4:
ISLAMS INTÅG OCH PÅVERKAN PÅ SVERIGE

"Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt."
Matt 7:15-17

Texten i detta kapitel har i inledningen följande källor:

https://www.nils-dacke.se/Islam_under_slojan-Nils_Dacke.pdf,
Koranen i översättning av KV Zetterstee'n,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam, http://sv.wikipedia.org/wiki/Koranen, https://www.koranensbudskap.se/,

Islam betyder underkastelse och lydnad. Islams teologi bygger på Koranen och sunna varav Koranen är viktigast och har enligt Islam exakt det innehåll som Gud avsett. Koranen anses vara en avbildning av en himmels arketyp, Umm al-Kitab, som sedan evighet finns hos Gud. Sunna är den nedtecknade tradition som utgår ifrån Muhammeds sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord, det vill säga vad Muhammed sagt, gjort eller stillatigande accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort. Sunna grundas främst på hadith, traderade uttalanden och handlingar som tillskrivs Muhammed, men även på sira, biografier över Muhammeds liv. Sharia är den islamska religiösa lagen där haditherna spelar stor roll.

Enligt Islam var Muhammed Guds siste och viktigaste profet och betraktas som en förebild alla manliga muslimer bör försöka efterlikna. Muhammad ibn Abdullah föddes ca år 570 i Mecka och drabbades hårt som ung. Hans far var redan död då Muhammed föddes. Han levde med en fostermor tills han som 5-åring överlämnades till sin mor som snart dog även hon och farfadern tog nu ansvaret men även han dog då Muhammed var 8 år. Han tog totalt sedan sig 8-13 hustrur (uppgifterna varierar), bla Aisha som var sex år när äktenskapskontrakt slöts och nio/tio år (uppgifterna varierar) då
äktenskapet fullbordades med samlag, då Muhammed var 54 år. Han fick också barn med en av sina slavinnor. Islam erkänner att Jesus var en profet, men att Jesus ställning hade överdrivits genom att
man ansåg honom vara en del av en treenig Gud. Muhammed sändes för att tillrättaställa denna övertolkning, och en av de viktigaste läropunkterna i Koranen är strikt monoteism. Först tenderade
Muhammed att betrakta sin egen reformrörelse som ett slags utskott från judendomen. Muhammed flyttade till Medina när han mötte motstånd från folk i Mecka som hotade att göra sig av med honom.
Om nu Muhammed hade slutat få uppenbarelser så hade Islam varit oproblematisk. Men i Medina blev Muhammeds verksamhet snart uttalat politisk, surorna alltmer intoleranta och budskapet radikaliserat.
Muslimerna började överfalla karavaner tillhörande Mecka. Ledarna i Mecka försökte vid flera tillfällen besegra den muslimska gruppen i Medina, men misslyckades. Genom att hålla fast vid sin
egen religion ifrågasatte de judiska stammarna sanningen i Muhammeds uppenbarelse och han förnekades som profet. Relationen till judarna blev alltmer ansträngd. Det förekom att muslimerna lönnmördade kritiker och Muhammed fördrev judiska stammar från Medinaområdet. Judestammen Banu Quarayza beskylldes av Muhammed att stå i förbindelse med fienden från Mecka. Deras stadsdel belägrades och de tvingades kapitulera. Muhammed lät en annan man, Sad ibn Muadz,
avgöra deras öde. Denne svarade att männen borde avrättas, kvinnorna och barnen säljas som slavar och deras tillhörigheter tillfalla muslimerna. Så blev det. 600-900 man avrättades. Det fanns nu ingen judestam kvar i Medina. Muhammeds folk fortsatte kriga mot judar, kristna och beduiner. Till sist bröts motståndet ned och Mecka, de flesta arabiska stammarnas religiösa centrum, intogs år 630 nästan utan våldsamheter. 631 uppenbarades sura 9 som sammantaget innebar att islams mål uttalats som att utrota all avgudadyrkan, medans judendom och kristendom accepteras men skall underordnas Islamisk överhöghet. 632 dog Muhammed i Medina.

En stor del av Koranens suror (kapitel) handlar om ett fåtal budskap: Att Koranen är sann och att den som följer budskapet skall komma till paradiset och de som inte följer den skall komma till helvetet,
att Gud väljer vilka som tror och vilka som inte tror, att man skall följa Muhammed som är Guds budbärare annars kommer man att straffas såsom Gud straffade de som inte trodde på tidigare
apostlar, att många inte tror på budskapet eller varit ogudaktiga eller satt andra till Guds likar, att tron/allmosan/bönen/fastan/goda gärningar och vallfärden är viktiga, att Gud har skapat allt och
att det bara finns en Gud. Det finns många uppmaningar som är goda och förnuftiga exempelvis att ge allmosor åt fattiga, men i Koranen finns även en del uppmaningar till våld/strid/hämnd och löften om
paradiset för de som dödas i strid för Guds sak:

8:12 Zetterste'ens översättning: "Och när din Herre meddelade änglarna denna uppenbarelse: "Jag är med eder, styrken alltså dem, som tro! Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem all fingrarna!"

9:28-33 Koranens budskap: "TROENDE! De som sätter medhjälpare vid Guds sida är orena [på grund av sin avgudadyrkan]!Efter utgången av detta år skall de därför inte tillåtas närma sig den heliga
Moskén. Om ni är rädda att fattigdom [hotar er, bör ni veta] att Gud i Sin godhet skall sörja för er, om det är Hans vilja; Gud är allvetande, vis. Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa
mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. De judiska [trosbekännarna] säger: "Esra, Guds son", medan de kristna säger: "Kristus, Guds son".
Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp! De har tagit sina
rabbiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Guds ställe, och [detsamma har de gjort med] Kristus, Marias son, trots att de har förmanats att inte dyrka någon annan än den Ende Guden - det finns ingen gud utom Han; stor är Han i Sin härlighet, fjärran från allt vad de vill sätta vid Hans sida! De försöker utsläcka Guds ljus med sina ord, men det är Guds vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för förnekarna. Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida."

4:97 Zetterste'en: "De av de rättrogna, som sitta overksamma utan att hava lidit någon skada, och de, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, äro icke lika. Gud har upphöjt dem, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, ett steg över dem, som sitta overksamma. Bådadera har Gud lovat det yppersta, men dem, som strida, har Gud utmärkt med stor lön framför dem, som sitta overksamma.I flera grader, förlåtelse och barmhärtighet; ja, Gud är överseende och barmhärtig."

8:68: Zetterste'en"Det tillkommer ej en profet att taga fångar, förrän han anställt ett blodbad på jorden. I viljen hava detta livets vinning, men Gud vill hava det tillkommande; ja, Gud är väldig och vis."

Andra anmärkningsvärda stycken är bla 2:190-191, 2:216, 3:157, 4:74-76, 4:88-91, 5:33, 9:28-33, 9:88-89, 9:123, 47:4-6. (Exakta numret kan variera beroende på översättning). I Koranen finns de längsta
surorna (kapitlen) först och de kortaste sist, med undantag för den korta första suran. Det
råder viss enighet vad gäller den kronologiska ordningen vilket har betydelse genom den sk "abrogationen" som innebär att en senare sura ersätter en tidigare vid motsägelser, tex ersatte
böneriktningen mot Mecka den tidigare mot Jerusalem. De flesta suror med våldsamt innehåll tillhör de senare uppenbarade och har därmed stor tyngd. Sura 9 at-tawbah, "uppsägningen", är nog den med mest våldsamt innehåll. I de listor som finns över den kronologiska ordningen  anges ofta sura 9 som den näst sista, av någon som den sista!

