2: INVANDRING, EKONOMI OCH VÄLFÄRD

I de politiska debatterna dominerar ofta frågor om jobb, ekonomi och välfärd (vård,skola,omsorg). Alla dessa ämnen går tillbaka till en och samma sak: En välfärdsstat kräver en befolkning med hög sysselsättning och produktivitet. Det är alla överens om. Det som avgör det ekonomiska resultatet av invandringen är enligt forskarna därför just invandrarna och deras ättlingars situation på arbetsmarknaden, deras utbildning (vilka naturligtvis hänger ihop) samt faktorer som har att göra med ålder: invandrarbefolkningens ålderssammansättning och ålder vid invandring.

Om man vill mäta hur invandringen påverkar svensk ekonomi är det mest intressant att mäta
sysselsättning, inte arbetslöshet, eftersom detta fångar upp skillnader vad gäller antalet sjuka, studerande och de som står utanför alla system
. Detta görs ffa av i SCB's båda mätningar AKU och RAMS. AKU mäter sysselsättning både i åldersspannet 15-74 år och 16-64 år. I åldrar 15-74 har de
senaste åren invandrarnas sysselsättningsgrad legat ca 10 %-enheter lägre än inrikesföddas. 2017 var skillnaden 7,8 %-enheter. Man pratar ofta om ett sysselsättningsgap på ca 10 %. Men åldersspannet
15-74 år är ett mycket dåligt åldersspann att mäta, eftersom det blir helt avgörande hur stor del av befolkningen som är över 65 år och därmed pensionärer i mätningsögonblicket. Det är mer
intressant att mäta sysselsättningen i de åldrar man förväntas arbeta tex 16-64 år, eller 20-64 år dvs från avslutat grundskola/gymnasium till ordinarie pensionsålder. I åldrar 16-64 har de senaste 10 åren sysselsättningsgapet legat på 13-15 %-enheter och var 14,6 %-enheter år 017. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401R/NAKUBefInrUtrJmfAr/?rxid=ce3bf712-4a00-4286-91ae-6011c33bf24a

I rapporten "Integration - en beskrivning av läget i Sverige" som släpptes av SCB i dec -13 edovisas förvärvsfrekvensen i åldersspannet 20-64 år enligt RAMS ända från år 1990 till 2011. Där står att år 1990 uppgick skillnaden i förvärvsfrekvens mellan inrikes och utrikes födda
till cirka 15 %-enheter och sju år senare hade skillnaden ökat till 27 %-enheter. Därefter hade skillnaden legat mellan 23 och 27 %-enheter.
År 2011 förvärvsarbetade 82 % av de inrikes födda
och 57 % av de utrikes födda i åldrarna 20-64 år. I början av år 2017 visade statistik från SCB att det nu tar 9 år innan hälften av alla nyanlända i Sverige fått ett jobb.                                              https://omni.se/dyster-trend-nio-ar-for-att-fa-ett-arbete/a/06L4g, https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf , Källa:"Integration - en beskrivning av läget i Sverige" :
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf

Det finns skillnader mellan RAMS och AKU, som mäter förvärvsfrekvens respektive sysselsättning. AKU bygger på telefonintervjuer medan RAMS bygger på uppgifter från olika register. I AKU kan sysselsättningen överskattas eftersom personer i arbetsmarknadspolitiska program, sjukskrivna och de som bara jobbar några timmar i veckan räknas som sysselsatta och förmodligen är bortfallet större bland de med svag ställning på arbetsmarknaden. Det är större precision i RAMS vars mått ligger
närmare reguljärt arbete eftersom det krävs en viss inkomst för att räknas som förvärvsarbetande. I RAMS kan siffrorna underskattas eftersom personer som flyttat från landet utan myndigheters vetskap liksom de som jobbar utomlands räknas som ej sysselsatta. Bla dessa faktorer förklarar skillnaderna i resultat mellan mätmetoderna. Tino Sanandaji kurd-svensk nationalekonom med doktorsexamen som nu forskar vid Handelshögskolan skrev i boken "Massutmaning" att RAMS är att föredra men att även det troligen överskattar invandrarnas arbetsmarknadsställning då det även i RAMS ingår en del marginellt sysselsatta och en del i arbetsmarknadsåtgärder. Skillnaden i förvärvsfrekvens
mellan svenskfödda och utrikes födda i åldrar 20-64 år låg år 2015 på 23,3 % !! Men i denna statistik syns ej skillnaden mellan inrikesfödda och utomeuropeiska invandrare. 2015 var bara 53,6 % av de utomeuropeiskt födda i åldrar 20-64 år förvärvsarbetande, 29,3 %-enheter lägre än andelen svenskfödda förvärvsarbetande.                                                                                               Tino Sannandaji: Massutmaning sid 39,

