INVANDRING, KRIMINALITET OCH SÄKERHET

Statliga Brottförebyggande Rådet (BRÅ) ger ut statistik om brott och genomför Nationella
Trygghetsundersökningen (NTU), en frågeundersökning om utsatthet för brott. Enligt BRÅ dog 68-113 personer/år under 2002-17 av våld. Antalet fall 2017 var det högsta som uppmätts sedan BRÅ
började ta fram den statistiken. Under 2017 anmäldes 289.550 brott mot person vilket är 28 % fler jämfört med 2008.Antalet polisanmälda fall av misshandel låg 2008-2017 mellan 80.374 och
89.457 årligen men enligt NTU utsattes 2,7 % av Sveriges vuxna befolkning 16-79 år för någon form av misshandel 2016 vilket enligt NTU motsvarade 711.000 fall och 202.000 utsatta personer.
56.000 personer skall ha misshandlats så pass allvarligt att det ledde till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Antalet händelser av misshandel som på detta sätt betraktas som
allvarliga beräknas till 153.000. Det finns alltså ett stort mörkertal bakom den anmälda misshandelsbrottsligheten. Samma mönster finns vad gäller rån och våldtäkt. Under åren 2008 till
2017 låg antalet polisanmälda rån mellan 8361 och 9719 årligen och antalet polisanmälda våldtäkter mellan 5446 och 7369 årligen.

https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik.html, https://www.bra.se/download/18.4c494ddd15e9438f8ad5c094/1511510476991/2017_Utsatthet_for_brott_2016.pdf

BRÅ har skrivit tre utredningar om invandrare och kriminalitet. I rapporten "Invandrare och
invandrares barns brottslighet" från 1996 visas att det var 2,1 gånger så vanligt att första generationens invandrare var registrerade som skäligen misstänkta för brott jämfört med
svenskfödda med två svenskfödda föräldrar. Detta uttrycks som att de hade en "överrisk" på 2,1 - de var alltså överrepresenterade med 110 % jämfört med svenskfödda med två svenskfödda föräldrar. Svenskfödda med minst en utlandsfödd förälder hade en överrisk på 1,5 dvs hade en överrepresentation på 50 %.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf

I den uppföljande studien "Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet" från
2005 konstaterades att jämfört med svenskfödda med två svenskfödda föräldrar hade utrikes födda en överrisk på 2,5 att vara registrerad som misstänkt för brott. För svenskfödda med två
utrikesfödda föräldrar var överrisken 2,0 och för svenskfödda med en utrikesfödd förälder var överrisken 1,4.
Överrepresentationen var således 150 %, 100 % respektive 40 %. (Om man slog ihop grupperna svenskfödda med 1 resp 2 utrikesfödda så var överrisken för dem 1,6 dvs 60 % överrepresentation.) Då man gjorde en standardisering av grupperna med avseende på kön,
ålder, utbildning och förvärvsinkomst minskade överrepresentationen till 2,1 respektive 1,5 och 1,3. Det var faktorn förvärvsinkomst som gav upphov till den största delen av denna minskning. Överrisken för de utrikesfödda varierade kraftigt mellan olika invandrargrupper. Högst överrepresentation hade
invandrare från Afrika och mellanöstern. Invandrare från Nordafrika hade en överrisk på 4,7 och invandrare från mellanöstern 3,8. Högst överrisk hade invandrare från "övriga Afrika" (ej nord- eller östafrika) vilka hade en överrisk på 5,3. De utrikes födda hade särskilt höga överrisker när det
gällde allvarliga brott. Utrikesfödda hade en överrisk på 4,2 för dödligt våld och försök till mord/dråp, för misshandel 3,0 och för våldtäkt/försök till våldtäkt 5,0 och för rån 4,1.

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

BRÅ-rapporten "Ungdomar som rånar ungdomar i Stockholm och Malmö" från år 2000 gällde
personrån där målsägaren var högst 20 år och där målsägaren hade uppskattat att minst en av gärningsmännen var 20 år eller yngre. 20 % av alla pojkar i högstadiet/gymnasiet i Stockholm och
Malmö hade blivit utsatta för rånförsök!! Bland de misstänkta gärningsmännen var ungdomar födda i Sverige av svenskfödda föräldrar kraftigt underrepresenterade och utlandsfödda ungdomar
kraftigt överrepresenterade.
I Malmö var 69 % av de misstänkta gärningsmännen utlandsfödda, 21 % var födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder och 10 % födda i Sverige av två
svenskfödda föräldrar. Bland offren var förhållandena omvända då 71 % av offren var födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar, 24 % födda i Sverige med minst en utländsk förälder
och endast 5 % utlandsfödda !!

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800019941/2000_6_ungdomar_som_ranar_ungdomar.pdf

I kriminalvårdens rapport "Långtidsdömda män och kvinnor i Sverige:Kriminalvårdens riksmottagningar 1997-2009" konstateras att en majoritet, 52,9%, av de långtidsdömda hade ett ursprung i ett annat land. Antal andra generationens invandrare anges ej. Kriminologen Jerzy Sarnecki mfl presenterade 2011 en annan studie om kriminaliteten bland invandrare och invandrares barn jämfört med svenskar. Socioekonomiska faktorer såsom föräldrarnas klass/inkomst/utbildning, familjesituation samt
boende i segregerade områden där invånarna har låg inkomst/utbildning och många är invandrare ansåg de kunna förklara 40-88 % av orsakerna till invandrarnas överrepresentation i brott (olika siffror beroende på om det var männens brott eller kvinnornas, om det var misstänkta för brott eller dömda för brott etc.) De ansåg inte att kulturella skillnader är en viktig förklaring, då olika invandrargrupper hade liknande överrepresentation om hänsyn togs till de socioekonomiska faktorerna. Sarnecki skrev att BRÅ-rapporterna bara tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer för individerna själva, inte för
deras föräldrar och de i deras boendeomgivning vilket denna studie gjort. Annars är resultaten liknande de som framkommit i BRÅ-rapporterna: invandrarna var kraftigt överrepresenterade
jämfört med svenskar vad gäller grad av kriminalitet. Överrisken för första generationens invandrare att vara misstänkt för brott var 2 jämfört med svenskar, dvs 100 % överrepresentation, och för
andra generationens invandrare var överrepresentationen 67 %. Överrepresentationen bland invandrarna att vara lagförd för brott var 45-60 %. Juni -17 skrev Expressen om gängkonflikter i Stockholm där mellan 500 och 700 gängmedlemmar i 49 olika nätverk kopplats till de många gängmorden enligt polisens projektet Mareld. Expressen kartläggning av 192 personer som är medlemmar eller kopplade till kriminella nätverk visade att 82% hade utländsk bakgrund och 57 % bodde i utsatta områden. Främsta ursprungslandet är Irak och bland övriga ursprungsländer märks Bosnien, Libanon, Somalia, Syrien och Turkiet.

