1: INTRODUKTION, HISTORIK OCH STATISTIK

Under de senaste 2-3 decennierna har Sverige förändrats mycket. Sverige har på bara en generation blivit mångkulturellt. Sverige var under lång tid fram tills helt nyligen ett befolkningsmässigt mycket homogent land. 1970 var 7,1 % födda utomlands varav 4,3 % i ett annat nordiskt land. Endast 0,4 %
- 32.353 personer var då födda utom Europa varav 9717 st var födda i Asien. (Här och framöver räknar vi Turkiet till Asien) Att befolkningen accepterat världens högsta skattetryck för att bygga upp välfärdssamhället anser en del beror på denna unika homogenitet och de starka sammanhållande krafter den gemensamma identitet medfört. Men sedan slutet 80-talet är Sverige mottagarland för en betydande långväga invandring vilket på kort tid gjort landet till ett av de mest invandrartäta länderna i
Europa. 1990 var 10,1 % av befolkningen född utomlands. Sammanlagt 242.501 st, 2,8 % var då födda utom Europa varav 149.975 st i Asien. År 2010 var 14,8 % av befolkningen födda utomlands varav 2,8
% i ett annat nordiskt land. Sammanlagt 666.980 st, 7,1 % var då födda utom Europa varav 452.610 st i Asien. Antalet personer födda utomlands eller svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands
var 1.797.889 st, 19 % av befolkningen!https://www.scb.se/statistik/_publikationer/ov0904_2012a01_br_00_a01br1201.pdf

Bara sex år senare hade antalet födda utanför Europa hade till 2016 ökat med 326.804 personer till 993.784 motsvarande 10 % av befolkningen ! Antalet födda i Asien hade ökat med 233.020 st till 685.630 personer. 2017, hade andelen som var född utomlands ökat till 18,5 % och andelen av befolkningen som var född utomlands eller svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands hade ökat till 24,1 % - en ökning med 641.118 personer jämfört med 2010! Under de år Alliansen hade regeringsmakten, 2006-2014, ökade antalet utrikesfödda med 428.351 st, från 12,9 % av befolkningen till 16,5%. Då minskade ändå antalet födda i ett annat nordiskt land med 25.494 personer. Antalet födda utomlands eller svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands ökade med 566.029 personer och antalet födda utom Europa ökade med 330.750 personer. Antalet födda i Asien ökade med 64 % !!  https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/InrUtrFoddaRegAlKon/?rxid=af014a6f-9ea3-44e2-a03e-59501ac74f52

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgFin/?rxid=af014a6f-9ea3-44e2-a03e-59501ac74f52

En mycket stor del av invandrarna som kommit de senaste decennierna kommer alltså från länder som inte finns i närområdet och som Sverige saknar kulturella band till. Dessutom föder vissa grupper utrikesfödda kvinnor fler barn än inrikes födda. Inrikesfödda kvinnor får ca 1,9 barn i snitt medans
kvinnor födda i länder utanför Europa med låg utvecklingsnivå får 2,6 barn. 21 % av grundskolans elever hade ett annat modersmål än svenska läsåret 2012/13, jämfört med 8 % läsåret 1978/79.
Arabiska var vanligast som 33.700 elever hade som modersmål. Detta kan jämföras med antalet elever som hade norska/danska/finska eller isländska som modersmål vilka sammanlagt var 12.078 st.
Thomas Lindh, tidigare forskningsledare på "Institutet för framtidsstudier" i Stockholm, förutspådde i Metro 2005 att mer än halva Sveriges befolkning kommer vara invandrare eller andra generationens invandrare år 2050. "Det Sverige vi känner idag kommer inte längre att finnas" sade han. På frågan om Sverige kommer bli muslimskt svarade han "ja, det kommer att bli ett mycket starkare muslimskt inslag".                                                              https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Demografisk-analys/55349/55356/Behallare-for-Press/380120/ ,
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_24_A01BR1401.pdf ,
sid 143-4 i:
https://books.google.se/books?id=OBcsCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=redakt%C3%B6rn+f%C3%A4ktar+vidare&source=bl&ots=vhkAmGAslY&sig=Wc9lZ52EuHQdWSkDh_XkUvsEAMM&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjR1Yjw2MvSAhUoG5oKHVc8AyoQ6AEIRDAF#v=onepage&q=redakt%C3%B6rn%20f%C3%A4ktar%20vidare&f=false