Sharia är den islamska lagen grundad på Koranen och sunna. Följande översättning av sharia är från psedonymen Nils Dacke som i boken Islam bakom slöjan granskar islam med uppenbart mycket goda bakgrundskunskaper. Hans källa är den engelska översättningen av sharia som är certifierad av Al-Azar-universitetet, dem främsta akademiska auktoriteten inom sunni-Islam. Från sharia framgår bla O8.1: "När en person som nått puberteten och är frisk, frivilligt avfaller från Islam, förtjänar han att dödas". Avfall från Islam kan innebära många olika saker bla enligt O8.7(20) "att förneka att Allah avsåg Profetens budskap som religionen att följas av hela världen" ! Enligt O.11 görs avtal om skydd för bla kristna och judar som är undersåtar till den islamiska staten men bara om dessa betalar
mantalssaktten (jizya) för icke-muslimer. Kristna och judar är också föremål för klart diskriminerande lagar såsom tex att måste skilja sig från muslimer i klädsel, de måste hålla sig till sidan av gatan, de är förbjudna att ringa kyrkklockor, visa kors, recitera Torah eller Evangelium högt eller att offentligt visa
sina begravningar och festivaldagar. De är dessutom förbjudna att bygga nya kyrkor ! M.3.13 stipulerar att " Den enda vårdnadshavare som kan tvinga sin skyddsling att gifta sig är oskuldens (blivande
brudens) far eller farfar. I sharia M4.2 står att en icke-arabisk man inte är lämplig som partner för en arabisk kvinna pga hadithen om att Muhammed sade "Allah har valt araberna framför andra"

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia, https://www.nils-dacke.se/Islam_under_slojan-Nils_Dacke.pdf,

Oavsett om Koranen och sunna är sanna eller ej utgör de för ca 1,5 miljarder muslimer basen i den doktrin som styr muslimers liv, politik och civilisation. Vissa påpekar att det finns våldsamma
budskap i Bibeln också. Det stämmer kanske för Gamla Testamentet men att försöka jämställa våldet i den för kristendomen viktigare Nya Testamenet, vilken knappast kan tolkas som något annat
än ett kärleksbudskap, med våldet i Koranen låter sig inte göras. Likaså borde det räcka med att jämföra livsgärningen av Jesus, som lät sig korsfästas för att rädda mänskligheten, med
livsgärningen av Muhammed, krigarhövdingen, slavägaren med många fruar som bla tillät avrättningen av minst 600 judar, för att inse de fundamentala skillnader det innebär att ha Jesus eller Muhammed
som förebild. Svensk-iranske Mohamed Omar skriver i nättidningen Samtiden synnerligen initierat om Islam då han själv varit muslim. Han skrev att det finns godhjärtade, frikostiga och fredliga muslimer, men i Koranen finns uppmaningar till de troende att föra krig mot judar och kristna, att slakta dem tills de har underkastat sig den islamiska staten. Vissa muslimer känner inte till denna uppmaning, andra förnekar eller förtränger den för att den känns för besvärlig. Vissa är bara muslimer till namnet och gammal vana, men bryr sig egentligen inte om vad som står i Koranen. Så finns det dem som tar Koranen på allvar men menar att det heliga kriget måste utropas av den legitime ledaren för en islamisk stat och att en sådan inte finns. Och så finns ytterligare andra som menar att eftersom islam är under angrepp från de otrogna västmakterna är det varje muslims plikt att ta till vapen för att "försvara tron". Om man med islam menar en religion som bygger på den faktiskt existerande Koranen och de faktiskt existerande texterna om profeten Muhammeds liv och lära, så är det fullt möjligt att "identifiera"
betydande delar av denna religion med våld.

https://samtiden.nu/2016/08/vad-paven-kunde-ha-sagt/

Detta förklarar varför Islam hamnar i konflikt på så många ställen världen över, varför det ser ut som det gör i många muslimska länder, t.ex. Iran eller Saudiarabien, varför 91 %, av de som dödades i terrorattacker i Europa och Nordamerika 2001-2010 dödades av muslimer. Progressiva muslimska organisationer som säger bra saker hänvisar till Koranen och sunna, men det gör även konservativa imamer eller muslimska jihadister och terrorister. För utan att uppenbart vantolka Islam kan utövandet av Islam motivera våld, förtryck av kvinnor och av folk med annan gudstro, samt förakt för demokratiska rättigheter. Därför är det stor risk för allt detta överallt där Islam finns. Häri ligger problemet med Islam. Svårare än så är det inte.

https://super-economy.blogspot.se/2011/02/islamists-caus-overwhelming-majority-of.html ,

Därför visar undersökningar av muslimers åsikter att en del har åsikter som i västvärlden anses radikala. Då Sky News 2005 frågade några hundra brittiska muslimer höll 46 % inte med
om att "Muslim clerics who preach violence against the West are out of touch with mainstream Muslim opinon". The Telegraph skrev 2005 att då man intervjuat drygt 500 brittiska muslimer ansåg 6% att bomningarna i London som samma månad dödade 56 personer och skadade ca 700 var "fully
justified". Daily Mail skrev 2010 att 40 % av brittiska muslimer vill att muslimer i landet skall lyda under
Sharia-lagar. Pew Research Center visade 2010 att "At least three-quarters of Muslims in Egypt and Pakistan say they would favor making each of the following the law in their countries: stoning people who commit adultery, whippings and cutting off of hands for crimes like theft and robbery and the death penalty for those who leave the Muslim religion. Majorities of Muslims in Jordan and Nigeria also favor these harsh punishments." 2014 fanns 7,5 miljoner muslimer i Frankrike och 15% av befolkningen var positivt inställda till ISIS. I Storbrittanien var 5 % av befolkningen muslimer och 7 % av befolkningen positivt inställd till ISIS. Då Jyllands-Posten 2015 frågade 702 danska muslimer hävdade 11% att
Koranen skall vara fundamentet för dansk lagstiftning, medan 26% menade att en blandning av grundlagen och Koranen ska forma lagstiftningen. 2016 gjordes en brittiska undersökning med 1000
muslimer. 23 % ville att sharia införs i delar av landet, 66 % skulle inte skulle rapportera till polisen om någon närstående var på väg att bli inblandad med jihadister, 4% sympatiserade i någon
grad med självmordsbombare vilket innebär att 100.000 muslimer i Storbritanien gör det ! Då 1129 muslimer intervjuades i Österrike var 60 % för att inskränka yttrandefriheten och göra det förbjudet
att skämta om islam, 30 % av de av de tillfrågade som var somalier att man alltid måste vara beredd att dö för sin tro, 25 % ansåg att islam borde påverka österrikisk lag.
https://news.sky.com/story/361211/inside-islam-young-muslims-reveal-beliefs ,
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1494648/One-in-four-Muslims-sympathises-with-motives-of-terrorists.html ,
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1340599/WikiLeaks-1-3-British-Muslim-students-killing-Islam-40-want-Sharia-law. ,
h
ttp://www.pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/ ,,h
ttps://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf  ,
https://www.rt.com/news/181076-isis-islam-militans-france/,
https://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8125408/4-af-10-muslimer-i-Danmark-Lovgivningen-skal-bygge-på-Koranen/ ,
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/11/british-muslims-strong-sense-of-belonging-poll-homosexuality-sharia-law,
https://www.gatestoneinstitute.org/7861/british-muslims-survey ,
https://samtiden.nu/2017/08/fundamentalistiska-imamer-ar-populara /

På grund av de åsikter som finns representerade i den muslimska befolkningen sker oavbrutet avskyvärda våldsdåd utförda av muslimer: 9/11, bombningarna i Madrid 2004 som dödade 191 personer och skadade över 2000, bomberna på bussar och tunnelbanetåg i London 2005 som dödade 56 personer och skadade omkring 700, flygplatsattentatet i Frankfurt 2011, attentatet i Frankrike 2012 där 8 människor dödades, i Bryssel i Maj 2014 då 4 personer sköts ihjäl på judiska museet, I terror- och gisslandramat i Paris i januari -15 då 17 människor dog, attacken av al-shabab mot ett universitet i Kenya då det i samband med denna dödades minst 147 personer och då talesmannen
Abdiasis Abu Musab sade "Vi skilde ut människor och släppte muslimerna", dödskjutningarna av 9 kristna av muslimska rebeller på julafton -15 i Filipinerna, de fasansfulla och koordinerade skottlossningarna och explosionerna i Paris i November 2015 som dödade 130 personer och
skadade 350 osv osv osv

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordad-i-europa-de-senaste-fem-aren,
https://www.svd.se/nyheter/utrikes/minst-147-doda-i-universitetsattack_4456819.svd,
https://www.timesofisrael.com/14-killed-in-muslim-rebel-attacks-in-southern-philippines/,