Sanandaji:"Massutmaning" sid. 186, https://bjc.oxfordjournals.org/content/early/2013/02/18/bjc.azt005.full?keytype=ref&ijkey=nYIMmx6VcFhLob4, https://www.expressen.se/nyheter/qs/gangen-inifran/brotten-skulderna-bakgrunden--sanningen-om-de-gangkriminella-i-stockholm/

Då BRÅ inte vill uppdatera sina siffror tog en privatperson initiativ och studerade med hjälp av
offentlighetsprincipen domar i sexualbrottsmål från 2012 till 2017. 95,6 % av överfallsvåldtäkterna och 90 % av gruppvåldtäkterna begicks av män med utländsk härkomst. I synnerhet afrikaner, män
från Mellanöstern och afghaner var kraftigt överrepresenterade vid grövre former av sexualbrott. Mars 2018 publicerade Expressen en granskning vilka som dömts för gruppvåldtäkt 2016-17. 32 av de 43
dömda männen var utrikes födda, 10 var födda i Sverige med en eller båda föräldrarna utrikes födda och bara 1 var född i Sverige med båda föräldrar också födda i Sverige. Professorns vid rättsmedicinalverket Niklas Långström sade: "Fler personer, fortfarande dock en minoritet av samtliga i invandrargruppen, har riskfaktorer som ökar risken för utagerande oavsett om man är invandrare eller ej. Det handlar exempelvis om antisociala attityder, bristande känsloreglering och kriminella kamrater." Maj -17 publicerade DN en rapport där de granskat dömda och misstänkta för mord och mordförsök med skjutvapen på allmän plats sedan 2013. Ungefär hälften var invandrare och 90 % hade en eller två föräldrar som invandrat till Sverige. Bara 4 av 10 kunde knytas till vinstgivande organiserad brottslighet. Cirka 80 % hade rötter i de områden i Mellanöstern respektive norra Afrika varifrån de stora grupperna av nyanlända kommit de senaste tjugo åren. Irak, Iran, Libanon, Turkiet, Somalia och Eritrea var särskilt vanligt förekommande. Män med
utländsk bakgrund var starkt överrepresenterade även bland offren. Många av de som fallit offer för skottlossning har oftast själva levt i den kriminella världen. Men av de 31 som blivit mördade
betraktas tre som utomstående och av de 21 skottskadade betraktas ungefär hälften som utomstående. Februari 2018 sade kriminologen Mikael Rying att sedan år 2010 har minst tio helt utomstående personer dödats av kringflygande kulor eller i sprängdåd.

https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/,
https://samtiden.nu/2017/10/enorm-overrepresentation-av-utlandska-man-vid-grova-valdtakter-privat-undersokning-gor-bras-jobb/, h
ttps://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/qs/de-ar-mannen-som-valdtar-tillsammans/,
https://www.dn.se/nyheter/sverige/vanligt-med-utlandsk-bakgrund-bland-unga-man-som-skjuter/, https://www.dn.se/nyheter/sverige/unga-oorganiserade-och-bor-kvar-hemma-de-ligger-bakom-den-nya-mordvagen/, https://fof.se/tidning/2018/2/artikel/laget-ar-javligt-allvarligt

Den senaste BRÅ-rapporten granskades av Sarnecki som bedömde att diskriminering av invandrare tex i polisarbetet eller i domstolar endast ansvarar för en del av invandrarnas uppmätta överrepresentation i brottslighet. Även BRÅ bedömde att diskriminering förklarar en mindre del av
överrepresentationen. Invandrare från länder i östasien har i den senaste BRÅ-rapporten ingen överrisk alls. Möjligheten finns även att invandrarnas överrepresentation till viss del kan bero på
rasism från invandrarnas sida mot svenskar. I en C-uppsats vid Lunds universitet av Petra Åkerlund intervjuades unga rånare. "Det var tur att jag använde bandspelare för de svar jag fick var så anmärkningsvärda att jag fick lyssna flera gånger för att riktigt inse vad de sagt.", sade Åkerlund som tror att det faktum att hon är adopterad underlättade hennes undersökning. Bland annat fick hon följande förklaringar till rånen: "När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna". En av dem förklarade att makt innebar för honom att svenskarna ska lägga sig ner på marken och
pussa hans fötter ! "Svenskarna gör ingenting, det bara ger oss sakerna, de är så mesiga" I en ovanlig artikelserie i Kvällsposten maj -16 sade en man i utanförskapsområdet Seved:"Vi vill inte ha svenskarna här". Där beskrivs om en familj som blev attackerade i sitt bostadsområde i Rosengård på grund av sitt svenska ursprung. Flera år av trakasserier kulminerade i att en av familjemedlemmarna misshandlades och sparkades i huvudet. "Svennehora, ni är smutsiga", var några av glåporden som både unga och barn men också vuxna kvinnor och män vräkte ur sig enligt familjen. När svenskar utsätts bedöms det sällan som hatbrott. 2015 friades en person i Norrköpings tingsrätt för ett blogginlägg om att svenskar är "vidrig ohyra", att det vore rätt "om alla svenskar utrotades". Enligt domstolen bör kraven vara högre när det gäller en majoritetsgrupp än en minoritetsgrupp ! Troligtvis är de inte särskilt många invandrare som bär på ovan nämnda värderingar. Men det hjälper inte de som faktiskt blir brottsoffer på grund av att det förekommer.

Sanandaji:"Massutmaning" sid 189, https://www.dn.se/nyheter/sverige/invandrare-krigar-mot-svenskar-med-ran/, https://www.expressen.se/kvallsposten/hatet-mot-svennarna,

Man kan inte bortförklara invandrarnas överrepresentation i kriminalitet med att skylla på att forskningen använt sig av misstankeregistret och inte lagföringsregistret. Majoriteten av internationell forskning bygger på misstankeregistret och dessutom skriver BRÅ att i tidigare studier angående utländska medborgares brottslighet som använt olika register har resultaten förblivit i stora drag densamma oavsett vilket register man använt sig av. 2010 presenterade SD rapporten "Låt oss prata allvar om våldtäkterna" (som ej finns kvar på SD's hemsida). Den gällde dömda för våldtäkt och där var invandrarnas överrepresentation större än de som framkom i BRÅ-rapporterna. Invandrarnas högre grad av kriminalitet har dessutom bekräftats i studier från både Danmark och Norge. Inteheller kan man hävda att resultaten inte gäller eftersom studierna nu är några år gamla. Resultaten gäller såklart tills motsatsen visats i nyare studie. Dessutom är det så att BRÅ konstaterade i studien från 2005 att skälet till att överrisken för de utrikes födda ökade i den senare undersökning jämfört med den från 1996 inte berodde på att vissa invandrargrupper hade ökat sin kriminalitet utan "Ökningen förklaras i stället i huvudsak av att antalet personer i Sverige som tillhör de flyktinggrupper, som
redan i tidigare studier visat sig ha särskilt hög överrisk, har ökat."
Sedan dess har antalet i dessa flyktinggrupper ökat kraftigt ytterligare. Det finns anledning att befara att en ny studie
skulle ge ännu större överrisker. Det är med största sannolikhet därför ingen ytterligare BRÅ-rapport i ämnet gjorts.
Totalt sett innebär allt detta att invandrarnas högre grad av brottslighet
i Sverige ej går att ifrågasätta.

https://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17961/indv2013.pdf,
https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/brottslighet-bland-invandrare-borde-oroa-alla-partier_6272110.svd, https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-innvandreres-kriminalitet

Invandringsförespråkare hävdar ibland att invandringen inte gjort Sverige farligare eftersom de
flesta brottstyper inte ökat sedan början av 1990-talet trots den kraftiga ökningen av invandrare. Bla Sarnecki argumenterade så i DN 2016. Återigen blir det Sanandaji som påpekar det självklara att
huruvida brottsligheten överlag sjunkit eller ökat inte är avgörande för att besvara om hur invandrares brott påverkat kriminaliteten i samhället. Den totala brottsligheten påverkas ju i ännu högre grad av hur svenskarnas kriminalitet utvecklas. Brottsligheten kan öka bland invandrare samtidigt som den faller bland svenskar. Eller brottsligheten kan falla i bägge grupperna samtidigt som invandrares befolkningsandel ökar. I så fall skulle brottsligheten fallit ännu mer utan invandring, så länge invandrarnas brottslighet inte faller till en nivå under de svenskföddas. Argument såsom Sarneckis är befängda. Invandrarnas högre grad av brottslighet är fastställd. När invandrarnas befolkningsandel ökar, innebär det då självklart en högre grad av brottslighet jämfört med om de inte skulle ökat sin
befolkningsandel. Inga andra slutsatser kan dras än att den extremt liberala invandringspolitiken gör Sverige till ett farligare land.
Sanandaji "Massutmaning" sid 192-3.