En mindre invandring till Sverige från grannländer har alltid förekommit i alla tider. arbetskraftsinvandringen under 1950- och 60-talen var en lyckad invandring. Assimileringen underlättades av att de flesta invandrarna inte kom alltför långväga ifrån eller var kulturellt
särskilt avvikande från den inhemska befolkningen. Men viktigast ändå var att deras arbetskraft behövdes. 1975 lade regeringen fram en proposition om att ökad internationalisering av det svenska samhället var ett övergripande mål i samhällsplaneringen. Efter valet 1991 fick Folkpartiet, Fp, och Bengt Westerberg ta hand om invandringspolitiken och 19 december 1991 upphävde Carl Bildt's regering den tidigare begränsningen i asylrätten som införts genom
det sk Luciabeslutet av Socialdemokraternas regering under Ingvar Carlsson 1989. 1992 tredubblades därför antalet asylsökande. Detta i ett läge när arbetslösheten var stor och underskottet i statsbudgeten stort. De ansvariga diskuterade inte Sveriges ekonomi,
mottagningsförmåga eller verksamhetens konsekvenser. De ville "göra gott" och flyktingpolitiken var en humanitär fråga, som man inte fick sätta prislapp på
. Värt att notera är att i en SIFO-
undersökning 1990 ville 67 % av svenskarna ta emot FÄRRE flyktingar (varav 13 % inte ville ta emot några alls), och bland Folkpartisterna var det 65% som ville ta emot färre flyktingar.

Det var således ett ytterst begränsat antal personer i toppen av ett parti med stöd av mindre än 1/10 av svenska folket som MOT viljan hos en majoritet av väljarna och de egna sympatisörerna
öppnade Sveriges dörrar på vid gavel både för världens verkliga flyktingar och dess ekonomiska migranter! Ingen bedömning av Sveriges mottagningskapacitet gjordes och konsekvensanalysen lyste med sin totala frånvaro. Denna ansvarslöshet har därefter blivit
normgivande för svensk invandringspolitik
.                                                                                            Exit folkhemssverige: https://exitsverige.blogspot.se/

Om man räknar bort kvotflyktingar, så var åren 1992-94 den övervägande andelen av de beviljade asylerna utfärdade av andra orsaker än att den asylsökande uppfyllde villkoren för Geneve-konventionen. Andelen av de som fick asyl pga "humanitära skäl" var dessa år 67,3 %, 85,9 % respektive 89,7 % ! Under perioden 1988-1997 beviljade Sverige flest permanenta
uppehållstillstånd (PUT) - av de västeuropeiska länderna till personer med skyddsbehov: 186.880 stycken. Om man räknar PUT per capita under den tidsperioden är segern överlägsen: Nästan
dubbelt så många som tvåan Norge och trean Danmark, 10 ggr fler än Tyskland och 700 ggr fler än Portugal!                                                                                                                          https://exitsverige.blogspot.se/