Aug 2014 skrev Tino Sanandaji om gapet i sysselsättning att "de här katastrofala siffrorna ändå
underskattar problemet. Bidrag till samhällsekonomin beror inte bara på andel som arbetar, utan även på arbetares snittlön. Lågavlönade bidrar mindre till offentlig sektor och samhällsekonomin än högavlönade. Inkomst är ekonomins mest centrala variabel, ett mått som sammanfattar viktiga variabler som andel i jobb, arbetade timmar och produktivitet i en siffra. 2015 hade utrikesfödda i arbetsför ålder nästan 40 % lägre arbetsinkomst än inrikesfödda, 306.900 kr/år mot 158.500 kr/år. Utomeuropeiskt födda hade nästan 50 % lägre arbetsinkomst 158.500
kr/år.                                                                                                              
https://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/,
Sanandaji: "Massutmaning" sid. 42,50,

Den ofta refererade rankingen Migration Integration Policy Index mäter de formella möjligheterna för
immigranter på arbetsmarknaden utifrån bland annat lika möjligheter på arbetsmarknaden, tillgång till utbildning och skydd mot diskriminering. Där kommer Sverige på första plats bland EU's samtliga länder. Sverige har redan den utvecklade världens mest inkluderande integrationspolitik. Det är alltså INTE integrationspolitiken som är huvudorsak till invandrarnas lägre sysselsättningsgrad. Det måste finnas andra orsaker.                                                                                  https://www.mipex.eu/sweden, https://www.svd.se/hur-manga-stader-ska-bli-obeboeliga-for-judar

I "Integration- en beskrivning av läget i Sverige" konstaterades att av de inrikes födda eleverna var det 91 % som uppnådde behörighet till gymnasiet under åren 2007-2011, men bara 65 % bland de utrikes födda. När resultaten från den stora internationella PISA-undersökningen som undersöker
15-åriga elevers förmågor inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap, redovisades 2012 konstaterades att Sverige låg under OECD-genomsnittet i samtliga tre ämnen, vilket var första gången.
Sverige hade fått dramatiska ökningar av andelen lågpresterande i alla ämnen sedan år 2000. Sverige var det land i OECD där andelen lågpresterande elever ökat mest. Senare analyser visade att flyktinginvandringen inte var den enda orsaken men den enda säkerställda orsaken. Detta är naturligt då dessa dels presterar sämre än infödda, dels tar oproportionellt mycket resurser i anspråk genom att de för större skolpeng eftersom den delvis distribueras enligt socioekonomiska
variabler, men förmodligen även mer resurser av lärarnas tid eftersom de presterar sämre, vilket innebär mindre resurser till svenska elever vilket därmed sänker även deras resultat.
Skolverket skrev angående PISA-rapporten: "För Sverige gäller att drygt 9 % av infödda elever uppnår de högsta prestationsnivåerna 5 och över i matematik. Motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är knappt 2 % och för elever med utländsk bakgrund födda utomlands 2-3 %. I andra änden av skalan når cirka 22 % av infödda elever inte upp till nivå 2. Motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är nästan dubbelt så stor, 39 %, och för elever med utländsk bakgrund födda utomlands når fler än hälften av eleverna, 59 %, inte upp till nivå 2." I PISA 2015 hade Sverige återhämtat sig något men invandringen har en fortsatt negativ effekt på de
svenska resultaten eftersom andelen med utländsk bakgrund växt. I Sverige hamnade runt 60 % av eleverna födda utomlands i gruppen för lågpresterande elever jämfört med runt 20 % av eleverna födda i Sverige.                   https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf
https://www.scribd.com/doc/188864620/Las-hela-PISA-rapporten-har#scribd, https://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/02/10/tredje-svensk-elev-klarar-inte-oecds-baskrav,
https://www.dn.se/debatt/invandringens-effekt-pa-skolresultat-kraver-krafttag/,
Tino Sannandaji: Massutmaning sid 155,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/invandrade-elever-presterar-samre