Andra bortförklaringar som invandringsförespråkare använder är konstaterandet att andelen invandrare i mer brottsaktiva åldrar är större än bland inrikesfödda och att större andel är män och att detta är orsaken till invandrarnas högre kriminalitet. Det förstnämnda är enligt oss den enda bortförklaring som har viss substans eftersom denna åldersdiskrepans gradvis skulle upphöra om invandringen helt upphörde. Så att studier minskar överrisken med den del som kan förklaras av skillnader i ålder kan vara relevant. SSB, den norska motsvarigheten till SCB statistik över brottslighet bland invandrare och deras barn baserad på personer över 15 år 2010-2013 var andelen gärningspersoner 49 % högre bland invandrare än befolkningen i stort och bland norskfödda barn till invandrare 151 % högre. Efter att man korrigerat siffrorna för ålder reduceras överrepresentationen till 20 % för invandrare och 42 % för andra generationen. Att skylla överrepresentationen på att större andel av invandrarna är män är däremot en bortförklaring som inte håller. Detta påstående är visserligen sant men däremot ointressant. Det som är intressant är hur brottsligheten i samhället påverkas av invandringen och om invandringen består av fler män så är det naturligtvis enligt de förutsättningarna man skall räkna. Av de riskfaktorer som är större för grad av brottslighet än utländsk bakgrund så finns det oss veterligt ingen av dem där det förs en politik som medvetet ökar dessa
riskfaktorer. Däremot ökar man medvetet andelen med utländsk bakgrund i Sverige, vilket alltså är en känd riskfaktor för högre grad av kriminalitet. Sanandaji skrev: "Skillnaden mellan män och invandrare är att det inte finns offentlig policy att öka mäns befolkningsandel. Hade det funnits skulle det skulle det också drivit upp brott och varit föremål för kritik."

https://samnytt.se/andra-generationens-invandrare-kraftigt-overrepresenterade-i-norsk-brottsstatistik/,,https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10154351624678231

Invandringsförespråkare påpekar ofta att bara en minoritet av invandrarna är kriminella. Detta är helt sant men är bara ytterligare ett irrelevant påpekande utan bäring i diskussionen hur brottsligheten i Sverige påverkats av Sveriges stora invandring. I den diskussionen är det ENDA intressanta hur
stor graden av kriminalitet är bland invandrarna jämfört med bland svenskarna. Möjligtvis kan man avräkna den del av invandrarnas överrisk som beror på att de har större andel i brottsaktiv ålder, inget annat. Aftonbladets Oisin Catwell skrev att bara 2,2 promille av invandrarna hade varit föremål för polisens intresse för de grövsta sexualbrotten. Sanandaji förklarar: "att det faktum att 2,2 promille av invandrare var misstänkta jämfört med 0.4 promille av de med svensk bakgrund är fem och en halv gånger högre och att en så stor överrepresentation räcker för att antalet våldtäkter ska pressas upp kraftigt om gruppens befolkningsandel växer. Det krävs inte att majoriteten av invandrare ska begå våldsbrott för att brottsligheten ska pressas upp. Om man anser att våldtäkter är ett samhällsproblem spelar siffrorna roll. Aftonbladets ledarskribenter och läsare förstår inte detta."

https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10154330536683231

Förutom diskriminering/rasism verkar det finnas tre huvudhypoteser om vad som orsakar invandrarnas
överrepresentation i brott: kulturella anpassningssvårigheter, selektionshypotesen dvs att större andel av dem som utvandrar och kommer till Sverige är kriminellt belastade eller har en hög risk för kriminalitet jämfört med de som blir kvar i invandrarnas hemländer (detta är dock svårt att undersöka) samt socioekonomiska orsaker. De kulturella skillnaderna stöds av att andra generationens invandrare har lägre överrisk än första generationen. Även den förklaringsmodell som betonar de socioekonomiska skillnaderna kan sägas ha vetenskapligt stöd, bla av Sarneckis studie, studier från Danmark samt även BRÅ-rapporterna. Många invandringsförespråkare försöker bortförklara invandrares överrepresentation i brottsstatistiken genom att hävda att den till största del beror just på socioekonomiska faktorer. Sanandaji skriver dock i boken "Massutmaning" att två av de internationellt mest uppmärksammade studierna om brott och orsakssamband på senaste år är gjorda i Sverige av Sarislan mfl varav en från 2014 som är världens mest omfattande individbaserade studie rörande sambandet mellan inkomst och brottslighet. Låginkomsttagare har avsevärt högre brottsrisk än höginkomsttagare men slutsatsen om ett orsakssamband är långt ifrån självklar. Föräldrars kriminella belastning och familjestruktur förklarar mer av systematiska likheter i brott, än hemmets inkomst och utbildningsnivå. Att det finns ett samband
mellan brottrisk och socioekonomiska problem är tydligt men inte vad sambandet beror på. Att reda ut detta är ett exempel på den klassiska distinktionen mellan korrelation och kausalitet. En
förklaring är att individuella och familjära egenskaper som ökar risken för kriminalitet
samtidigt tenderar att öka risken för sämre prestationsutfall i utbildning och på arbetsmarknaden. Sanandaji nämner här bla frånvaro av stöd från hemmet, bristfällig uppfostran, drogproblem, dålig
utbildning, psykiatriska störningar, aggresivitet, kriminella kamrater, dålig förmåga till självkontroll, svagare arbetsmoral, bristande skötsamhetsnormer, machokultur. Han skriver att en individfaktor är framtidsorientering: Impulsiva personer med svagare självkontroll diskonterar kraftigt framtiden jämfört med nuet, vilket gör dem mer sannolika att begå brott. Men dessa kortsidiga tidspreferenser påverkar samtidigt utbildning, sparande och andra ekonomiska utfall negativt. Per-Olof Wikström, professor i kriminologi vid Cambridge university, sade februari 2018 att socioekonomiska faktorer är inte så viktiga som många tror. Att försöka förutsäga någons brottslighet utifrån föräldrarnas utbildning och ekonomi och så vidare är svårt, då sambandet är mycket svagt. Enligt hans systematiska forskningsgenomgång i frågan, så förklarar social utsatthet oftast runt 3-4 % av variationen i
befolkningens brottslighet. Men däremot kan moraluppfattning och självkontroll, i kombination med de moraliska sammanhang som man vistas i, förklara uppåt 60 % av variationen bland ungdomar.
Förmågan till självkontroll tycks delvis vara medfödd, men den kan även tränas upp" sade Wikström. Det är en viktig faktor för att kunna motstå kamrattryck.

