmant/dalarna/johanna-fran-solleron-fick-staende-ovationer-for-nya-integrationspolitiken

3 av 8 partier i riksdagen, C+MP+V, förordar en invandringspolitik som skulle permanentera den nivå av invandring som vi såg under några månader hösten -15. Det säger ganska mycket om ett parti när genomförandet av deras hjärtefrågor bara på några månader för landet till randen av samhällskollaps. Sådana partier ska hållas långt borta från regeringen. Och fortfarande sker saker beträffande
invandringspolitiken som vore otänkbara inom alla andra områden. När SD april 17 motionerade i Stockholms stadsfullmäktige om att utreda vad flyktinginvandring och illegala invandrare kostar
staden blev det blankt nej från de andra partierna. Alla andra kostnader analyseras - vård, skola, polis etc. När Sverige valt att ta emot oproportionellt många flyktingar är det naturligtvis ännu viktigare att redovisa konsekvenserna av det. SD förklarade att det handlar om fakta som medborgarna förtjänar att känna till och att det handlar om elementär redovisningsteknik men möttes av total oförståelse: "När det gäller människor som är på flykt undan krig, struntar jag i vad det kostar" sade Cecilia
Brink (M), "Nej, vi ska inte räkna på ett enda öre på vad folk kostar" sade Ann-Margarethe Liv (V)
medan Jessica Jormtun (MP) menade att det var en "total ickefråga" och man skulle "välja kärleken istället"......

https://samtiden.nu/24930/dumpa-mp-allas-basta,
https://nyheteridag.se/sd-forslag-om-att-redovisa-invandringens-kostnader-vacker-raseri-valj-karleken-istallet/

Hyckleriet inom den kulturella och politiska eliten som genomdrivit Sveriges extrema invandringspolitik är gränslös. I deras egna liv gör dessa nämligen allt de kan för att undvika de oundvikliga negativa konsekvenser deras mångkulturella projekt har fått. De svenska
journalisterna väljer tydligt bort de mångkulturella områdena när de väljer boende
. Rapporten
"Här bor journalisterna" 2007 från Simo visar att journalisterna oftast bor i städernas innerstad, ffa i Stockholms, samt några få stadsdelar med viss status. Få journalister bor där arbetare bor, i städernas utkanter och förorter, i områden med många invandrare eller i industriorter. Liknande resultat
konstaterades i Juni -15 i en rapport av "Institutet för mediestudier". Mest underrepresenterade är journalister i glesbygdskommuner och industrikommuner. I områden där S och SD är starka bor det få journalister. Stockholm är extremt journalisttätt men de bor glest i de fattigaste och rödaste delarna av
Stockholm/Malmö/Göteborg. De bor heller inte så tätt i de allra mest välbärgade områdena, men väl i en trygg medelklassomgivning där utbildningsnivån generellt är hög. Ett tydligt mönster är
att det bor väldigt få journalister i de mest invandrartäta områdena.
DN publicerade i augusti 2012 en undersökning som visade att Stockholms politiker skydde invandrartäta områden. Irene
Molina, professor vid Uppsala universitet sade att "
Dessa politiker ser inte den vardag som de fattar beslut för.", och SvD skrev i Maj -13 att bara 5 av de 349 riksdagsledamöterna bor i något av de 38 områden som regeringen då pekat ut som särskilt utsatta. Björn Gustafsson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet sade "Om man bor på ett sådant sätt att man dagligen inte får input från ett tvärsnitt av befolkningen, och inte heller från de som är underprivilegierade, kan man få värderingar och en verklighetsuppfattning som skiljer sig kraftigt från resten av befolkningen". Sistnämnda gäller naturligtvis även journalisterna som helt enkelt är mycket olämpliga för sitt jobb som ansvariga för att beskriva och granska samhället. Deras partipreferenser skiljer kraftigt från befolkningen i stort och de saknar erfarenhet från de
bostadsområden där Sveriges problem visar sig tydligast.
Den överväldigande majoriteten av den politiska och kulturella eliten, dessa högröstade företrädare för en "human invandringspolitik"
skulle aldrig drömma om att bosätta sig i de områden
där resultaten av deras extrema invandringspolitik syns tydligast. Än mindre sätta sina barn i skolor där. De gör istället allt de kan för att i sina egna liv slippa mångkulturen och skydda sig från konsekvenserna av det samhälle som de själva skapar. Ett osannolikt hyckleri av närmat episka mått. Med bostad i fina områden på behörigt avstånd från beslutens konsekvenser, med barnen i skolor långtifrån problemen, med eget sparkapital, privat pensionssparande, sjukvårdsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring sitter de väl skyddade från de negativa effekter som deras politik skapar. Från denna position sitter de
sedan och tillrättavisar kraftigt de som av socioekonomiska skäl inte kan välja boende i samma omfattning och som dagligen lever med  konsekvenserna av "toleransen" och "öppenheten" och som i
allt större omfattning börjat uttrycka sitt missnöje.