Vi (författarna) tror att att en stor del av de muslimer som bor i Sverige betecknar sig som muslimer  eftersom de är troende och i den kontext de befinner sig i är detta liktydigt med att vara muslim. Vi tror att de flesta muslimer boende i Sverige är fredliga och bara väljer att följsamma de bra och fredliga budskapen inom Islam. Somalisk-svenske ex-muslimen Mona Walter uttryckte detta som "Att
de flesta muslimer är goda och hyggliga människor beror mer på deras moral och personliga värderingar än vad som står och krävs av dem enligt de islamska texterna. De väljer helt enkelt att
strunta i de delar av islam som inte stämmer överens med hur de själva vill leva sina liv
."MEN
å
sikter extrema ur ett västerländskt perspektiv är alltså inte är ovanliga bland muslimer. Det handlar INTE om några få rötägg som totalmissuppfattat Islam.Enligt en studie från 2013 tyckte 52 % av muslimer boende i Sverige med rötter i Turkiet att att det är viktigare att följa religiösa
lagar än lagarna i Sverige. SvD skrev att attityderna säger något om grogrunden för radikal islamism bland svenska muslimer.
Okt -16 skrev GP att av 1200 ungdomar 12-18 år i nordöstra
Göteborg, varav 60 % muslimer, så sympatiserade 11 % med religiösa extremister. Mohamed Omar skrev att den islamiska sajt som var högst rankad 2015 av mätverktyget Alexa var den strikt salafistiska sajten Islam Q & A som står för värderingar som är mycket lika Islamiska statens. Här förespråkas en bokstavlig läsning av Koranen och profeten Muhammeds undervisning. Här kan man läsa att
man ska vörda sin mor och far och betala allmosor till de fattiga, men också om stening, prygel och lemlästning. Här kan man läsa att en muslimsk man har rätt att våldta sin slavinna. Den är full
av ohyggligheter.
https://andersleander.bloggplatsen.se/2015/05/07/11090839-koranens-valdsamma-texter-kan-inte-jamforas-med-bibelns/,
https://www.svd.se/radikal-islamism-drabbar-alla,
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article23805694.ab,
https://samtiden.nu/2017/08/fundamentalistiska-imamer-ar-populara/,
https://samtiden.nu/2016/11/vill-vi-ha-nationer-inom-nationen/

Så vad det innebär för Europa och Sverige då vi öppnar dörren för Islam genom storskalig muslimsk invandring är inte svårt att räkna ut. Det behövs nämligen inte särskilt många extremister för att
ställa till med stora problem i ett samhälle. I SD-kuriren nr 85 sade den kristne Irakiern Marwhan Odeish: "Vi har fått uppleva hur ett land tagits ifrån oss av radikala muslimer. Nu vill vi inte att samma sak ska hända i vårt nya hemland, Sverige!". När muslimer vill visa hur fredlig och tolerant Islam är citerar man några av de fredliga/toleranta surorna vilka troligen viktiga för den som citerar dem men ytterst handlar det alltså om vilka suror man väljer att anse som viktigast och hur man tolkar de våldsamma surorna: om de bara gäller våld som försvar, och om dessa suror bara var giltiga vid de tillfällen de uppenbarades eller om de har universell giltighet. Problemet med Islam beror på vad som står i Koranen och hur Muhammed levde sitt liv. Med direkt hänvisning till Koranen och till Muhammed som förebild finns möjligheter att leva som en fredlig, demokratisk medborgare. Men beroende på vilka delar av Koranen och Muhammeds livsgärning man anser som viktigast och vilken tolkning man gör finns även möjligheter att med direkt hänvisning till Koranen och
till Muhammed som förebild utöva våld mot icke-muslimer om de inte underkastar sig Islam, förtrycka kvinnor och förkasta demokratiska värderingar.
IS-anhängarna hävdar att de utövar den "sanna islam". Jan -15 sade islamologen Jan Hjärpe att IS tolkning av islam har nära koppling med fascism: "Det finns upp emot en miljon hadither, de plockar ut dem som rättfärdigar deras världsbild". En av grundarna till modern islamistisk våldsbejakande filosofi och islamistisk fascism var är Abul A'la
Maududi, i vars bok ett citat lyder i översättning från Islam bakom slöjan "I verkligheten är islam en militant ideologi med en handlingsplan som syftar till att förändra den sociala strukturen i hela världen och bygga om den i enlighet med islams lärosatser och ideal. Jihad avser den militanta kamp och yttersta ansträngning som islam använder för att nå detta mål. Islam vill ödelägga alla stater och regeringar var som helst i världen, som är motståndare till islams ideologi och handlingsplan, oavsett vilket land eller nation som styr detta.". Hamed Abdel- Samad, son till en imam, numera ateist och islamkritiker har skrivit en bok som översatts till norska: "Den islamiske fascismen". Där står: Jeg
ville ha gått inn for et skille mellom islam og islamisme hvis Muhammed hadde vært pasifist, og hverken hadde ført kriger eller fordrevet folk fra hjemmene deres. Jeg ville gå med på at IS
misbruker Koranen hvis det hadde stått "elsk din fiende" eller "den som er uten synd, kan kaste den første steinen" i Koranen.Hvorfor hevder man da at IS feiltolker Koranen? Gudskrigerne fortolker ingen verdens ting. De gjør bare i praksis det som utvetydig står i Koranen."Jeg ville ha gått in for att skille mellom islam och islamisme hvis Muhammed hadde vaert pasifist, og verken hadde fort kriger eller
forderevet folk fra hjemmene deres. Jeg ville go med på att IS misbruker Koranen hvis det hadde stått "Elsk din fiende", eller "den som er uten synd, kan kaste den forste steinen" i Koranen. Men vorfor snakker man om misbruk når det vitterlig finnes 206 passasjer i Koranen som forherliger krig och vold ? I Koranen fins det 25 direkte drapsorder som Gud meddelar de troende som "drep dem" eller "hugg hodet av dem". Hvorfor hevder man da att IS feiltolker Koranen ? Gudskrigarene fortolker ingen verldens ting. De gjör bare i praksis det som utvetydig står i Koranen. Den indiske islamkritikern Ibn Warraq uttryckte det: "Jag accepterar inte någon falsk distinktion mellan islam och "islamisk  fundamentalism" eller "islamisk terrorism". Terroristerna, som placerade bomber i Madrid den 11 mars 2004 och de ansvariga för ca 3 000 människors död den 11 september 2001 i New York, och ayatollorna i Iran, handlade och handlar kanoniskt. Deras handlingar reflekterar islams lära vare sig
den finns i Koranen eller i profeten Muhammeds handlingar och uttalanden eller i den islamiska lagen grundad på dessa".

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20189774.ab,
https://www.nils-dacke.se/Islam_under_slojan-Nils_Dacke.pdf,
https://avpixlat.info/2015/10/25/bokrecension-den-islamske-facismen-av-hamed-abdel-samad/,
https://www.amazon.com/Islamic-Fascism-Hamed-Abdel-Samad/dp/1633881245,

Enligt utrikespolitiska institutets hemsida hade för några år sedan uppemot en halv miljon människor i Sverige sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav knappt en tredjedel beräknas vara i någon mån utövande muslimer. Nu finns många fler. I Sverige görs nästan ingen journalistisk granskning av Islam och det politiska etablissemanget har inte på något sätt analyserat vilka konsekvenser muslimsk invandring får för Sverige. Detta är ofattbart ansvarslöst. Det avgörande när ett land väljer en invandringspolitik som leder till import av en ideologi som inte funnits tidigare i landet är INTE hur många procent av ideologins anhängare som sympatiserar respektive tar avstånd från våld och andra negativa företeelser. Det avgörande är vad ideologin som sådan står för och vilken
påverkan invandringen av anhängare till ideologin får för samhället.