Sanandaji: ";Massutmaning" sid 177-181, https://fof.se/tidning/2018/2/artikel/laget-ar-javligt-allvarligt

Amir Sarislans studier visar att kriminalitet i Sverige inte handlar om utsatta områden eller fattigdom, utan snarare om ärftliga egenskaper och individspecifika riskfaktorer. Han studerade utsatta bostadsområden och tittade på syskon och tvillingar som vuxit upp i samma familj men olika
bostadsområden, för att familjen hunnit flytta. Det visade sig att bostadsområdet inte spelade någon roll. De som växte upp i bättre områden löpte samma risk att begå brott som sina syskon. Samma sak
gällde när han tittade på sambandet mellan föräldrarnas ekonomiska situation och barnens brottslighet. När man tog hänsyn till ärftligheten försvann inkomstens effekt på brottsligheten. En
av hans studier på syskon och tvillingar visade att över 50 % av risken att bli lagförd för våldsbrott kan kopplas till ärftliga faktorer. Andelen som beror på den miljö syskonen delar är knappt 15 %. Det man ärver är vissa individuella drag som ökar risken ett kriminellt beteende. Samma drag ökar risken för att hamna i fattigdom eller i ett sämre bostadsområde: "Vi vet att det finns en mängd individegenskaper, alltifrån impulsivitet till kognitiva förmågor och personlighetstyper, som är måttligt till starkt ärftliga och som korrelerar med såväl skolprestationer som arbetsmarknadsanknytning. Det förklarar i sin tur varför folk bosätter sig i olika bostadsområden. Just dessa egenskaper är också korrelerade med våldsbrottslighet och andra typer av problembeteenden." sade Sarislam i mars 2018. Med andra ord:
Hela den utgångspunkt som det kriminologiska fältet bygger på verkar inte stämma. "Jag har alltid argumenterat för att gener och miljö spelar roll. Många andra försöker däremot hela tiden förminska genetikens roll" sade han. Amirs forskning placerar honom i opposition till såväl högerns som
vänsterns antaganden. Inom vänstern ser man livet som en produkt av strukturer, inom högern ser man det som resultatet av våra egna val och värderingar. Att ärftligheten sätter gränser är en tanke som inte passar ihop med någondera antagande. Sarislans resultat är alltså inte önskvärda av många "Jag har varit i kontakt med mer seniora forskare vid andra lärosäten som till exempel bett mig
dra tillbaka artiklar för att de skulle gynna SD.....som läget ser ut i dag är det inte mycket som tyder på att jag skulle vara så framgångsrik med att skaffa forskningsmedel för de här frågorna
" sade Amir som nu sysslar med annan forskning..

https://timbro.se/smedjan/kriminalitet-handlar-inte-om-socioekonomiska-faktorer/, https://www.svd.se/sariaslan-det-mesta-kriminologerna-sager-kan-vara-fel

Invandrarnas socioekonomiskt mer utsatta position är en ofrånkomlig konsekvens av invandrarnas lägre humankapital vilket oundvikligen leder till att en icke oansenlig del av de som invandrar hamnar i arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap i avsvenskade invandrarförorter. Sanandaji
konstaterar att
ÄVEN om socioekonomiska faktorer helt skulle förklara invandrares överrepresentation i brottsstatistiken är det hursomhelst irrelevant i en diskussion om
hur invandring påvekar brottsligheten. Om de fattiga har större brottsrisk och antal fattiga ökar genom invandring kommer invandring öka brottsligheten. Det ändrar inte sambandet mellan invandring och brott. Större socioekonomiska problem är i så fall helt enkelt den mekanism genom vilken invandring pressar upp brottsligheten. Det ändrar bara analysen från att invandring ökar brottsligheten, till att invandring ökar antal med socioekonomiska problem vilket i sin
tur ökar brottsligheten.

Sanandaji:"Massutmaning" sid 193, 196 ,

Entydiga svar från forskningen visar att invandrarna har mycket högre kriminalitet än svenskar. Alla försök att bortförklara detta (möjligtvis undantaget skillnader i ålder) genom att invandrarna oftare är bärare av riskfaktorer såsom manligt kön, flera med socioekonomiska problem, eller att påtala självklarheter såsom att bara en minoritet av invandrarna är kriminella, är alla
fullständigt irrelevanta invändningar när det handlar om frågan huruvida brottsligheten i Sverige ökar av invandringen eller inte. För i den frågan är svaret enkelt: Invandringen till Sverige gör
Sverige till ett farligare land. Att förklara invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken med ekonomiska orsaker är detsamma som att förklara den som en konsekvens av utanförskapslinjen, dvs att driva en medvetet uttalad liberal invandringspolitik trots att forskningen visar att det leder till försämrad ekonomi och utanförskap. Den förda invandringspolitiken har sett till att det skapats en ny stor underklass som är etniskt, kulturellt och delvis även religiöst skild från
majoritetsbefolkningen och som till stor del bor segregerat från majoritetsbefolkningen. Detta är naturligtvis en perfekt grogrund för sociala problem och social oro.
Sedan 2010 har fem gånger
så många skottskadats, och fyra gånger så många skjutits till döds i de 3 största svenska städerna jämfört med i grannländernas huvudstäder tillsammans skrev SVT Nyheter nov -15. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi förklarade orsakerna: "Jag tror snarare att vi har en mycket sämre social situation här. Det vi ser nu är resultatet av ett misslyckande som sträcker sig tjugo år tillbaka när de här unga killarna som nu skjuter växte upp". Antalet personer behandlade i slutenvård för skottskador var ungefär dubbelt så många 2013 jämfört med 1997.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/extrem-situation-jamfort-med-grannlanderna, Sanandaji: "Massutmaning" sid. 173,

I Sverige förekommer numera typer av brott som tidigare varit okända och som sker företrädesvis i de
utanförskapsområden som det nu finns gott om. Bland annat attackeras brandmän som är på utryckning. Det har tom hänt att man rånat glassbilen och hotat postutdelare ! April -17 rapporteras
att polisen i Järvaområdet ska finns med och biträda vid vissa datum vid biljettkontroller för att biljettkontrollanter ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli utsatta för hot eller
våld. I Maj 2013 eskalerade dock problematiken. De upplopp som startade i Husby spred sig framförallt till andra utanförskapsområden och skakade hela landet. "Vi vet inte varför detta händer" löd en rubrik i svensk media. I Internationell medier lät det annorlunda. Exempelvis hade Margaret
Wente från Kanadensiska "The Globe and Mail" inga större svårigheter att beskriva de uppenbara orsakerna till problemen: "There is an obvious explanation for the recent unrest -
but in Sweden, it's almost impossible to discuss. The country has opened its doors to a flood of people from some of the most troubled parts of the world - especially the Muslim-majority
countries of Syria, Afghanistan, Somalia and Iraq. Hundreds of thousands have arrived in the past decade alone. Many will not be able to succeed in Swedish society.....The newcomers are vastly better off than they were back home. But their kids don't care about back home. Here, most of them are stuck at the bottom of the social heap. Some of them are angry, and take it out on society. They stone their own fire fighters and burn their own schools."  

https://nyheteridag.se/brander-och-oroligheter-i-rinkeby-brandbilar-utsatts-for-stenkastning/,
https://www.sydsvenskan.se/malmo/glassbil-ranad-i-malmo, https://mitti.se/nyheter/polishjalp-kontroll-bussbiljetter/?omrade=tenstarinkeby, https://www.skd.se/2012/01/13/far-dela-ut-egen-post/,
https://www.theglobeandmail.com/opinion/swedens-immigration-consensus-is-in-peril/article12292515/-

Men även svenskar blir drabbade av nya former av brottslighet. Nyåret 15/16 skedde massövergrepp på kvinnor i flera olika städer. I Karlstad utsattes flera flickor och unga kvinnor för sexuella ofredanden
under nyårsnatten av stora gäng med pojkar som man beskriver som nytillkomna flyktingpojkar, sade  polisens presstalesman Tommy Lindh. I Kalmar efter tolvslaget när många gav sig tillbaka in på krogarna var ett hundratal minderåriga pojkar kvar och en del flickor. Flickornas berättelser är att
pojkarna i grupp, på olika platser kring torget, gav sig på dem. Kalmarpolisens presstalesperson Johan Bruun sade att polisen aldrig förr varit med om något liknande. I förhör med målsägande framgår att de flesta misstänkta förövarna inte talade svenska. I Malmö drev ett par hundra "ensamkommande från Afghanistan " omkring i city och var allmänt stökiga och stora gäng av dessa omringade framför allt berusade tjejer/kvinnor och ofredade dessa skrev Kvällsposten. "Detta är något nytt fenomen som vi inte sett exempel på tidigare", sade Malmöpolisens informatör.   