Under nittiotalet ökade befolkningen i arbetsför ålder med drygt 180.000 personer, antalet utlandsfödda ökade med över 130.000. Samtidigt försvann mer än 415.000 jobb ! Det är mycket enkelt att inse att invandringspolitiken under 90-talet i ett arbetsmarknadsperspektiv fördes katastrofalt illa.
Även i ett annat avseende blev Fp genom Bengt Westerberg normgivande: Vid valet 1991 kom invandringskritiska Ny Demokrati in i riksdagen och i den efterföljande TV-sändningen reste sig
Westerberg ur soffan och gick ut ur studion när partiledarna för Ny Demokrati Bert Karlsson och Ian Wachtmeister kom in i TV-studion.
Signalen var tydlig: Ingen form av motstånd mot liberal invandringspolitik var tillåten. Sverige hade under dessa år helt klart problem med starka rasistiska
rörelser som utförde en del illdåd. Förmodligen var det en stark orsak till att under 1990-talet sedan varje form av ifrågasättande eller kritik mot invandringspolitiken blev tabu. Sverige skulle ha extremt liberal invandringspolitik och någon diskussion om detta fick inte ske. Så fort någon uttalade en åsikt som kunde tolkas gå i restriktiv riktning riskerade vederbörande att anklagas för rasism och därmed upphörde all diskussion. Journalisterna fördömde personer med avvikande åsikter. Både politiker och journalister undanhöll för allmänheten obehagliga fakta för att man inte skulle få "fel" åsikter. Att Socialdemokraterna i valrörelsen 1994 inte gjorde något stort nummer av den borgerliga regeringens ansvarslösa och kopiöst slösaktiga invandringspolitik berodde på att debattklimatet hade ändrats. I
slutet av 80-talet hade socialdemokraterna kunnat tala om landets mottagningskapacitet och praktiskt kunna anpassa invandringspolitiken efter den. Nu hade varje form av ifrågasättande eller kritik mot den förda invandringspolitiken blivit politiskt inkorrekt.

https://exitsverige.blogspot.se/

Många anser att det är media som i själva verket sätter dagordningen för politikerna. Janne Josefsson erkände tidigt: "Vi journalister har ett oerhört ansvar för att flykting- och
invandrarfrågor inte kan diskuteras på ett vettigt sätt
. Vi har fungerat som journalister i en totalitär stat som målat upp bilden av det mångkulturella samhället som problemfritt - precis det som makthavarna velat höra" , "Dagens journalister är en maktfaktor som det förmodligen inte finns någon motsvarighet till i historien! ", " Vi kan föra upp på dagordningen vad vi tycker är viktiga saker att debattera och det viktigaste av allt: vi kan föra bort det som vi inte tycker är viktigt. Det var det vi gjorde med flyktingpolitiken". Medias mörkläggning och desinformation i invandringsfrågan gör att allmänheten saknar relevant information nödvändig för att bilda
sig en uppfattning, och inte alls har klart för sig problemens dimensioner. Den liberala invandringspolitiken från början 90-talet fortsatte tills hösten 2015. Ingen djupare analys av det
framväxande mångkulturella samhället som sådant har någonsin gjorts av de som fattar de avgörande besluten. Utan analys och diskussion har det mångkulturella samhället gjorts till riktmärke och mål för samhällsbygget.

https://exitsverige.blogspot.se/

Det finns i huvudsak två sätt att mäta invandringen till Sverige. Det ena gäller hur många som får
uppehållstillstånd i Sverige och det andra handlar om hur många som blir folkbokförda. I tidsserier över beviljade uppehållstillstånd från 1980 ser man tydligt trenden att antalet beviljade uppehållstillstånd ökar. Exempelvis motsvarar antalet beviljade uppehållstillstånd 2016 hela 73 % av samtliga beviljade uppehållstillstånd under åren 1980-89 ! De första åren på 2000-talet beviljades ca 60.000 uppehållstillstånd årligen. 2016 var siffran 150.000 och 2017 var siffran 135.000 !! Detta beror till stor del på kraftigt ökade antal uppehållstillstånd av asylskäl och anhörigskäl. Under femårsperioden 2013-17 beviljades 641.714 människor uppehållstillstånd i Sverige !! Från 1980 tom 2016 beviljade Sverige över 2 miljoner uppehållstillstånd ! Av dessa gällde drygt 850.000 st anhöriginvandrare. 1995-1999 fick ca 20.000 personer varje år uppehållstillstånd som anhöriginvandrare, år 2017 var det över 60.000 st. https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614c03d/1498556488892/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+1980-2016.pdf,
https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf4e84/1515067343329/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%202009-2017.pdf ,
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc6146d5/1515053488342/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%202017.pdf ,
https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf4e84/1515067343329/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%202009-2017.pdf ,