Hur Islam påverkar de samhällen där ideologin får fäste är helt uppenbart. För finns det exempel
ett enda muslimsk land som inte har stora problem med våld eller demokrati eller jämställdhet mellan könen ? Alliansen släppte trots detta in Islam i den politiska makten. Abdirizak Waberi har sagt att mannen kan ha fyra fruar eftersom han klarar av att ge kärlek till fyra kvinnor men att kvinnan inte har den kärlek som krävs för att vara med fyra män, att mannen enligt islam får gifta sig med en kvinna som tillhör en annan religion men en muslimsk kvinna måste alltid ingå äktenskap med en muslimsk man eftersom mannen anses ha kraft nog att styra sin och barnens tro vilket inte kvinnan har, att män inte bör ta kvinnor i hand, att ogifta män och kvinnor inte bör vistas tillsammans i enrum, att man
skall ha rätt till halal-mat, att det är totalt förbjudet för muslimer att ha sex innan äktenskapet, att det är självklart att muslimska män och kvinnor inte dansar med varandra, att mannen är familjens överhuvud och företräder hemmet i samhället och att han vill leva i en muslimsk stat. Trots allt detta var Abdirizak Waberi åren 2010-14 Moderat riksdagsman !
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abdirizak_Waberi ,
https://usapol.blogspot.se/2012/05/en-paminnelse-om-riksdagsman-abdirizak.html ,
https://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Ottar/Ottar-arkivet/Ottar-2006/Ottar-nr-2-2006/Med-koranen-i-klassrummet/

Några av de få granskningarna av Islam som ändå gjorts är SvT's Uppdrag Granskning år 2006 och dokumentären "Slaget om muslimerna" år 2009 samt SvD-journalisten Per Gudmundson som skrivit att Islamiska förbundet i Sverige betraktas som knutet till Muslimska Brödraskapet vars taktik i Sverige beskrevs 2006 i Uppdrag Granskning: "Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle". Socialdemokraterna fungerar som tacksam måltavla. Flera undersökningar har visat att 80-90 % av svenska muslimer röstar vänster, varav 70-75
% på Socialdemokraterna. Ordföranden i Socialdemokratiska "Tro och solidaritet" har sagt; "Vi
har i dag ett större förtroende bland muslimerna än i någon annan grupp, och den utvecklingen kommer att fortsätta som ett resultat av samhällsförändringarna.
"

https://www.dagen.se/debatt/uppropet-sande-viktig-signal-1.317175,
https://gudmundson.blogspot.se/2012/04/broderskap-och-brodraskapet-igen.html ,
https://www.aftonbladet.se/debatt/article11948107.abhttps://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22096/1/gupea_2077_22096_1.pdf , https://www.svd.se/nyheter/inrikes/mustafas-avhopp-vacker-starka-reaktioner_8083872.svd


För det är ändå vänstern som är mest naiva i sin syn på Islam. En artikel i Samtiden belyser den fria världens demokratiska rättsstater och dess tidigare kraftmätning med kommunism och den nuvarande med islamismen. Både kommunism och islamism avser att undanröja rättstaten i västerländsk mening så fort man kommit till makten och bägge präglas i grunden av en permanent expansionism. Den
kommunistiska internationalen hade världsrevolutionen på menyn medans islamismen emotser den dag då hela världen skall styras enligt Allahs vilja uttryckt i Islams lagar. En annan likhet mellan nu och då är det ständiga förnekandet av att utmanarens tillkortakommanden och brott har något alls med den aktuella världsåskådningen att göra. Moskvarättgångarna, Gulag, Stasi etc. var avvikelser som inte hade något med riktig kommunism att göra. På samma sätt får vi nu ständigt höra att halshuggningar,
sexslaveri, månggifte och brända kyrkor inte har något alls med islamism eller "verklig islam" att göra, trots att motsatsen är alldeles uppenbar. Då hördes ropen om McCarthyism och häxjakt så fort kritik riktades mot kommunismen, nu skallar islamofob och till och med rasist när någon kritiserar islam. När en excentrisk amerikansk pastor i Södern bränner en Koran är det en stor nyhet, men när islamister bränner kyrkor i Nigeria, Egypten, Aceh, Irak eller Pakistan så får det knappt en rad. Det är svårt att frigöra sig från ett intryck av att vänstereliten alltid stöder den fria världens motståndare oavsett vad de står för. Hur förklarar man annars dessa gruppers tystnad inför islamismens hållning på områden som jämställdhet, hbtq och så vidare? Oktober -16 sade Löfven om Trump: "Hans syn på kvinnor är ju helt fruktansvärd". Men om Irans islamistiske diktator sade han: "En vänlig man".
https://samtiden.nu/2017/08/forst-kommunism-sedan-islamism/,
https://samtiden.nu/2017/02/sveriges-regering-fornedrar-sig-infor-islamister/

Därför avstår den vänsterdominerade svenska journalistkåren inte bara från granskningar av Islam. Stora delar av media hjälper dessutom aktivt till att ytterligare inskränka yttrandefriheten genom att brännmärka all kritik mot islam som "islamofobi". Iransk-svenske Aaryan Shayan skrev på Newsmill 2012: "Se er omkring och fråga er själva, var är hedersmord utövad, nästan utan undantag? Var är könsstympning av småbarn utövad, i vårt samhälle och globalt? Var måste kvinnor fängslas inom sina egna kroppar och inte blotta lilla minsta hy för samhället? Var bestraffas homosexualitet med döden? Var hör vi begäran av halshuggningar av de som vågar uttala sig kritiskt mot en viss text eller mot en viss profet? När ni väl besvarat dessa frågor, besvara två frågor till: Vad är den gemensamma nämnaren, fenomenet som knyter alla dessa samman?",
"Islamofobi är 2000 talets största myt. Det är ett innehållslöst begrepp, tillverkad av politiskt korrekta moralpoliser för att undvika att bemöta kritik mot Islam. Alla ursäkter, som "Det där är taget ur sitt sammanhang! Koranen menar inte så!" eller liknande, faller platt vid lilla minsta granskning av texterna som utgör grunden för denna världsreligion."
(Newsmill
är nedlagt, artikeln finns ej kvar i ursprungskällan)

Media, höger- och vänsterpolitiker har tillsammans sett till att Islam ständigt växer i Sverige och därför börjar texter från Koranen och sunna påverka Sverige alltmer. Könssegregation införs i badhus i syfte att möjliggöra simhallsaktiviteter för kvinnor som på grund av religiösa skäl annars inte skulle delta. Då viker sig det svenska samhället för islam, muslimska värderingar och kvinnoförtryck legitimeras och Islam vinner ytterligare mark i Sverige. Det händer att man stoppar julavslutningar och skolavslutningar i kyrkan. Vid luciafirandet -16 på en skola i Åmål fick eleverna inte sjunga "Nu tändas tusen juleljus" i original till synes för att ta bort allt från psalmen som påminner om att julen är en kristen högtid för att istället "möta en värld i förändring". I Sverige har man även vänt på begreppet diskriminering och anser att det är diskriminering om man INTE särbehandlar människor med hänsyn till deras religionstillhörighet. Därför har det tom hänt att muslimer fått skadestånd av företag, myndigheter etc som ansett att de skall följa lika lagar/regler som alla andra. Ett exempel är en muslim som fick skadestånd efter att inte ha fått anställning efter att ha vägrat ta i hand när han hälsade på kvinnor vilket krävdes på arbetet.Muslimska kvinnor med slöja behöver inte längre visa örat för att få ett svenskt id-kort eller körkort trots att en persons öra så unikt att det fungerar nästan lika bra som ett fingeravtryck för att fastställa identiteten.
https://samtiden.nu/2016/12/inte-diskriminering-att-separera-efter-kon/ ,
https://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2302116-de-rasar-mot-stoppad-skolavslutning-i-kyrkan ,
https://www.friatider.se/skola-andrar-julpsalm-for-att-mota-en-varld-i-forandring ,.
https://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.2161932-vagrade-ta-kvinnlig-chef-i-hand,https://www.dagen.se/behover-inte-visa-orat-1.92695 ,
https://www.sydsvenskan.se/2005-07-10/orats-betydelse-overspelad
 