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6342888, http://www.dn.se/nyheter/sverige/otal-sexuella-ofredanden-i-kalmar/, https://www.expressen.se/kvallsposten/kvinnor-omringade-av-man-i-gang-pa-nyar/,

Ännu värre har de återkommande sexuella massövergreppen på "We are Sthlm" varit. Dessa
var okända för allmänheten ända tills massövergreppen i Köln aktualiserade ämnet. DN's Hanne Kjöller hade tidigare visat intresse för ett reportage men ska förklarat att Stockholmsdelens
redaktör ansåg att detta var "SD-fabrikationer". Men övergreppen hade i åratal varit välkända bland politikerna i Stockholm uppgav dåvarande C-politikern Tommy Deogan, som arbetade
på ungdomsfestivalen i tolv år. Han berättar att de sexuella övergreppen under festivalen blivit värre och värre för varje år. "När jag var med så handlade det mer om att efterhängsna killar ville tjata till sig sex med unga. Men det vi ser nu är helt vansinnigt, det stoppas in fingrar i underliven under kjolarna, det rivs och det slits." Deogan, som själv är uppvuxen i en invandrartät förort, menar att
invandrarmännen av rasistiska skäl medvetet riktar in sig på etniskt svenska tjejer: "Det
finns en skev kvinnosyn i allmänhet och mot svenska kvinnor i synnerhet som det måste jobbas med. Från samhällets sida ställs inga krav utan snarare finns en rädsla för att kallas rasist och en
uppfattning att Sverige ska anpassas till dem snarare än vice versa. Nu har det gått så -----långt att det blivit ett etablerad syn att svenska tjejer kan man slita i
".  Han sade att han informerat företrädare från samtliga partier i Stockholm men att ingen gjort något åt sexattackerna: "Jag lyfte det här i alla forum så det är ingen som kan säga att de inte hade kännedom om det....Det var ingen som ville uppmärksamma det här över huvud taget....det var snarare jag som fick hammaren
på mig
". Polisernas och ordningsvakternas strategi blev att så snabbt som möjligt få bort
gärningsmännen och enbart under en enda kväll avlägsnades ett 90-tal unga män. En av de poliser som deltog i insatsen sade att saken betraktades som känslig eftersom killarna som skickades iväg
bedömdes till övervägande del vara ensamkommande nyanlända. Han sade till norska media att det inte är ett helt nytt fenomen. För 7-8 år sedan var problemet att man rånade i grupper: "Personrånen
var uteslutande riktade mot svenska eller ljusa pojkar och alla rånarna bestod av invandrargäng. Det ledde till att de svenska ungdomarna knappt kunde vara på festivalen. Gick de in på konserten
fick de stryk. Stod de utanför blev de rånade
." Han sade att det faktum att allt förtigits ända tills
Köln-incidenserna inte förvånade någon erfaren polis: "Man vill inte beskriva verkligheten som den är. Den är obekväm och överensstämmer inte med vad man har bestämt sig för". Peter Ågren, polis och då kommenderingschef för festivalen, sade att en av anledningarna att polisen inte berättade om övergreppen var att man inte vill underblåsa rasism. "Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna". Då Tino Sanandaji följde upp polisens internrapport om "We are Sthlm" visade det sig att 100 % av kända gärningsmän för
tafsandet under festivalen hade utländsk bakgrund ! I Östersund skedde en våg av uppmärksammade kvinnoöverfall vintern 2015/16. Enligt Stephen Jerand, polisområdeschef i Jämtland, var det något
nytt att övergreppen skedde i den omfattningen och att män agerade i grupp. ÖP skrev att av den rapport som polisen då nyligen sammanställt över sexuella ofredanden bland ungdomar i Sverige
framgick det att när det anmäls brott där det rör sig om flera gärningsmän är det främst ungdomar som söker eller nyligen fått asyl som står bakom. Att Sveriges invandringspolitik har försämrat
kvinnors säkerhet och trygghet är därmed ställt utom allt tvivel. Ett pris vi fått betala för att vi röstat fram de politiker som nu styr Sverige. I NTU som handlade om år 2017 var det 29 % som
oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Av kvinnorna uppger 23 % att de är oroliga för att utsättas för misshandel eller överfall. Motsvarande siffra för männen är 9 procent. Vid frågan om otrygghet i att gå ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet, så uppger 30 % av kvinnorna att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller så otrygga att de avstår från att gå ut på kvällen Bland männen uppger 9 procent detsamma.

https://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/,, https://www.friatider.se/tommy-deogan-politiker-och-media-m-rkade-sexattackerna-inte-polisen,
https://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnors-ratt-att-festa-sakert-kan-inte-offras/,
https://journalisten.no/2016/01/overgrep-mot-unge-jenter-taust-i-dagens-nyheter.
https://www.tino.us/2016/01/nya-avlsojanden-i-wolodarskiaffaren/,https://tino.us/2016/08/polisens-internrapport-om-massovergreppen-kungstradgarden/, https://www.op.se/blaljus/gruppoverfall-sker-sallan-men-polisen-har-tydlig-bild-av-vilka-garningsmannen-ar,
https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-01-16-oron-for-brottsligheten-okar.html

Amir Rostami, polis och sociolog vid Stockholms universitet undersökte gatugängens
strukturer i Sverige konstaterades att i de 7 gäng som enligt polisen var mest prominenta var 76 % av individerna första eller andra generationens invandrare.
I DN i december 2012 konstaterade rikspolischefen att den grova organiserade brottsligheten ökar och att en av förklaringarna är
utanförskapet i samhället.
"Arbetslöshet, socialt arv och segregation skapar ett socioekonomiskt utanförskap som gör det enklare att rekrytera unga människor till kriminell verksamhet."
I rikskriminalpolisens rapport "Polisens lägesbild av grovorganiserad brottslighet 2012″ skrev man att "allt fler och olika typer av kriminella nätverk upptäcks och att återväxten verkar
vara god." Man delade in den organiserade brottsligheten i 3 olika strukturer som är baserade på medlemskap, gemensam etnicitet/släktskap respektive gemensam uppväxt/bostadsområde. "De
etniska nätverken inom den organiserade brottsligheten samt territoriella nätverk bedöms utgöra ett allvarligt samhällshot.
Bedömningen grundar sig i det allt större inflytande nätverken har
i samhället på flera olika plan: tryggheten i bostadsområdena påverkas negativt, de använder sig av sitt kända våldskapital i möten med allmänheten och olika samhällsfunktioner och barn som
växer upp i dessa miljöer riskerar att involveras i kriminalitet." Angående strukturer baserade på etnicitet eller släktskap skrevs att "I Sverige finns det idag otaliga kriminella nätverk vars
huvudsakliga sammanhållande faktor är den gemensamma etniciteten eller släktskapet
". Angående strukturer baserade på gemensam uppväxt eller bostadsområde skrevs: "Segregering och känslor av utanförskap är viktiga förutsättningar för att de territoriella nätverken ska kunna växa sig starka, rekrytera och bibehålla sitt direkta inflytande över människorna i ett område.
De kriminella individerna i de territoriella nätverken blir normsättande för de boende i området och då särskilt för barn och ungdomar."                                                     
 
Sanandaji:"Massutmaning" sid 186-7, https://www.dn.se/debatt/polisen-behover-hjalp-mot-den-grova-brottsligheten, https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Polisens%20l%C3%A4gesbild%20av%20grov%20organiserad%20brottslighet%202012.pdf