Asyl kan man få som kvotflykting, om man uppfyller villkoren för flyktingskäl enligt  enevekonventionen, som skyddsbehövande eller av synnerligen ömmande omständigheter.
Tioårsperioden 2008-2017 beviljades totalt 274.152 personer asyl men av dessa var det bara 79.367 som uppfyllde kriterierna enligt Genevekonventionen samt 22.453 kvotflyktingar. 172.332 st dvs 63 % av de som fick beviljad asyl fick det INTE genom att de uppfyllde något av de villkoren ! Endast en mindre del av de som invandrar till Sverige har alltså som grund för sitt uppehållstillstånd genom att de är kvotflyktingar eller uppfyller villkoren för flyktingstatus enligt Genevekonventionen.  https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614c03d/1498556488892/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+1980-2016.pdf,


Av de senaste årens statistik följer här några av de mer anmärkningsvärda siffrorna: 2015 beviljades
109.235 st uppehållstillstånd varav 43.259 st var anhöriginvandrare, 16.975 av arbetsmarknadsskäl och 36.645 av asylskäl. Av de 96.879 uppehållstillstånden för dessa tre kategorier utfärdades 15.432 st dvs 15,9 % till konventionsflyktingar eller kvotflyktingar. 30.264 från Syrien fick uppehållstillstånd varav bara 2659 st fick det som konventions/kvotflyktingar. Av anhöriginvandrarna var 12.201 st sk
"nyetablerad anknytning". Flest anhöriginvandrare kom från Syrien, över 9400 ! Av de 1262 st anhöriginvandrarna från Irak gällde 939 st nyetablerad anknytning! Av de som fick
uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl var det tusentals som gällde jobb med låga krav på utbildning, bla 664 kockar/kallskänkor, 528 Snabbmatspersonal/köks- och restaurangbiträden och 190 Städare/hemservicepersonal. Det var 16.975 st som fick uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och 10.023 st som fick det som anhöriga till de som fått uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Från några länder utfärdades fler uppehållstillstånd till anhöriga till arbetstagare än arbetstagarna själva, ffa Syrien med 989 till anhöriga till arbetstagare och 412 arbetstagare, och Irak med 1126
anhöriga till arbetstagare och 396 arbetstagare.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2015.html

2016 utklassades alla rekord. 150.530 uppehållstillstånd beviljades varav 51.940 som anhöriginvandrare. Över 10.000 från Syrien fick uppehållstillstånd av anhörigskäl. Totalt fick 71.571 uppehållstillstånd av asylskäl varav 45.600 från Syrien ! Av de med beviljad asyl var det 19.802 dvs bara 28 % som fick det för att de var kvotflyktingar eller flyktingar enligt Genevekonventionen. Desutom tillkom 15.140 anhöriga till personer som nyligt fått asyl. Totalt fick 5422 st frånAfghanistan uppehållstillstånd varav 34 % som kvot/konvenstionsflyktingar. 56.259 st från Syrien fick uppehållstillstånd varav 6 % som kvot/konventoinsflyktingar dvs pga
avtal som Sverige skrivit under.      
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614c03d/1498556488892/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%201980-2016.pdf,
https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd0/1485556063035/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+2009-2016.pdf

2017 beviljades näst flest uppehållstillstånd någonsin, 135.529, trots att regeringen påstår att man "lagt sig på EU's miniminivå". Aldrig någonsin hade så många fått uppehållstillstånd som anhöriga: över 65.000 stycken, varav över 19.000 var anhöriga till sådana som nyligt fått asyl ! 36.531 beviljades asyl, den fjärde högsta summan någonsin. Av dessa var det över 16.000 som INTE fick det för att de var kvotflyktingar eller flyktingar enligt Genevekonventionen. Nästan 13.000 från Afghanistan fick uppehållstillstånd. Mindre än hälften av dem fick det som kvotflyktingar eller enligt Genevekonventionen. Av de ca 23.000 från Syrien som fick uppehållstillstånd var det under 4000 som fick det som kvotflyktingar eller enligt Genevekonventionen. Det är uppenbart att regeringens och medias påstående om att Sverige
nu "lagt sig på EU's miniminivå" är en grov lögn.