Antalet moske'er växer ständigt och i april 2013 togs ett nytt stort steg framåt för Islam i Sverige då böneutrop började tillåtas från en minaret i Sverige trots att det i detaljplanen inför moskébygget 1994 i Fittja, står att inga böneutrop får ske från minareten. Alladin el-Shabaki, var en av besökarna: "Det känns som ett stort genombrott för muslimerna i Sverige. Jag som är
uppväxen i Sverige, i över 30 år, tycker att det är ett stort steg i rätt riktning.".
TidningenDagen
ställde frågan varför Islamska föreningen i Fittja bara ville ha böneutrop från minareten en gång i veckan och inte som i muslimska länder fem gånger om dagen och då svarade ordföranden: "
Vi
måste börja någonstans. Det hade varit för mycket att börja med det
." På frågan: "Sverige
är ju historiskt sett ett kristet land, borde det inte påverka vad som proklameras på allmän plats?",
svarade han: "Så var det kanske förut, på 1930- och 1940-talet. Nu är det nya tider. Vi är över 100 000 muslimer i Sverige." Inga hinder finns i Sverige för fundamentalistiska muslimska stater att via finansierandet av moskeer sprida radikal Islam. I Saudi-arabien är Islam den enda religion som får utövas av saudier. Där är könsapartheid satt i system och sharialagar
utformade på medeltiden styr kvinnornas liv. Trots det får Saudiarabien sponsra skolor och moske'er i Sverige, tex moske'n på Ramberget i Göteborg som bekostats med pengar från den
saudiska staten, 67 miljoner. Den Saudiska staten kräver ett godkännande från respektive land för att de skall sponsra ett bygge i ett annat land. Norge svarade inte på frågan och därmed
uteblev Saudisk sponsring av moske'er. 2005 kom en förfrågan från Saudiska staten om det fanns några hinder att Saudiska staten bekostar moske'er i Sverige. Svenska regeringen svarade att det inte fanns några hinder.
I Qatar är det förbjudet att missionera för andra religioner än
islam. Den som bryter mot lagen riskerar upp till tio års fängelse. Att konvertera från islam är formellt belagt med dödsstraff. Qatar satsar enorma summor på att sprida sin extrema, salafistiska
islamtolkning. 2017 invigde Qatars viceminister för religiösa affärer Skandinaviens största moské i Malmö som till stor del är finansierad från Qatar. Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk
teologi, sade "Man kan lugnt utgå från att de satsar pengar i Malmö för att vinna själar för sin variant av den wahhabitiska salafistiska tolkningstraditionen.".

https://www.dagen.se/nyheter/nu-kan-boneutrop-snart-bli-verklighet-i-botkyrka /,
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15515190.ab,https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5517078 ,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saudiarabien ,
https://sverigedemokraterna.se/2011/02/08/interpellation-om-saudiarabisk-finansiering-av-moskeer-och-skolor-i-sverige/ ,
https://www.sydsvenskan.se/2017-05-22/pengar-fran-qatar-sjalar-till-salafismen


Alla de ofrånkomliga problem med Islam som syns överallt där Islam drar fram syns nu givetvis allt tydligare i Sverige. Mer kvinnoförtryck är en ofrånkomlig konsekvens då Islam växer i Sverige. 2016 i den brittiska undersökningen med 1000 muslimer sade 39% att fruar alltid skall lyda sin man, I SVT:s "Uppdrag Granskning" sade en imam i moske'n på Ramberget att "Kvinnoförtryck är myter och propaganda mot islam", när han intervjuades öppet, men inför dold kamera uppmanade han
kvinnor att acceptera att bli slagen av sin make utan att gå till polisen. Uppdrag Granskning besökte 10 moske'er. 9 av 10 godkände månggifte, 6 av 10 sade att en kvinna måste ha sex med sin man även  om hon inte vill, 6 av 10 sade att kvinnan inte skall polisanmäla om hon blir slagen av sin man.
Zeliha Dagli flydde från fundamentalismen för 30 år sedan sade till Aftonbladet -15 att förtrycket har återvänt och att fundamentalismens skugga vilar allt tyngre över utanförskapsområdet
Husby. 2017 flyttade hon därifrån: "I 25 år har jag aktivt kämpat för kvinnor i förorten, men i stället
för att gå framåt har vi gått bakåt
".

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/11/british-muslims-strong-sense-of-belonging-poll-homosexuality-sharia-law,
https://www.gatestoneinstitute.org/7861/british-muslims-survey,
https://www.svt.se/ug/imamen-hon-behover-inte-ringa-polisen,
https://www.svt.se/ug/har-ar-moskeerna-som-avradde-frananmalan,
https://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article20877039.ab,
https://mitti.se/nyheter/zeliha-kritisk-tvingades/,

Mer antisemitism är en ofrånkomlig konsekvens då Islam växer i Sverige. För bara något decennium sedan skulle det ansetts osannolikt men idag är Malmö världsberömt som en stad där en del av den stora muslimska befolkningen trakasserar judar. Enligt en studie från 2013 ansåg 37 % av muslimer boende i Sverige med rötter i Turkiet att man inte kan lita på judar. Mohamed Omar skrev att Europa 70 år efter förintelsen pga importerad antisemitism nu har en icke obetydlig del av befolkningen som hyser ett hat mot judar jämförbart med nazisternas: "Den islamiska och arabiska, antijudiska propagandan är global. Den når till varje arabiskt hem som har en parabolantenn eller en Internetuppkoppling." I Helsingborg hölls i juli -17 demonstration i protest mot att Israel hade stängt av al Aqsa-moskén i Jerusalem, efter att två israeliska poliser skjutits ihjäl. En imam höll då ett tal där
han sade att judarna inte väntar med att lura, det har de gjort mot flera folkslag, och även mot Mohammeds folk. Han kallade judar för apornas och svinens avkommor. Mohamed Omar skrev aug -17: "Jag har själv varit muslim och besökt många moskéer och kan intyga att detta är sant. Ordet "jude" används som en förolämpning. Judarna anses drivna av illvilja mot islam och ligga bakom i stort
sett alla olyckor som drabbar muslimerna". Då 1129 muslimer intervjuades i Österrike ansåg nästan hälften att Israel var alla muslimers fiende.
https://www.varldenidag.se/nyhet/2011/12/14/Nu-satter-Malmos-judar-ner-foten/,
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/judiskt-forbund-nynazister-inte-langre-storsta-hotet_7537852.svd,
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/tonaringar-anhallna-for-malmoattack_7536660.svd,
https://www.svd.se/radikal-islamism-drabbar-alla,
https://samtiden.nu/2016/01/importerad-antisemitism/,
https://samtiden.nu/2017/05/terror-manaden-ramadan/,
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6754795,
https://samtiden.nu/2017/08/fundamentalistiska-imamer-ar-populara/,

Mer förtryck av homosexuella är en ofrånkomlig konsekvens då Islam växer i Sverige. Enligt en studie från 2013 ville 43 % av muslimer boende i Sverige med rötter i Turkiet inte ha ha homosexuella som vänner. 2016 gjordes den brittiska undersökningen med 1000 muslimer. 52 % ville förbjuda homosexualitet. Mohamed Omar skrev att under sina år som muslim hann han besöka ett flertal svenska moskéer: "I samtliga har homofobi varit det normala. I ingen moské, jag upprepar ingen,
har jag mött en undervisning som tolererar homosexualitet."
https://www.svd.se/radikal-islamism-drabbar-alla,
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/11/british-muslims-strong-sense-of-belonging-poll-homosexuality-sharia-law,
https://www.gatestoneinstitute.org/7861/british-muslims-survey,
https://samtiden.nu/2017/05/terror-manaden-ramadan/

Mer förtryck av kristna är en ofrånkomlig konsekvens då Islam växer i Sverige. Förtryck av kristna är en ofrånkomlig konsekvens då man tillåter Islam växa i ett land. Under en mässa i Franskrike 2016 stormade två jihadister in, läste ur Koranen, tvingade den 84-årige prästen ned på knä och skar halsen
av honom. Muhammed ville rensa Mecka från "avgudabilder" och när han till slut erövrade Mecka förstörde han alla sådana. Han instruerade också sina följeslagare att krossa varje styggelse till
"avgudabild" de kom över. Det är lätt att se att kristna bilder av Jesus och Maria med flera kan reta gallfeber på någon med en sådan mentalitet. Hösten 2011 i Sveriges radio sade en imam från Rinkeby hur man skulle agera mot somalier som konverterar till kristendomen: "Det är varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam". Vittnen berättar att då kristna somalier pratade i Rinkeby sade en somalisk man till tre andra somalier att någon talade om Jesus på somaliska på Rinkeby torg. "Va, är det ingen som dödar dem?"  svarade en av männen. Svensk-somaliska Mona Walter lämnade Islam för kristendom. Då hon åkte till Rinkeby med SvT blev det en hotfull stämning. Det sägs och skriks: "Det här är inte Sverige",  "Äta skit mannen. Du står med en kvinna som blivit kristen Somalier", "Hora!". SvT censurerade inslaget och visade inte då hon och reportern blev mordhotade, då folk sade att de skulle korsfästa henne, då de fick fly därifrån när folk började kasta ägg mot dem.