Okt -14 skrev Per Gudmundson i SvD om Rikskriminalens rapport "En nationell översikt av kriminella
nätverk med stor påverkan i lokalsamhället". Antalet bostadsområden i Sverige där polisen inte kan upprätthålla lag och ordning uppgick till 55: "Det är områden där uppgörelser bland kriminella kan resultera i skottlossning på öppen gata, där invånarna inte törs avge vittnesmål, där polisen inte är välkommen, där obevakade polisbilar angrips, där poliser blir attackerade och där det är vanligt förekommande att poliser utsätts för våld och hot. Näringsidkare drabbas av skadegörelse, inbrott, rån och utpressning. Narkotikaförsäljning sker öppet, och även om inte gängen kontrollerar territoriet förekommer kontroller av fordon i kampen om narkotikamarknaden. I vissa områden upplever invånarna att det ordinarie rättssystemet till viss del sätts ur spel, att ett bredare klientel vänder sig till den kriminella miljön för rättskipning och de boende anser att det är de kriminella som styr i områdena." "Forskning och framsteg" skrev ett reportage angående rapporten. Där sade Lars Korsell från BRÅ att det är "rätt sensationellt att det finns enklaver i Sverige där svensk lag inte längre gäller. Det handlar om socioekonomiskt utsatta områden där det finns många från andra länder." Den tunga kriminaliteten i Göteborgsområdet har alltmer tagits över av grupperingar som präglas av släktbaserade nätverk ofta av en viss religiös
tillhörighet. I Malmö kallar polisen vissa av de kriminella grupperna för "klaner", då de ofta bygger på släkter med ursprung i Libanon, Albanien eller Serbien. Amir Rostami, själv uppvuxen i en sliten förort, sade att organiserad brottslighet är ett ökande problem: "Samhällsklyftorna har ökat, vi
har fler marginaliserade områden, det är fler som inte klarar grundskolan, vi har ett växande kulturellt utanförskap. Många av dem som hamnar i gängen ser sig inte som en del av det svenska samhället". "Det handlar inte om endast ekonomiskt utanförskap, utan även om kulturellt, etniskt och normativt utanförskap
", skrev han i sin avhandling. En del ser den grova
brottslighetens etablering som ett hot mot stabilitet och demokrati i Sverige. Rostami är rätt pessimistisk när det gäller samhällsutvecklingen: "Det finns absolut ingenting som pekar på att trenden ska vända. Allt tyder på att vi kommer att se fler gäng. Samhället reagerar först när våldet lämnar förorten, tyvärr. Skottlossning i förorter blir bara små notiser numera. Men
händer det inne i stan blir det en jättegrej i medierna! Vi måste erkänna att vi har ett stort problem, och sedan tänka långsiktigt.
" I slutet av artikeln konstateras att mycket tyder på att vi ser en polariserad utveckling i Sverige, som ett led i ett alltmer segregerat samhälle. Den grova våldsbrottsligheten är begränsad till en liten del av samhället, främst de så kallade utanförskapsområdena.

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/55-no-go-zoner-i-sverige-minner-om-parallellsamhallen_4051399.svd, https://fof.se/tidning/2015/5/artikel/darfor-okar-de-kriminella-gangens-makt,

Feb 2016 kom den fördjupade rapporten "Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga
och oönskade effekter"
där polisen angav 53 områden varav 15 klassas som särskilt utsatta, 32 som utsatta och 6 områden som riskområden (nivå mellan särskilt utsatt och utsatt område).
Polisen skrev att i de särskilt utsatta områdena råder en allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser, att här har polisen svårigheter att fullgöra sitt uppdrag och att det finns inslag av parallella samhällsstrukturer och våldsbejakande religiös extremism. Man skrev att majoriteten av de utsatta områdena har varit föremål för en rad insatser över tid vilka inte varit tillräckligt omfattande för att få en bestående effekt på problematiken, att flertalet områden har varit utsatta under så lång tid att det har skett en normalisering av det exceptionella inte bara för de boende i områdena utan även för polisen och andra myndighetsföreträdare, att flyktingströmmarna riskerar att få en stor påverkan på dessa områden. Angående extremism skrivs i rapporten att konflikten i Syrien och Irak har medfört att den
våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige har vuxit. I ett fåtal områden finns det misstankar om att personer med koppling till våldsbejakande religiös extremism, främst IS, har starka familjekopplingar till tongivande aktörer i de kriminella nätverken och flera kriminella i områdena har vid olika tillfällen länkat till sidor med IS-motiv och budskap på sina Facebook-sidor. Merparten av de som reser till konfliktdrabbade länder för att delta i strid har sitt ursprung i de utsatta områdena och i
synnerhet från storstadsregionerna. Det finns även uppgifter om att det förekommer intolerans mot personer inom den muslimska gruppen som inte uppfattas klä sig på ett korrekt sätt. DN skrev angående rapporten om att samhällen, i regel miljonprogramsområden, där kriminella i olika hög grad har tagit makten över det offentliga rummet. Företagares möjligheter begränsas med hot och
trakasserier. Tecken tyder på att hyresvärdar inte kan hyra ut lägenheter utan kriminellas godkännande. GP skrev att det har det gjorts gott om trygghetsskapande satsningar tidigare runtom i svenska förorter och de har, som framgår av rapporten, inte fungerat tillräckligt väl. Expressen skrev att "Rapporten är i stora stycken nattsvart läsning." Det handlar mestadels om miljonprogrammens områden, som i flera fall klassas som "upplösta lokalsamhällen". Där kriminella styr, där skolor rånas, där polisen är hatad." De flesta flyttar förr eller senare vidare, medan områdena ständigt fylls på underifrån av socialt utsatta människor." Samhällsanalytikern Jan Edling sade "Människor  i dessa orter har glidit iväg från det andra samhället både inkomstmässigt och arbetsmässigt. Detta leder till att trångboddheten har ökat. Migrationsinvandringar fyller på så att det blir ännu värre. Vid nästa rapport i juni -17 hade därför naturligtvis läget blivit ännu värre. Nu fanns 61 utsatta områden och polisen uppskattar att det finns omkring 5.000 kriminella och 200 kriminella nätverk. Från tidigare 15 särskilt utsatta områden fanns det nu 23. Polisen står handfallen. "Det är krisstämning. Ledningen inser att den måste presentera en trovärdig handlingsplan, problemet är bara att det inte finns särskilt mycket att göra", uppgav en person med god insyn till DN.

https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/Nov/Polisen-prioriterar-sarskilt-14-omraden/, https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/Jan-Mars/Feb/53-utsatta-omraden-i-Sverige/,
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%25C3%2596vriga%20rapporter/Utsatta%20omr%25C3%25A5den%20-%20sociala%20risker%20kollektiv%20f%25C3%25B6rm%25C3%25A5ga%20och%20o%25C3%25B6nskade%20h%25C3%25A4ndelser%20(2).pdf,https://www.dn.se/ledare/signerat/kriminella-maste-motas-av-polisens-narvaro/,
https://www.gp.se/ledare/naomi-abramowicz-polisen-m%C3%A5ste-%C3%A5terta-kontrollen-1.26084, https://www.expressen.se/nyheter/longread/utanforskapet-inifran/den-vaxande-klyftan/,
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fler-och-fler-problemomraden-dar-polisen-motarbetas,
https://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-har-fatt-fler-problemomraden-krisstamning-inom-polisledningen/,