https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf4e84/1515067343329/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%202009-2017.pdf,
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc6146d5/1515053488342/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%202017.pdf

Mer intressant än antal utfärdade uppehållstillstånd är ändå SCB's statistik över in- och utvandring som gäller personer som blir folkbokförda i Sverige och därmed varaktigt bosatta i landet. 2001-2005 låg invandringen mätt på detta sätt på 61.000-65.000 personer årligen varav 14.000-17.000 personer var återvändande svenska medborgare. Därefter skedde en kraftig ökning. Man kan enkelt se att en stor del av denna ökade invandring beror på fler invandrare från Asien och Afrika. 2006-2012 invandrade
96.000-103.000 personer årligen varav 15.000-21.000 återvändande svenska medborgare. Invandring av personer med ett utomeuropeiskt medborgarskap låg då på 42.000-49.000 personer. De senaste fem åren har invandringen ökat ytterligare. År 2015 invandrade 134.240 st personer varav 20.372 st var återvändande svenska medborgare. Över 80.000 st var utomeuropeiska invandrare ! 2016
invandrade 163.005 personer varav 20.019 var återvändande svenska medborgare. Över 100.000 var utomeuropeiska invandrare varav 74.742 var från Asien (plus 8094 statslösa och från okänt land vilket alltså även det kan vara från Asien). 48.973 st invandrade bara
från Syrien !!! 2017 invandrade 144.489 personer varav 19.513 återvändande svenska medborgare och återigen över 100.000 utomeuropeer. 61.485 av dem var från Asien (plus 5039 statslösa och från okänt land vilket alltså även det kan vara från Asien). Knappt 21.000 invandrade från Syrien och drygt 11.000 från Afghanistan ! De senaste åren har alltså befolkning motsvarande en stor svensk stad invandrat varje år från utanför Europa !!! 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiMedb/?rxid=15e2f1dc-db35-4e5d-bfa5-e2a72096d76f

I Maj -16 angavs på EU's hemsida att Sverige var det befolkningsmässigt 14:e största landet av EU's 28 medlemsstater med 1,92 % av EU's befolkning. Ändå var Sverige år efter år bland de länder inom EU som tar emot allra flest asylsökanden enligt FN's flyktingorgan UNHCR och EU's
statistikorgan Eurostat. Åren 2010-15 var placeringen 3,4,3,3,2,3. Totalt per capita är åren 2010-14 Sverige överlägsen etta då Sverige tog emot 13 % av de sammanlagda asylansökningarna inom EU dvs 7 ggr fler asylansökningar per capita jämfört med genomsnittet för EU-länderna. 
https://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_sv.htm,
https://www.unhcr.org/551128679.html0,
https://www.unhcr.org/551128679.pdf,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1,
https://www.unhcr.org/551128679.pdf,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/publications

År 2014 sökte 16.915 st Somalier asyl till ett EU-land. Om Sverige tagit emot sin proportionella andel av dessa skulle det motsvara 321 personer. Men antalet asylsökande Somalier till Sverige var 4870. Sverige tog således emot asylsökande från Somalia 15 gånger vår proportionella andel - dvs en överrepresentation med 1400 %. Antalet asylsökande till EU-länderna 2014 från Syrien var 122.785 st. Om Sverige tagit emot sin proportionella andel skulle 2333 st av dessa sökt asyl i
Sverige. Men i själva verket sökte 30.750 Syrier asyl i Sverige. Sverige tog alltså emot asylsökande från Syrien 13 gånger vår befolkningsandel - dvs en överrepresentation med 1200% !!https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/publications,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf/b7786ec9-1ad6-4720-8a1d-430fcfc55018