https://samtiden.nu/2017/05/terror-manaden-ramadan/,
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/normandy-church-attack-adel-kermich-isis-france-saint-etienne-du-rouvray-jacques-hamel-a7157316.html,
https://www.dagen.se/nyheter/dodshot-mot-konvertiter-i-sveriges-radio/,
https://www.youtube.com/watch?v=2g7xC1P2f8c,
https://www.dagen.se/mona-walter-jagades-bort-fran-rinkeby-1.387703

Mer inskränkningar i yttrandefriheten är en ofrånkomlig konsekvens då Islam växer i Sverige. Holländsk Theo van Gogh regisserade "submission" om förtryck inom Islam. För det mördades han av en fanatisk muslim. Filmen visades 2009 på Nobelmuseet vid utställningen "Yttrandefrihet - var går
gränsen?". Där talade författaren Per Wästberg: "Det är yttrandefrihetens risker denna utställning belyser, dess höga pris och vikten av att hålla ögonen öppna i länder som de nordiska där vi sedan länge och fortfarande kan drömma, läsa, skriva och tala fritt." Det ironiska var att Nobelmuseet tagit hjälp av en imam att censurera filmen, eller som Nobelmuseets utställningschef uttryckte saken: "Vi
har valt att inte visa de mest provocerande delarna i den filmen".
Vad som kan hända om man använder yttrandefriheten även när det innebär konst som riskerar att uppröra muslimer har Lars Vilks fått erfara. Hans teckningar föreställande profeten Muhammeds ansikte på en rondellhund publicerades i Nerikes Allehanda 2007. Vilks fick efter detta motta mordhot och det utlovades en belöning på 100 000 dollar för att döda Vilks, eller 150 000 dollar "om han slaktas som ett lamm". Han lever nu med ständigt livvaktsskydd. För att han ritade teckningar. Björn Söder, SD, begärde att riksdagen skulle hänga upp Vilks konst i riksdagens lokaler för att visa sitt ovillkorliga stöd för
yttrandefriheten. Så blev det inte. "Det är kvalificerat trams från deras sida. De borde ägna sig åt att
politik, istället för att söka varenda liten möjlighet de har att provocera och skända Sveriges muslimer. Inte nog med att det här är en provokation mot den muslimska befolkningen i Sverige, det skulle
få stora diplomatiska konsekvenser i hela arabvärlden"
sade Centerpartiets Anders W Johnsson. Andra tongångar var det år 1999 då riksdagen i försvar för yttrandefriheten lät Elisabeth
Olsson Wallin visa sina verk från utställningen "Ecce Homo" i riksdagshuset. Då var alla partier utom KD överrens om att utställningen, som bland annat innehöll bilder av Jesus i sexuella
och homoerotiska situationer och miljöer, skulle få ställas ut i yttrandefrihetens namn eftersom den tidigare blivit attackerad och Ohlson Wallin hade hotats. Björn Ulvaeus skrev på Newsmill i april 2011 om samhällets skräck för Islam: "Vi kan nu konstatera att det finns ett inofficiellt hädelseförbud när det gäller islam, i praktiken agerar ju många kulturinstitutioner som om det funnes. Denna smygande censur är vidrig. I ett samhälle som vårt borde den inte ha någon plats. Den förgiftar sakta och lömskt samhällsklimatet utan att vi märker att det sker, den förorenar livsluften för demokratin". (Newsmill
är nedlagt, artikeln finns ej kvar i ursprungskällan).

https://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/natt-pa-museet/ ,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Vilks_Muhammedteckningar ,
SD-kuriren nr 106 sid.22,
https://www.svd.se/kultur/bjorn-ulvaeus-kritiserar-kulturhuset_6084541.svd

Mer risk för våld mot alla som inte vill ända samhället i överensstämmande med Islam är en ofrånkomlig konsekvens då Islam växer i Sverige. På olika platser i världen finns militanta islamistgrupper. Numera finns svenska medborgare i dessa grupper. 2012 producerade svenska jihadister i Syrien den första propagandafilm som manar till jihad "i Sverige och i världen" som kom
direkt ifrån svenskar i en stridszon och som var helt på svenska. I filmen sade en man: "Vi
är Mujahedeen Fi Ash-Sham, och vi vittnar att Jihad är obligatoriskt för var och en som tror på Allah, hans profet och domedagen. Jihad är obligatoriskt i Sverige och över hela världen."
Mannen hänvisade till sura 9 då han sade: "Sura at-Tawba är själv, den är sig själv nog, den talar för sig
själv.", "Ni måste praktisera Allahs verser."
Februari 2014 bedömde Säpo att minst 75 personer har åkt för att strida med grupper inspirerade av al-Qaida, och att några av dem som kommer tillbakas kan utgöra hot mot Sverige. De som återvänder till Sverige får hög status bland yngre likasinnade, vilket kan leda till nyrekrytering och fler potentiella terrorister även i Sverige. Sept -17 beräknades att drygt
300 "svenskar" rest till IS-kontrollerade områden och att ungefär hälften återvänt.
Stödet
för IS märks också på sociala medier. 2015 skrev Per Gudmundson att då en svensk-somalier dödats då han stred för IS hyllades han som martyr i social medier: Predikanten Ali Abdallah al-Ganas skrev
att "Vi ska ej beklaga eller klaga. Vi ska säga grattis till brodern och hans familj. Må Allah acceptera honom. Martyrskap är det som vår älskade profet önskade sig tre gånger." 2015 skrev SvT att de tagit del av en hemlig grupp för svenska jihadister och deras anhängare på Facebook med 430 medlemmar. Där hyllades attacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo. "Nu får äckliga grisarna tänka en extra gång innan de får för sig att håna Allah och Hans profet", var en kommentar liksom "Be Allah att mångdubbla sådana attentat och acceptera syskon som deltar i sådant.". Nov
-15 släppte terrorgruppen IS en propagandafilm på svenska med minst 7 identifierade "svenskar". Dec -15 dömdes två män från Göteborg till livstids fängelse för att ha begått terroristbrott i Syrien. Den tyngsta bevisningen var ett skrämmande bildmaterial som visar hur två män får sina halsar avskurna. "Syftet är att sprida skräck bland otrogna, kristna och allmänt bland de som inte tillhör rätta läran" skrev tingsrätten. I filmen hålls tal av olika personer där de säger att "så här behandlar vi otrogna". GP
skrev maj -16 att en svensk 23-åring gripits, misstänkt för inblandning i terrordåden i Bryssel. Han är den andre personen med Sverigekoppling som tros ha medverkat till dåden som dödade ett
30-tal och skadade runt 300 personer. "
Jag är inte förvånad. Sverige är ju det land i världen som har näst flest våldsbejakande islamister, per capita" sade terrorforskaren Magnus Norell. Han menar också att det är fullt naturligt att Sverige producerar ett stort antal jihadister. Enligt
Norell får islamistiska organisationer allt större inflytande i flera områden runt om i landet."I få länder är det så lätt att organisera sig och bedriva politisk islam som här. De flesta islamistiska organisationer får ju till och med statsbidrag".
Juli -17 fanns enligt Säpo cirka 3.000 våldsbejakande extremister i Sverige, mot 400 år 2010. Det största terrorhotet mot Sverige bedömdes komma från personer som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism. 2000 personer är våldsbejakande islamistiska extremister, jämfört med 200 st år 2010."Det
är ett helt annat läge än vad vi haft tidigare"
sade SäPo-chefen Anders Thornberg: "Det
som oroar mig allra mest är tillväxten i de här miljöerna. Det är jobbigt för oss i säkerhetstjänsten att det ökar hela tiden för det innebär att vi måste hålla koll på ännu fler.
"
Juni -17 sade han: "Det är en historisk utmaning att extremistmiljöerna växer".