Bilbränder är vanliga i dessa områden. Sarnecki sade i Expressens: "Det är ju befolkningens bilar som brinner. Det är de som bor där som blirutsatta. Det är deras ungar som knarkar". I augusti 2016
dödades en åttaårig somalisk-brittisk pojke som var på besök hos släktingar i Sverige i en  granatattack mot en lägenhet i Biskopsgården i Göteborg. Brittiska Daily Mail skrev att dådet sannolikt var ett led i en uppgörelse mellan kriminella gäng: "There were at least five children and a number
of adults in the apartment when the device exploded. A police spokesman said: 'One of the people registered at this address is a person convicted by a district court for murder". Det är faktiskt så att liksom de negativa ekonomiska konsekvenserna av den extrema invandringspolitiken till stor del drabbar de redan invandrade, så finns enligt NTU stöd för att detsamma gäller de negativa effekterna vad gäller kriminalitet. Sedan år 2009 är det fler svenskfödda med 2 utrikesfödda föräldrar som utsätts för brott mot enskild person jämfört med svenskfödda med minst 1
svenskfödd föräldrar. Utrikesfödda har ända sedan den första NTU som gällde år 2005 haft större utsatthet än svenskfödda med minst 1 svenskfödd förälder. Detta är inte överraskande eftersom invandrare oftare bor i de mest drabbade områdena.

https://www.expressen.se/nyheter/longread/utanforskapet-inifran/den-vaxande-klyftan/, https://www.dailymail.co.uk/news/article-3753225/Boy-eight-dies-GRENADE-thrown-bedroom-slept-amid-gangland-feud-involving-Somali-criminals-Sweden.html,

Segregationen syns allt tydligare i brottsstatistiken.I NTU som avhandlade 2016 (och för vissa frågor 2017) hade 17,1 % av utrikesfödda och 22,6 % av personer med två utrikesfödda föräldrar utsatts för något brott mot person jämfört med 15,0 % av svenskfödda med minst en svenskfödd förälder. 3,3 % av utrikesfödda och 4,1 % av svenskfödda med båda föräldrar utrikesfödda hade utsattas för misshandel, jämfört med 2,4 % av svenskfödda med minst en svenskfödd förälder. 2,1 % av utrikesfödda och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar hade utsatts för personrån jämfört med
1,2 % av svenskfödda med minst en svenskfödd förälder. Påtagligt fler utrikesfödda var otrygga vid utevistelse sen kväll år 2017, 25 %, jämfört med 18 % bland svenskfödda med minst en svenskfödd
förälder. Ännu större är skillnaderna vad gäller trygghet om man tittar på de utsatta områdena som BRÅ-rapporten "Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden" från mars 2018 gjorde. Den visade att 39 % av dem som bor i de 61 utsatta områden som BRÅ tittat på, upplever otrygghet utomhus. I de särskilt utsatta områdena svarade 53 % att de under det senaste året känt oro över att någon närstående ska drabbas av brott. Motsvarande siffra enligt NTU för hela befolkningen var 29% år 2017.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/okad-utsatthet-med-invandrarbakgrund, https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/476889?programid=4702,https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629118a7/1517212683473/2018_1_NTU_2017.pdf, https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba6293067b/1521032613477/2018_6_Relationen_till_rattsv%C3%A4sendet_i_socialt_utsatta_omr%C3%A5den.pdf

Resultaten i NTU förvånar inte. I ovannämnda rapport konstaterar BRÅ att utsattheten för brott är någonstans mellan 1,2 och 1,5 gånger högre, dvs 120-150 % högre, för de vanligaste brottstyperna - i socialt utsatta områden. BRÅ delade upp det dödliga våldet mellan utanförskapsområden och
övriga delar av storstadslänen 2011-13. Enligt denna indelning bodde 5 % av storstadslänens befolkning i något utanförskapsområde men i dessa skedde 40% av det dödliga skjutvapenvåldet i storstadslänen. En annan BRÅ-rapport studerade skjutningar 2006-2014 uppdelade mellan  utanförskapsområden och övriga Sverige. 2014 var det per capita 5 ggr vanligare med skjutningar i utanförskapsområden jämfört med övriga landet. 2014 var det
färre
skjutningar per capita i övriga landet jämfört med 2006, medans skjutningar per capita hade ökat med 163% i utanförskapsområdena. 

https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba6293067b/1521032613477/2018_6_Relationen_till_rattsv%C3%A4sendet_i_socialt_utsatta_omr%C3%A5den.pdf,
Sanandaji:"Massutmaning" sid 171-174.

Självklart är inte alla invandrare kriminella och självklart är inte alla kriminella invandrare. De
allra flesta invandrare begår INTE brott. I den senare BRÅ-rapporten var 88 % av de utrikes födda INTE misstänkta för brott. Exempelvis skall skötsamma Irakier naturligtvis inte hållas ansvariga när andra Irakier begår brott.
Men att påtala att invandringen orsakat högre kriminalitet är INTE att generalisera invandrare som kriminella. Det är att berätta sanningen om vilka konsekvenser en extremt liberal invandringspolitik fått vad gäller kriminalitet. Mångkulturalister hävdar ofta att man inte skall generalisera invandrarna som grupp när man tittar på samhällsfenomen såsom
kriminalitet. Tino Sanandaji hävdar dock att "Sverige har liksom alla andra länder rätt att välja hur mycket och vilken typ av invandring hon vill ha. Då ska konsekvensen av invandring för
Sveriges medborgare tas in i beräkningen
. Alla politiska beslut på samhällsnivå är gruppbeslut och nästan alla gruppbeslut bygger på statistiska genomsnitt. Man kan omöjligen i
förväg veta vilka som kommer att begå brott, därför är det förväntade gruppgenomsnittet det enda man kan fatta beslut utifrån.
Yttersta ansvaret för brottsliga gärningar har individen själv men
den delen av kriminaliteten som utgörs av invandrares överrepresentation vad gäller brott är att härföra direkt till den förda invandringspolitiken. Ett pris vi får betala för denna. Invandringsförespråkarna har ansvaret för att Sverige har en mycket stor utomeuropeisk invandring. Ansvaret för den delen av kriminaliteten som utgörs av de utomeuropeiska invandrarnas
överrepresentation vad gäller brott ligger därför till stor del på de som förespråkat och genomfört invandringspolitiken.
https://super-economy.blogspot.se/2012/06/till-empirismens-forsvar.html,

Svenska politiker, både vänstern och de borgerliga, har i 25 års tid fört en extrem invandringspolitik.
Naturligtvis skall effekten av ALLA politiska beslut granskas och särskilt sådana som står i stark kontrast mot hur andra länder gör. Men jan -17 sade de båda regeringspartierna S och MP
samt det under tidigare mandatperioden mäktigaste partiet, M, nej till att ge BRÅ i uppdrag att uppdatera statistiken om vilka länder personer som är brottsmisstänkta kommer ifrån då SVT Nyheters
frågade riksdagspartierna. De som fattat besluten om Sveriges extrema invandringspolitik vill inte att deras besluts konsekvenser på fundamentala aspekter av samhället som medborgarnas säkerhet
och trygghet skall synliggöras. Därför väljer de att mörka detta i största möjliga mån. Det är svårt att finna ord för den typen av agerande. Att de kan se sina barn i ögonen är en gåta. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-s-rundringning-visar-majoritet-i-riksdagen-ratar-brottsstatistik-over-ursprung,
https://samtiden.nu/2017/01/regeringen-morkar-statistik-om-brott-och-ursprung/,