https://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Har_bor_journalisterna.pdf,
https://journalisterna.mediestudier.se/?t=main,
https://www.dn.se/sthlm/har-bor-politikerna-som-styr-stockholm/,
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fem-av-349-riksdagsman-bor-i-utsatta-omraden_8229478.svd,

Sedan länge har statliga myndigheter som SCB och BRÅ påvisat de negativa effekter invandringen medfört. SCB's "Integration - en beskrivning av läget i Sverige" från 2013 visade resultat så anmärkningsvärda att en haverikommission genast borde tillsatts. Inte inom något annat område påverkbart av politiska beslut hade liknande resultat accepterats. Konsekvenserna har sedan åtminstone millenieskiftet varit väl synliga för vem som helst som förutsättningslöst och med öppet sinne studerat fakta. Men de personer som myndigheternas rapporter riktar sig till har antingen inte brytt sig om att ta reda på fakta eller har helt enkelt struntat i de negativa konsekvenserna. Istället för att göra något åt de hela tiden växande problemen har man ödslat desto mer tid och energi på att motarbeta de som försökt påtala problematiken som de statliga utredningarna kommit fram till och den oundvikliga utvecklingen som nu alltså blommat ut fullständigt. Hela argumentationen för invandring går nämligen ut på att förneka fakta samt skam- och skuldbelägga all kritik mot
invandringspolitiken och därmed tysta ett legitimt och växande missnöje.
I DN 111209 sade Reinfeldt att Sverige valt rätt väg i asylpolitiken genom både en liberal asyllagstiftning och Europas
mest liberala lag för medborgare från länder utanför EU som nu kan komma hit och arbeta. "Vi valde att gå i motsatt riktning än vad andra länder i Europa har gjort. Det kommer att bli otroligt intressant att se hur det svenska vägvalet faller ut." Om han hade brytt sig om att sätta sig in i fakta så hade han förstått att det inte är svårt att räkna ut vad detta vägval kommer att innebära. En av Sveriges mest kända ekonomer, Assar Lindbäck har sagt: "Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha en restriktiv invandring. Och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystem
i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt
". Irapporten "svenska framtidsutmaningar" som den av regeringen tillsatta "Framtidskommissionen" lade fram 2013 syns att Sverige hade den största skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i hela OECD, att invandrarna haft högre arbetslöshet jämfört med svenskfödda ända sedan 1970 och att den skillnaden oavbrutet har ökat oavsett borgerlig eller socialdemokratisk regering. I Agenda i Maj 2012 sades att 30,5 % av invånarna i Malmö var utrikes födda, att 74 % av de inrikes födda i Malmö hade arbete, men bara 42 % av de utrikes födda.Då Tino Sanandaji granskade Sveriges tre mest invandrartäta kommuner (Botkyrka, Malmö och Södertälje) fann han att samtliga tappat i skattekraft 2012 jämfört med 1995, och den genomsnittliga förvärvsinkomsten var lägre 2011 jämfört med 1991. 2015 skrev han "Det är svårt att
med säkerhet sia om framtiden, men vi kan åtminstone få en ledtråd om hur vår "långa sikt" kommer att se ut genom att titta på experimentkommunerna Malmö, Botkyrka och Södertälje. Dessa
kommuner ligger någon generation före Sverige vad gäller etnisk och kulturell mångfald. Här har "lång sikt" redan inträffat. Ändå finns ingen kommun med en hög koncentration av mångfald som det går bra för. Det bästa vi kan säga är att dessa kommuner fortfarande är för små för att dra ner hela landets ekonomi. Det tydligaste exemplet är arbetarrörelsens födelsestad Malmö, en stad som för länge sedan blev bankrutt, men som går runt så länge resten av Sverige har råd att täcka underskottet. Men hur ser planen ut för stunden när hela landet nått dit Malmö är idag? Vem är då tänkt att täcka hålet i budgeten? " Oktober 2015 sade han: ""Folk kommer att segregera sig, som de redan gör nu, i skolor och bostadsområden. Ojämlikheten kommer att bli enorm och få Sverige att se ut som Mexiko eller Brasilien. USA kommer att likna Skandinavien i jämförelse......Sverige kommer fortfarande vara ett samhälle med högt kvalificerad arbetskraft och storföretag. Men det uppstår en gigantiskt underklass, på det sätt man ser i Latinamerika. Det är Sveriges framtid."