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ny-utredning-om-valdsbejakande-extremism_8950012.svd,
https://www.liveleak.com/view?i=eb8_1353966993,
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/other/hundra-jihadister-kan-ha-%c3%a5terv%c3%a4nt/ar-BBimtxy?ocid=mailsignoutmd,https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utvecklingen-ar-oroande,
https://gudmundson.blogspot.se/2012_11_01_archive.html,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/terrorhyllningarna-flodar-pa-natet,
https://gudmundson.blogspot.se/2015/01/tva-orebroare-stupade-i-heligt-krig.html,
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/attacken-hyllas-av-jihadisterl,
https://www.expressen.se/nyheter/sanningen-bakom-is-reklamfilm/,
https://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/nu-faller-domen-i-terrorrattegangen,
https://www.gp.se/nyheter/allt-tydligare-sverigekoppling-1.184963,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-3-000-valdsbejakande-extremister,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-chefen-om-radikaliseringen-i-sverige-enorm-okning,


Dödsfall orsakade av muslimers våld mot befolkningen i länder som inte vill ända samhället i överensstämmande med Islam är en ofrånkomlig konsekvens då Islam växer i Sverige. 2010
skedde det första muslimska självmordsattentatet i Sverige. Endast tillfälligheter gjorde att en massaker inte inträffade. Före e
xplosionerna skickades ett hotfullt e-postmeddelande till TT och Säpo med tre ljudfiler där en man bla säger: "Och till slut och till alla mujahedin i Europa och i Sverige: nu är det dags att slå till, vänta inte längre. Kom fram med vad än ni har även om det är en kniv och jag vet att ni har mer än en kniv att komma med. Frukta ingen, frukta inget fängelse, frukta inte döden." Författaren Jakob al Shami sade till tidningen Dagen att Abdulwahab i den arabiska versionen av röstmeddelandena inledde med att citera från Koranen. "Varje person som gör en sådan aktion måste rättfärdiga det genom starka argument, och det tycker han att han har i koranen. Han tror
att den som har insikter i Koranen ska förstå honom."
sade Al Shami som sade att Abdulawab bara läst verserna utan att precisera varifrån han hämtat dem, men al Shami, som tidigare var muslim,
hade letat fram deras exakta plats bla 5:33. "Enligt detta tänkande är alla som inte tror på islam avgudadyrkare, de gör ingen skillnad på olika tro och olika nationer. De tycker att de har rätt att slå till mot alla som inte är muslimer", sade al Shami som idag är kristen. Helena Benaouda var tidigare
ordförande i Sveriges muslimska råd. Hennes svärson Munir Awad greps både i Somalia och i Pakistan för misstänkt samröre med islamistisk terrorism! Efter självmordsattentatet Stockholm 2010 satt Benaouda i SVT och förnekade att hon hade märkt av någon extremism i Sverige. 2
veckor senare meddelade Säpo att fyra personer gripits i Danmark för förberedelse till terroristbrott. En av de fyra dömdes 2012 till 12 års fängelse. Han heter....Munir Awad. 2014 skrev Zulmay Afzali,före
detta regeringstjänsteman i Afghanistan, på SvD att han är orolig för sitt nya land. Han hade bla talat med en man som berättade att medlemmar i IS, nu kommer till Sverige som asylsökande. Mannen sade att "När tiden är inne kommer de att resa sig och kalla till jihad också här. Zulmay, du måste förstå att IS inte är ett skämt, de är på riktigt. De sänder så kallade 'sleeping cells' in i landet
och bygger på det sättet upp sin beredskap
." I Sept -15 erkände Säpo att de de senaste åren avvärjt två terrorattentat i Sverige. Militanta islamister låg bakom planeringen som befann sig i "ett långt framskridet" skede när säkerhetspolisen stoppade dem. Alla som kan någonting om Islam visste att det bara var en tidsfråga tills dödsoffer skulle utkrävas I Sverige orsakat av att den politiska och kulturella eliten släppt in Islam I Sverige. 7 april 2017 skedde det första fullbordade muslimska
terrordådet i Sverige. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bombd%C3%A5den_i_Stockholm_2010,
https://www.dagen.se/nyheter/de-har-verserna-triggade-terroristen/,https://sv.wikipedia.org/wiki/Munir_Awad,
https://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=627935&epslanguage=sv,
https://www.expressen.se/ledare/sluta-blunda/,
https://politiken.dk/indland/ECE1644751/fire-kendt-skyldige-i-terrorplaner-mod-avishus/,
https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/jihadister-i-is-kommer-till-sverige-som-asylsokande_4023543.svd,,
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19466807.ab,
https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-03-11-historisk-utmaning-for-sakerhetspolisen.html,


Den modiga ex-muslimen somalie-svenske Mona Walter ställer mig frågande till vad muslimer som deltar i protester mot våldsdåd i Islams namn verkligen vet och kan om sin religion?: "Här i västvärlden vill vi att dessa jihadister skall vara galna terrorister vars handlingar inte har något med islam att göra. Ni som har kunskap om religionen islam vet att dessa handlingar har allt med islam att
göra. Det är mycket lätt att i de islamska texterna och profetens Muhammeds handlingar finna rättfärdighet för dessa attentat. Hon skrev att västvärldens muslimer bör välj sida enligt sin moral
och etik även om det innebär att man måste sluta kalla sig för muslim.Mohamed Omar skrev att man skulle kunna säga att Europa som idé till stor del blev till i mötet med islam. En litteraturvetare har beskrivit det som att Islam definierade Europa genom att visa vad det inte var. Omar refererar till bok av en kyrkohistoriker som skrev att kristendomen hade flertalet av sina bekännare boende I främre Asien/norra Afrika, men inom ett århundrade efter Muhammed var
kristendomen både i Asien och Afrika nästan tillintetgjord. Sedan förde turkarna islam vidare och erövrade östromerska riket med Konstantinopel och förvandlade kristenhetens äldsta bevarade
huvudkyrka, Sofiakyrkan, till moske'. Man kan behöva påminnas om religioners historik. Det finns inga garantier för att våra europeiska länder kommer att fortsätta vara europeiska om vi inte
vill att de ska vara det. Europa blir för varje dag, genom massinvandring och islamisk mission, mer likt islamvärlden.

https://monawalter.com/islams-anhangare-dags-att-valja-sida/,
https://samtiden.nu/2017/06/det-pagar-en-islamisering-av-europa/

Om man vet att det finns en ideologi i vars urkunder det finns vissa våldsamma budskap och att  en del tillhörande ideologin hörsammar detta våldsbudskap och att det därför sker fruktansvärda dåd i ideologins namn gång på gång i olika delar av välden och att många eller alla länder med stor befolkning tillhörande denna ideologi har problem med våld, demokratiska rättigheter och
jämställdhet: Borde då inte politikerna se till att hålla denna ideologi borta från landet ? I Sverige
betalar vi alltså istället stora pengar för att importera en ideologi i vars heliga bok det står: "Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra;" (Början på sura 48:29 i Zetterste'ens översättning)

Invandringspolitiken har medfört att religionen Islam som knappast fanns i Sverige för 35 år sedan nu har över 100.000 anhängare i landet. Invandringsförespråkarna har därmed stort ansvar för att risken för muslimska terrordåd, minskad yttrandefrihet och problem med
jämställdhet mellan könen nu är mycket större i Sverige än den hade varit med en mer normal invandringspolitik. Ansvariga för 5 änniskors död på Drottninggatan är inte bara Akiklovs, stor
skuld bär även den politiska och kulturella eliten. Om de brytt sig om att granska Islam hade de insett att attacken bara var en tidsfråga och att den kommer att följas av flera.

