FÖRORD

"Om du blir  provocerad av fakta så är det något fel på DIG och på DIN ideologi"

Tino Sanandaji kurd-svensk nationalekonom med doktorsexamen

Genom en mycket omfattande invandring har Sverige på bara en generation gått från att ha varit ett befolkningsmässigt mycket homogent land till att bli mångkulturellt. 2015-16 utfärdades fler uppehållstillstånd än under hela decenniet 1980-89, och nu har Sverige tom större andel födda i utlandet än USA. Denna dramatiska demografiska förändring är otvivelaktigt en av de största samhällsförändringarna någonsin i Sveriges historia. Vi anser att alla medborgare i Sverige har rättighet att få grundläggande fakta om vad detta betytt för Sverige, på vilka de sedan kan bygga sina
åsikter. Denna hemsida handlar om de konsekvenser den omfattande invandringen medfört. Här
granskas hur invandringspolitiken påverkat de tre faktorer som vi tror är helt avgörande för ett gott samhälle: ekonomiskt välstånd, personlig säkerhet och trygghet samt demokratiska rättigheter.

Svensk traditionell media är, av anledningar som kommer att framgå i texten, en mycket dålig källa för den som önskar tillskansa sig kunskaper i detta ämne. Däremot finns möjligheter att via internet
nå information, varav ett antal hemsidor är populära kanaler för de som granskar invandringspolitiken. Dessa hemsidor är oftast uppbyggda som bloggar eller nyhetssajter. Det kan därför vara svårt
att via dem få en samlad sammanfattande bild av problematiken. Det finns ett mindre antal utmärkta böcker i ämnet, men dessa kan av många kanske anses vara för omfattande.

Syftet med denna text är därför att på ett enkelt och så kortfattat sätt som möjligt ge en sammanfattande bild av den samhällsomvandling som de senaste decenniernas svenska invandringspolitik har orsakat. Vi hoppas därför denna text kan vara till nytta. Både som "uppslagsbok" för redan insatta som snabbt vill nå hårddata, men framförallt för de som alldeles nyligen börjat inse att detta ämne är av stor betydelse för samhällets fortsatta utveckling och som önskar sig grundkunskaper i ämnet.

Vi har vi försökt koncentrera de fakta som finns utan att missa något av det väsentligaste. Det som presenteras här borde egentligen redan vara känt av befolkningen, men av orsaker som framgår i texten förhåller det sig tyvärr inte så. Referenser finns på varenda siffra och varenda citat som nämns i texten. Dessa finns efter respektive stycke så att det är enkelt att kopiera text och få med referenser
om man vill skicka fakta vidare. Något enstaka fel har säkert smugit sig med in i texten, det är nästan ofrånkomligt med så stor mängd data. Det vi garanterar är att dessa är extremt få och att de på intet sätt förändrar helhetsbilden.

Vi vill påpeka att denna text inte handlar om att "skylla på invandrarna". Det är särskilt viktigt att
poängtera efter det fasansfulla illdådet i Trollhättan. Vi tar starkt avstånd från våld eller andra typer av odemokratiska metoder. Att de demokratiska rättigheterna skall upprätthållas är
ju faktiskt en av huvudpoängen med hela denna hemsida, vid sidan om att beskriva de effekter som invandringspolitiken har fått. Den kritik som framförs är egentligen heller inte främst riktad
mot den liberala invandringspolitiken som sådan, utan mot de aktörer som genomdrivit invandringspolitiken och som samtidigt döljer dess konsekvenser på det svenska samhället och
som genom sin enorma makt förtrycker de som har invändningar mot invandringspolitiken och därmed ser till att denna inte kan diskuteras öppet och ärligt i ett tonläge som anstår en demokrati. Dessa aktörer framställs mycket negativt i denna text, och huvudkritiken mot dem är just att de använt sig av
odemokratiska metoder. Det gör det därmed ännu viktigare att påpeka att dessa skall bemötas med
demokratiska
metoder. Annars gör man sig till ännu värre än de som vi här kritiserar.

För de som tidigare inte satt sig in i ämnet kan sanningen komma som en chock. Det som hänt i Sverige de senaste 25 åren är nämligen så osannolikt att det är svårt att förstå hur det har kunnat hända. Vi förstår att det för många, särskilt för dem som anser sig tillhöra de bildade, kan vara svårt att acceptera att man tillhör de som blivit grundlurade. Till råga på allt av dem som faktiskt har till uppgift att förmedla sanningen.

Den kulturella och politiska eliten har gillrat två fällor för folket. Den ena är att de ljugit och mörklagt om invandringens konsekvenser så att folk inte har dessa klara för sig. Den andra är att de konsekvent beskriver de som hela tiden motsatt sig den liberala invandringspolitiken i negativa ordalag vilka beskrivs som främlingsfientliga och ibland som rasister. Detta sker helt slentrianmässigt utan att man motiverar hur dessa negativa etiketter motiveras eftersom det allt som oftast fullständigt saknas grund för anklagelserna.

Efter de för landet katastrofala 2015 är det självklart att alla de negativa konsekvenser för landet som den liberala invandringspolitiken orsakat och som beskrivs här, kommer bli ännu mer omfattande
framöver. Det är allvar nu. Sverige står inför den allvarligaste kris landet genomlevt under modern tid.

Vi påpekar att man trots detta har all rätt att stödja nuvarande invandringspolitik. Men då skall man också ha klart för sig vad det innebär för Sverige. Genom denna hemsida hoppas vi förmedla
kunskap om detta.

Referenser:
https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871599d0d/1485556055900/Beviljade%2Buppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%2B1980-2015.pdf, https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd0/1485556063035/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+2009-2016.pdf, //www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html, https://cis.org/immigrant-population-record-2013,