Av de beviljade asylerna i första instans till ett EU-land år 2014 stod Sverige enligt Eurostat för 18,8% - 9,9 gånger vår befolkningsandel. Därmed var Sverige det land som beviljade näst flest asylansökningar i första instans av EU's samtliga medlemsstater ! Under 2014 beviljades 162.770 st asyl i första instans i ett EU-land. Om Sverige beviljat en proportionell andel av dessa med avseende på Sveriges andel av EU's befolkning så hade det motsvarat 3093 personer. Men i själva verket var det 30.650 st som fick beviljad asyl i Sverige i första instans !! Eurostat delar in de beviljade asylerna i flyktingstatus respektive "subsidiary protection" (skyddsbehov) och humanitära
skäl. Av de som i först instans beviljades asyl av skyddsbehov inom EU fick 34,2% det i Sverige, 18 gånger vår befolkningsandel - dvs en överrepresentation med 1700% !!https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf/b7786ec9-1ad6-4720-8a1d-430fcfc55018

Under 2015 sökte 1.255.640 st asyl i ett EU-land för första gången. Om Sverige tagit emot en
proportionell andel av dessa med avseende på Sveriges andel av EU's befolkning så hade det motsvarat 25.374 personer. Men istället var det 156.110 st förstagångsasylsökanden i Sverige 2015 !! En överrepresentation på mer än 500 % !!!

År 2015 sökte 362.775 st Syrier asyl första gången till ett EU-land. Om Sverige tagit emot sin proportionella andel av dessa skulle det motsvara 6965 personer. Men antalet asylsökande Syrier till Sverige var 50.890. Sverige tog således emot asylsökande från Syrien 7 gånger vår proportionella
andel. Antalet som första gången sökte asyl till något EU-land år 2015 från Afghanistan var 178.230 st. Om Sverige tagit emot sin proportionella andel skulle 3422 st av dessa sökt asyl i Sverige. Men i själva verket sökte 41.190 av dem asyl i Sverige. Sverige tog alltså emot asylsökande från Afghanistan 12
gånger vår befolkningsandel- dvs en överrepresentation med 1100% !!https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6

2015 ökade antalet asylsökande till EU som påstår sig vara under 18 år och komma ensamma
dramatiskt till 88.265 personer. Om Sverige tagit emot en proportionell andel av dessa med avseende på Sveriges andel av EU's befolkning skulle knappt 1700 sökt sig till Sverige. Istället var det över 35.000 st som kom till Sverige, mer än 20.000 fler än till det EU-land dit näst flest sökte sig. Sveriges överrepresentation var 1900 %!!
Mer än hälften av de som kom från Afghanistan och Somalia sökte asyl i Sverige. Som hade en befolkning motsvarande under 2 % av EU's
befolkning..... 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/19cfd8d1-330b-4080-8ff3-72ac7b7b67f6

Av de som beviljades asyl i ett EU-land år 2015 fick 10,3 % det i Sverige, drygt 5 gånger vår befolkningsandel - dvs en överrepresentation med över 400%. Därmed var Sverige det land som beviljade näst flest asylansökningar av EU's samtliga medlemsstater ! Under 2015 beviljades 333.350 st asyl i ett EU-land. Om Sverige beviljat en proportionell andel av dessa med avseende på Sveriges andel av EU's befolkning så hade det motsvarat 6400 personer. Men i själva verket
var det 34.470 st som fick beviljad asyl i Sverige !! Av de som beviljades asyl av skyddsbehov inom EU fick 30,4 % det i Sverige, 16 gånger vår befolkningsandel - dvs en överrepresentation med 1500% !!
Överrepresentationen 2015 vad gäller totalt antal utfärdade förstagångsuppehållstillstånd var 121 % jämfört med EU-snittet och bortsett från lilleputtländerna Malta och Cypern var det bara Polen som per capita utfärdade flera, varav dessa i Polens fall till
överväldigande stor del kom från Ukraina.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5,
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Total_first_residence_permits_issued_per_1000_inhabitants,_in_2015.png