Dick Erixon på Samtiden skrev att "terrordådet på Drottninggatan bekräftar hur skadlig och farlig den politik är som makthavarna har fört på senare år. De har till vår lugna och trygga civilisation bjudit in det hat och kaos som dominerar i andra världsdelar och skapat den otrygghet som nu blivit vardag. Vem som helst kan när som helst drabbas av islamisters besinningslösa våld. Nu hände det i
Stockholm. Men ingen går säker någonstans.". Terrorattentatet i Stockholm utfördes av en gärningsman som hade hade fått avslag på sin asylansökan. Polisen har tidigare haft ett effektivt verktyg för att verkställa utvisningar av personer som han: REVA, Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Men REVA stoppades 2014, till stor del efter massiv kritik från en rad opinionsbildare. Bla krävde 161 författare, akademiker, journalister och kulturarbetare i
Aftonbladet ett stopp för polisens arbete för att utvisa illegala invandrare. Man frågar sig om dessa 161 kulturpersonligheter känner någon skuld idag?
https://samtiden.nu/2017/04/politikerna-har-bjudit-hatet/,
https://nyheteridag.se/janouch-kraver-ansvar-fran-de-som-stoppade-reva-allt-vi-gor-far-konsekvenser/,
https://www.aftonbladet.se/kultur/article16293405.ab

Man hade önskat att dådet i Stockholm blivit en ögonöppnare. Men ingenting har egentligen förändrats efter detta. Ingen debatt om vad Islam står för har börjat, ingen analys av vad muslimsk invandring innebär för landet har genomförts. Därmed är vi garanterade att islamrelaterade problemen kommer att öka. För om Sverige fortsätter med stor muslimsk invandring, så kommer Sverige i varje avseende gradvis mer och mer likna de muslimska länderna. Efter terrorattacken visade de ansvariga politiska eliten deras arrogans och att de fortfarande inte fattat någonting. Regeringen bjöd in
alla partier till samtal om terrorism utom det enda riksdagsparti, SD, som hela tiden sagt att detta kommer att hända ! En krönikör på Avpixlat skrev april -16 att Sverige undviker de verkliga grundproblemen. Användningen av begreppet "islamism" är politiskt korrekta försök att förvirra
människor att tro att islam-inspirerad terrorism inte har något med islam att göra utan endast med "islamism" och att "islamism" och "islam" är två olika ideologier. Men Islam och "islamism"
grundas på precis samma religionsideologi som Muhammed skapade och inspireras av samma Koran och hadither och sharialagar. Krönikören skriver att det finns inget beteende en "islamist" uppvisar som vi inte kan hitta något stöd för alls inom islam. Vi måste erkänna grundproblemet annars kommer vi att stå lika förvånade gång på gång och undra vad som pågår när det egentligen endast
handlar om att islam utövas, skrev han. Mats Dagerlind skrev att merparten av de muslimer som kommer till Sverige kommer att vara djupt troende. De flesta av dem förstår inte att det är de
värderingar de själva bär inom sig som utgör grogrunden för de krig och dysfunktionella samhällen de flyr ifrån: "Flertalet av dessa värderingar är helt inkompatibla med upplysning, sekularism, demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet, tolerans och andra grundpelare i vårt samhälle. Det är dessa skillnader som utgör den huvudsakliga förklaringen till att vi i västvärlden har lyckats med våra samhällsbyggen medan man i den muslimska världen fullständigt har misslyckats." Han skrev att det är helt uppenbart att islam inte är moget förtroendet att få etablera sig i Sverige och behöver hårda och omedelbara krav riktade mot sig för att mogna till det ansvaret. "Om de allvarliga islamrelaterade problemen ändå inte upphör bör nästa steg vara att totalförbjuda organiserad islam i Sverige, stänga och riva alla moskéer och stoppa invandringen från muslimska länder. Så bör det sedan förbli tills dess den muslimska världen kommit ifatt oss andra.".
https://samtiden.nu/2017/04/terrorsamtal-pagar-utan-sd-som-hela-tiden-haft-forslag/,
https://avpixlat.info/2016/04/28/islam-ar-problemet-inte-missledande-floskeln-islamism/,https://avpixlat.info/2015/06/04/den-yrvakna-liberala-islamkritiken-ar-for-lite-och-for-sent/

Om Islam hade kommit till Sverige från ett annat västerländskt land hade många av de som nu i alla sammanhang försvarar Islam, ffa vänstern, istället varit de som skulle varit allra mest kritiska. Men nu är det för dessa tvärtom otänkbart att ifrågasätta tex varför vi inte ser massavhopp från Islam när det gång på gång sker fruktansvärda dåd i Islams namn där de ansvariga inte har svårt att motivera
sina handlingar utifrån Koranen/haditherna, eller fråga de moderata muslimerna hur det är möjligt att de stödjer en ideologi vars profet gjorde det han gjorde, eller att fråga de som hävdar att jihadisterna vantolkar Koranen hur det kan vara möjligt att det verkar vara så lätt att misstolka Koranen när den enligt Islam har exakt det innehåll som Gud avsett. Istället säger efter varje terrordåd vänsterkultureliten ungefär samma sak: en majoritet av muslimerna är inte terrorister, inte mördare, beter sig inte illa etc. Detta är naturligtvis sant, men det finns ett avgörande logiskt problem
med denna kulturmarxistiska retorik - den så kallade "fredliga majoriteten" är inte så relevant. Att majoriteten av muslimerna är fredliga gör inte att de terrordåd som utförts blir ogjorda och det hindrar ej det faktum att Islams spridning i Sverige genom muslimsk invandring innebär ett inflöde av en del muslimer som bejakar de våldsamma budskapen i Islam och att ju större invandring från muslimska länder desto större kommer det antalet att bli. Att majoriteten av muslimerna är fredliga förändrar inte
det faktum att vi därigenom får ett samhälle där risken är större att utsättas för terror, där  jämställdheten mellan könen försämras, där antisemitismen ökar och där demokratiska rättigheter såsom yttrandefriheten inskränks. Det behövs inte många extremister för att ställa till stora problem i
ett samhälle. Den extremt liberala invandringspolitiken utgör därmed ett stort och växande hot mot rikets säkerhet.
https://www.friatider.se/den-fredliga-majoriteten-r-inte-relevant,
Birgitte Gabriel:
https://www.youtube.com/watch?v=Ry3NzkAOo3s&app=desktop


Goda men fullständigt naiva och totalt okunniga vänsterdebbatörer har satt agendan och fått styra  politiken och följderna är katastrofala för hela Europa. "Nils Dacke" skrev: "Tyvärr har en i det närmaste unison kör av okunniga och naiva mediaröster under en följd av år starkt bidragit till omfattande desinformation om islam och dess följder, något som undergräver medborgarnas möjligheter att förstå hotet och problemen och stå upp för demokratins fundament". Jens Ganman som frilansat åt public service från och till under 25 år skrev på sin blogg att "som vanligt när det sker ett terrordåd där man kan misstänka - eller där man rakt av vet att det har kopplingar till islam - lyser den frågan med sin frånvaro; frågan jag aldrig hört en SR eller SVT-medarbetare ställa:"Hur kommer det sig att alla dessa unga män (och en del kvinnor) finner stöd för sina terrordåd i just Koranen? Vad står det egentligen i den där boken? Är den verkligen så kapitalt 'feltolkad'? Hur är det möjligt?" Frågetecknen skulle - mycket enkelt -kunna redas ut genom att man läste Koranen. Men det är det få inom public service som har gjort, och de som mot förmodan bläddrat i den och hittat nåt som tyder på att islam kanske faktiskt inte är fredens religion (det här min egen gissning) skulle a-l-d-r-i-g våga knysta om detta på SR. Islamofobstämpeln skulle landa i pannan snabbare än man hinner utbrista 'Allahu akbar'."

https://jensganman.wordpress.com/2017/09/22/sveriges-radio-rapport-fran-vardeavgrunden/

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó påtalade mars -16 det självklara att den illegala invandringen ökat terrorhotet mot Europa. Han sade om den strikta migrationspolitik som landet för att reglerna finns till för att skydda Ungern och det ungerska folket. Kontrasten är stor till den inställning Sveriges statsminister som istället betonat "vikten av det öppna och demokratiska Sverige", "Vi får inte låta oss slutas, för då har de vunnit". Uppenbarligen skiljer sig Sveriges och Ungerns syn på hur prioriterad medborgarnas säkerhet är. Ungerns makthavare anser att
terrorn är ett hot mot den ungerska befolkningen. Sveriges statsminister anser att terrorn är ett hot mot öppenheten och den
ideologi som han företräder och denna prioriteras högre än medborgarnas säkerhet.

https://www.friatider.se/ungern-illegal-invandring-terror,