https://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-vi-har-valt-ratt-vag-i-asylpolitiken/, https://tino.us/2013/11/assar-lindbeck-talar-klarsprak-om-invandringspolitikens-negativa-konsekvenser/, https://www.regeringen.se/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar, https://tino.us/2013/08/invandring-och-ekonomiskt-utveckling-i-malmo-botkyrka-och-sodertalje/,
https://www.realtid.se/blir-det-lang-sikt-snart#conversion-1302417596,https://www.tino.us/2015/10/intervju-i-weekendavisen/,


Riksrevisionens uppdrag är att kontrollera regeringen och myndigheterna. Genom oberoende revisioner granskas vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. När regeringen föreslår en reform genom att överlämna en proposition till riksdagen ska
förslaget bygga på en noggrann analys av vilka konsekvenser det kan få på olika områden. November -17 konstaterade riksrevisionen att regeringens migrationspolitiska propositioner mellan 2004 och 2015 har bristfälliga konsekvensanalyser och låg koppling till vetenskapligt underlag. Det saknar ekonomiska analyser och beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting.
Riksrevisionen konstaterar att samtliga långtidsprognoser på det migrationspolitiska området underskattat statens utgifter. Få av
propositionerna lever upp till kraven på heltäckande och långsiktiga ekonomiska analyser och i de fall som budgeteffekter redovisas saknas ofta förklaringar till hur de räknats fram och vilka antaganden som ligger bakom. Endast 3 av de 26 granskade propositionerna anges ha några konsekvenser för kommuner och landsting, och 16 av dem saknar helt analys på området. "Vår bild är att underlagen inte alltid har tagits fram med vedertagen metodik. Metoder, data och beräkningar redovisas sällan. Det är ovanligt med hänvisningar till forskning och andra kunskapsunderlag. I 20 av de 26 granskade propositionerna saknas analyser av risker och osäkerheter helt," sade Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen.

https://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/,
https://riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Bristande-konsekvensanalyser-infor-migrationspolitiska-propositioner/

Borgerligheten och vänstern har tillsammans på bara några få decennier förändrat Sverige till oigenkänlighet. Den demografiska förvandling de genomfört saknar motstycke i Svensk historia. Detta hade naturligtvis varit helt i sin ordning om det om det hade varit till godo för landet eller om det skett demokratiskt. Men förvandlingen har skett helt utan att beakta konsekvenserna vilka varit ytterst negativa och man har med odemokratiska medel motarbetat alla som haft
invändningar mot den förda politiken. Ansvarslöshet genom bristande analys av vad omsvängningar i politiken innebär är inte bra. När det sker inom det område som inneburit en av de största samhällsförändringarna är det fullständigt oacceptabelt. Alla som deltagit i denna process borde för alltid vara diskvalificerade från alla positioner med politiskt inflytande, Ännu värre är att den politiska och mediala eliten till största del fortfarande inte insett sitt oacceptabla agerande.