I juni -16 införde Sverige en hårdare asyllag. Detta medförde en sänkt nivå av asylsökande till något under genomsnittet per capita av EU-länderna under 2016. Men genom att ffa Tyskland och även Italien tog emot väldigt många asylsökanden och andra länder väldigt få så placerade sig Sverige fortfarande högre upp på listan över antal asylsökande varje EU-land tar emot, 8:e plats,
jämfört med vår placering vad gäller befolkning i respektive EU-land där januari 2017 befolkningsökningen gjort att Sverige är det befolkningsmässigt 13:e största landet av EU's 28 stater med 2,0 % av befolkningen.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8102195/3-10072017-AP-EN.pdf/a61ce1ca-1efd-41df-86a2-bb495daabdab

Även om antalet asylsökanden sjönk skall man ha klart för sig att Sverige fortfarande är extremt i flera avseenden. EU som helhet beviljade asyl till 14.000 sk kvotflyktingar från flyktingläger på begäran av UNHCR. Sverige tog emot näst flest. Trots att vi är befolkningsmässigt det 13:e största landet och trots att vi tillsammans med Tyskland tagit emot ojämförligt mest "vanliga" asylsökanden de senaste åren. Sverige var 2016 det land där näst flest asyler beviljades inom EU. Totalt beviljades 710.395 personer asyl i ett EU-land. En proportionell andel av dessa för Sverige skulle ha varit 14.208 personer, men istället beviljades här 69,350 st dvs 9,7 % vilket är 5 ggr vår befolkningsandel. Sveriges överrepresentation vad gäller beviljade asyler inom EU jämfört med vår andel av EU's
befolkning var 400 % ! Per capita beviljades klart flest asyler i Sverige av alla EU-länder. Av de som inte fick asyl enl Genevekonventionen utan pga "skyddsbehov" fick 18 % det i Sverige
dvs en överrepresentation med 800 % !
Sverige beviljade asyl till Syrier motsvarade en överrepresentation på 450 %.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8001715/3-26042017-AP-EN.pdf/05e315db-1fe3-49d1-94ff-06f7e995580e

2017 placerade sig Sverige på 7:e plats av EU-länderna när det gäller antal asylsökande trots att
Sverige alltså är det 13:e största landet. Sverige tog emot 75 % fler asylsökande per capita jämfört med EU-snittet. Även per capita placerade sig Sverige på 7:e plats. Men av de som beviljades asyl i ett EU-land år 2017 fick 5,8 % det i Sverige, nästan 3 gånger vår befolkningsandel - en
överrepresentation med nästan 190 %. Sverige var det land som beviljade femte flest asylansökningar ! Under 2017 beviljades 538.120 personer asyl i ett EU-land. Om Sverige beviljat en proportionell andel av dessa med avseende på Sveriges andel av EU's befolkning så hade det motsvarat 10800 personer. Men i istället beviljades här 31.235 personer asyl. Per
capita beviljade Sverige tredje flest asyler av alla EU-länder. Av de som inte fick asyl enl Genevekonventionen utan pga "skyddsbehov" inom EU fick 7,2 % det i Sverige, 3,6 gånger
vår befolkningsandel - dvs en överrepresentation med 260 % !! Sverige
beviljade asyl till Afghanistanier motsvarade en överrepresentation på 430 %. Men 2017 års statistik på medelvärden är grovt missvisande eftersom Tyskland beviljade så enorma mängder asyler. Om man räknar bort Tyskland så var Sveriges befolkning 2,3 % av alla övriga EU-länders i januari 2017, men Sverige beviljade 14,7 % av alla asyler borträknat de som beviljades i Tyskland, en överrepresentation på över 500 %. Av de som inte fick asyl enl Genevekonventionen utan pga "skyddsbehov" inom alla EU-länder borträknat Tyskland så fick 19,8 % det i Sverige, en överrepresentation med 760 %. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58 

Det är av siffrorna ovan uppenbart att invandringen till Sverige fortfarande är extrem. Sverige tar emot
mycket fler asylsökande och utfärdar mycket fler uppehållstillstånd för beviljad asyl än vad som motsvaras av vår andel av EU's befolkning trots att Dublinförordningen stipulerar att personer som
flyr till Europa oftast skall söka skydd i det första säkra land som personen kommer till. Från migrationsverkets hemsida: "Om en yttre gräns passerats utan tillstånd ska prövning ske i landet där
passagen skett". Migrationsverket skriver även att "Normalt sett börjar migrationsverket med att undersöka vilken stat som är ansvarig i samband med att en asylansökan lämnats in". Det är
uppenbart att den undersökningen helt negligeras och att Sverige tillåter att detta regelverk helt åsidosätts.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-uppehallstillstand/Dublinforordningen.html