Visst, om Sverige stramar åt invandringspolitiken kan det orsaka katastrofala konsekvenser för en hel del av de individer som då ej får stanna i Sverige. Men nuvarande invandringspolitik orsakar också katastrofala konsekvenser för en del individer genom den högre brottslighet detta medför i
Sverige. Hur många brottsoffer som den extremt liberala invandringspolitiken orsakar kommer aldrig att gå att få fram en exakt siffra på, men eftersom man för ett specifikt år vet fördelningen utrikesfödda/svenskfödda, graden av överrepresentation för de utrikes födda för olika brott samt hur
många brott som begicks så går det att komma sanningen nära. Om man tar misshandelsfall år 2010, mitt i alliansregeringens maktinnehav, som exempel så anmäldes då 87.845 fall av misshandel.
Enligt BRÅ-rapporten från 2005 var 7 % av de lagförda brottslingarna personer som ej var folkbokförda i landet, kvarstår således 81.695 fall. 31/12 2009 var 14,32 % av befolkningen
utrikesfödd. Enligt BRÅ-rapporten från år 2005 så har utrikesfödda en överrisk på 3,0 jämfört med svenskfödda för misshandel. Om man vill räkna bara på de fall av misshandel som
beror på de utomeuropeiska invandrarnas överrepresentation år 2010 så var då 628.741 personer (sic!), 47 % av de utrikesfödda födda i ett utomeuropeiskt land. Även om antalet förövare som ej är
folkbokförda i landet troligtvis ökat så är det lätt att inse att det blir tusentals fall av misshandel varje år som är orsakad av invandrarnas överrepresentation. (Om man vill räkna bara på
de med svenska föräldrar som drabbas och tar hänsyn till att andra generationens invandrare, och i mindre grad även första generationen, har högre risk att utsättas för brott, så är det
lätt att inse att det även då handlar om tusentals fall, särskilt som utsattheten enligt NTU är betydligt högre än vad antalet anmälda brott är.)

En av orsakerna till att de ansvariga inte vill uppdatera statistiken är att de VET att invandrarnas överrepresentation nu är större än den som presenterades i studien från 2005. Den första BRÅ-studien avhandlade åren 1985-1989 och den andra studien 1997-2001. I den andra studien konstateras att skälet till att överrisken för de utrikes födda ökade i den senare undersökningen jämfört med den
första inte berodde på att vissa invandrargrupper hade ökat sin kriminalitet utan på att antalet personer i Sverige som tillhör de flyktinggrupper, som redan i tidigare studier visat sig ha särskilt
hög överrisk hade ökat. Sedan 2001 har ju dessa "högriskgrupper" ökat ännu mer. 1989 var 20,7 % av de utrikesfödda födda i Afrika eller Asien där de grupper med högsta överriskerna fanns. 2001 var motsvarande siffra 31,5 % och 2016 var 49,3 % av de utrikesfödda födda i Afrika/Asien (sic!). Andel brott utförda av personer ej folkbokförda i landet ökade från 3 till 7 % mellan BRÅ-studierna. Med samma ökningstakt har denna andel år 2016 ökat till ca 12,7 % av brotten. Med ledning av dessa siffror och den stegring i överrepresentation för utrikesfödda som uppmättes i den andra BRÅ-studien jämfört med den första kan man nu göra ett överslag och då finna att överrepresentationen nu borde vara en
bit över 200 % !! Med samma ökning hamnar överrepresentationen för svenskfödda med 2 utrikesfödda föräldrar på 150 % överrepresentation. Med detta överslag och med antagandet att 12,7
% av brotten i Sverige begås av ej folkbokförda framkommer att mindre än hälften av brotten i Sverige år 2016 begås av svenskfödda med minst en svenskfödd förälder och att ca 43 % begås av utrikesfödda/ utrikesfödda med 2 utrikesfödda föräldrar vilket innebär att ca 20 % av brotten i Sverige orsakas av överrepresentationen i brottslighet bland utrikesfödda och svenskfödda med 2 utrikesfödda föräldrar. Invandringsförespråkarna framställer sig alltid och tror säkert också att de är fantastiskt goda människor. Skulle de fortfarande vara så säkra på det om de reflekterade över
ovanstående siffror dvs att de genom den politik de genomdrivit till viss del är medskyldiga till var 5:e misshandel som sker i Sverige, var femte våldtäkt, var 5:e rån etc ? Det får vi sannolikt aldrig reda på eftersom de aldrig gjort någon analys av vad deras agerande medför. Inget talar för att de kommer att göra den analysen i framtiden heller. Talande är att varken politiker eller BRÅ vill uppdatera mätningarna om hur många brott invandrare begår medans det däremot årligen i NTU mäts hur ofta invandrare utsätts för brott.....

https://affes.worldpress.com/2012/07/09/invandrarna-och-brotten-1-samtliga-brott/,
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201991.pdf, https://www.scb.se/statistik/AA/OV0904/2003M00/A01SA0301_05.pdf,
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaTotNK/?rxid=9528ec8d-6157-41d6-bcee-07790691ea0d,

Feb -16 rapporterade SD att RUT (Riksdagens utredningstjänst) i en rapport kommit fram till att andelen utlänningar av de nyintagna på anstalt ökat till hela 41 % år 2015. Sverige väljer att oftast behålla utländska medborgare som begår brott. Andelen nyintagna, utländska medborgare dömda till utvisning var så låg som 17 % år 2015. Kenth Ekeroth, SD, skrev:"När SD, år efter år i Sveriges Riksdag, lagt förslag om att skärpa lagen så att utvisning blir huvudregel och undantagen tas bort, har detta röstats ned av de andra sju partierna". Hosar M fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 2001 då han var 8 år. September 2013 dömdes han för bl.a. grov misshandel och grov våldtäkt till fängelse i fyra år. Han blev villkorligt frigiven den 30 december 2015. Maj -16 dömdes han på nytt för våldtäkt mars -16 på en kvinna som var intagen på S:t Görans sjukhus i Stockholm ! Han dömdes till fängelse
i 2 år och 2 månader men blev INTE utvisad ! Januari 2017 fyllde Maysam A och Reza MA, båda medborgare i Afghanistan, en ung kvinna med alkohol och droger till ett närmast medvetslöst
tillstånd, varefter de våldtog henne under det att den tredje person filmade övergreppen och sände ut det direkt på Internet via Facebook !! April -17 meddelade Uppsala tingsrätt att samtliga döms till fängelsestraff men INTE till utvisning......

https://avpixlat.info/2016/02/14/kryphal-i-lagen-medfor-att-brottslingar-inte-utvisas, https://avpixlat.info/2016/05/10/yrkeskriminell-serievaldtaktsman-slipper-aterigen-utvisning/,
https://avpixlat.info/2017/04/25/facebookvaldtaktsmannen-doms-till-fangelse-offret-trakasserades-av-media/,

Siffrorna angående invandrarnas överrepresentation i brottslighet har varit kända länge och kan
sägas vara definitivt fastställda efter BRÅ-rapporten 2005. Invandrarnas överrepresentation i kriminalitet orsakar mängder av brottsoffer i Sverige. Den högre kriminaliteten lever vi med varje
dag. Vissa får betala ett högt pris.
Ansvaret för detta vilar INTE på den majoritet av invandrarna som INTE är kriminella, utan främst på brottslingarna men även på de som genomdrivit den
extrema invandringspolitiken. Även om de sistnämndas politik naturligtvis inte har som syfte att öka brottsligheten så leder den till det. Men de tar aldrig något ansvar för detta, de har aldrig
beklagat detta. Och svensk media har faktiskt aldrig någonsin ställt dem till svars för detta !
Under hösten -15 då antalet asylsökande ökade dramatiskt kan man fråga sig om ansvariga politiker eller media en enda gång nämnde eller diskuterade den avsevärt högre graden av kriminalitet bland invandrare från mellanöstern jämfört med svenskfödda, vilka konsekvenser för samhället vad gäller säkerhet och trygghet det får och hur det ska hanteras. Störst risk att utsättas för brott löper de som redan bor i de alltfler utsatta områdena. Sanandaji skriver att "I dessa våldsdrabbade områden är
invandrares överrepresentation i brottslighet inte bara en intressant statistisk fråga utan en fråga om personlig trygghet och säkerhet - eller rent av om liv och död.".......

Sanandaji:"Massutmaning" sid 194,196