Om man betänker att Sverige ligger långt ifrån de EU-länder som oftast används för att ta sig in i EU-området, och att Sverige har en jämförelsevis marginell kolonial skuld att betala jämfört med flera andra Europeiska länder vilka därmed har närmare historiska band till flera utomeuropeiska
länder, gör detta Sveriges topplacering vad gäller asylsökande och beviljade asyler än mer anmärkningsvärd. Det enda som kan förklara detta är Sveriges invandringspolitik som alltså inte bara
är extrem. Den är extremt extrem. Sveriges extrema invandringspolitik syns tydligt i internationell jämförelse av statisk oavsett vilka mått man tittar på. Förutom lilleputtländerna Cypern och Luxemburg är det jan 2016 bara Österrike som har större andel utrikesfödda än vad Sverige har av EU-länderna. Den extrema asylinvandringen har alltså fullständigt förvandlat demografin i det som var ett av världens mest homogena länder på osannolikt kort tid. Finländarna har varit den största gruppen utrikesfödda i Sverige sedan andra världskriget men i mars 2017 hade syrier gått om. 158.443 Syrienfödda var då skrivna i Sverige mot 14.162 st år 2000 !! Irakier är den tredje största invandrargruppen med 136.417 personer i mars -17 mot 49.372 st år 2000. Arabiska håller på att gå om finska som näst största språk i Sverige. Det Sverige som funnits i tusentals år ända fram till slutet av 1900-talet finns inte längre kvar......

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign-born_population_by_country_of_birth,_1_January_2016_(%C2%B9).png
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-ar-det-fler-syrier-an-finlandare-i-sverige-det-ar-historiskt,
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x6zxj/syrierna-gar-om-finlandarna-i-sverige,
https://spraktidningen.se/blogg/har-ar-20-storsta-spraken-i-sverige,

Från 911219 till hösten -15 hade Sverige en invandringspolitik där de kriterier som avgör vilka som beviljas uppehållstillstånd av asyl- eller anhörigskäl inte tog någon som helst hänsyn till landets mottagningskapacitet. Sedan 2008 gällde det även kriterierna för de som beviljas
uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Både jämfört med tidigare invandring till Sverige samt jämfört med andra Europeiska länder är invandringen till Sverige extrem, och trenden är att den
ökar
. Det är faktiskt så att Sverige nu tom har större andel födda i utlandet än vad det traditionella invandrarlandet USA har och att Sverige nu har en nettoinvandring i relation till
befolkningen som är långt mycket större än den enorma invandring som alla vet skedde till USA under slutet av 1800-talet !!

https://cis.org/immigrant-population-record-2013,
https://www.tino.us/2014/12/demography-for-dummies/

Ibland motiveras Sveriges höga invandring och stora asyltryck av att vi är "bundna vid internationella avtal". Bla använde Fredrik Reinfeldt detta argument. Men de allra flesta invandrare som fått stanna i Sverige har INTE som grund för sitt uppehållstillstånd att de uppfyller villkoren för flyktingstatus enligt
Genevekonventionen eller att de är kvotflyktingar. Om Sverige hade följt Dublinförordningen hade antalet beviljade asyler till Sverige varit extremt lågt. Sanningen är, som så ofta, den raka motsatsen
mot vad invandringsförespråkarna hävdar. Det är dessa lögner som gjort att den extrema invandringspolitiken kunnat genomföras vilken ledde fram till att Sverige hösten 2015 upplevde det högsta asyltryck någonsin per capita i ett OECD-land !!! Konsekvenserna av detta kommer märkas mycket tydligt de närmaste åren.

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/norge-larmar-vi-rycker-pa-axlarna/