Enligt SCB' hade 12 % av svenskfödda endast förgymnasial utbildning år 2012. Motsvarande siffra för utomeuropeiska invandrare var 23 %, och för Somaliska invandrare 50 % ! Sept -15 hade 49 % av de nyanlända förgymnasial utbildning. Augusti -16 rapporterades att av de som hade påbörjat
gymnasiestudier hade bara 3 av 10 av de som invandrat i tonåren en fullgjord gymnasieutbildning vid 24-års ålder. 5 länder stod för 90 % av de som beviljats asyl 2014 och av de som tidigare invandrat
från dessa länder hade endast 10 % minst treårig eftergymnasial utbildning jämfört med 25 % bland Sveriges befolkning. Av invandrare från dessa länder är 44 % endast förgymnasialt utbildade, mer än tre gånger rikssnittet. Joakim Ruist konstaterade i sin studie att andelen som ej gått ut grundskolan är mer än dubbelt så hög bland flyktingar jämfört med befolkningen totalt och skrev december -15 att "Cirka 40 % invandringen i åldrarna 16-74 år till Sverige från Syrien de senaste tre åren
(2012-2014) var människor utan gymnasieutbildning. För invandringen från Eritrea och Afghanistan var andelarna cirka 60 % och för Somalia cirka 80 %. Detta kan jämföras med 20 % bland de som kom från forna Jugoslavien 1993-1994."
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_24_A01BR1401.pdf, https://www.tino.us/2015/09/endast-6-procent-av-nyanlanda-far-riktiga-jobb-efter-arbetsformedlingens-etableringsplan/, https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2016/augusti/4-av-5-klarar-inte-grundskolan/,
https://www.tino.us/2015/05/arbetsformedlingens-rapport-om-nyanlandas-etablering-fifflar/,
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38323, https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2638575-invandringen-kostar-som-bistandet,    https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/offentlig-sektor-drabbas-hart-naer-flyktingarna-inte-far-jobb-20762,

Då bör man ha i åtanke att utbildning i hemlandet betyder inte alltid hög färdighetsnivå. Hela 44 % av de från arabstaterna och 35 % av de från Afrika söder om Sahara som uppgivit sig vara högutbildade hade en färdighetsnivå som motsvarade den lägsta nivån, otillräckliga färdigheter, enligt PIAAC, som är vuxnas variant av Pisa-undersökningen. I denna har Sverige störst gap i objektiv humankapital mellan inrikes- och utrikesfödda av samtliga länder i undersökningen i samtliga tre deltest. Drygt 35 % av de utrikes födda uppvisar otillräckliga färdigheter inom både läsning och räkning, medan
denna siffra för de inrikes födda är ca 5 %.
PIAAC visade också att skillnader i inkomst och arbete försvinner helt eller nästan helt efter kontroll för kunskap. Andelen som har ett arbete var 87 % för utrikes födda med goda eller höga färdigheter och 51 % för utrikesfödda med otillräckliga färdigheter. De klyftor som vänstern tolkar som "strukturell diskriminering" reflekterar i
själva verket genomsnittlig skillnad i humankapital och produktivitet.
Den fundamentala orsaken till invandrarnas lägre förvärvsfrekvens är helt enkelt låg utbildningsnivå bland flyktingar i kombination med att ekonomin blivit alltmer kunskapsintensiv. Med tanke på Sverige har en mycket liten andel jobb som är åtkomliga för dem med lägre kvalifikationer, 2,5 %
jämfört med EU-snittets 17 %, är det stora sysselsättningsgapet mellan infödda och invandrare därför helt självklart och ofrånkomligt och gör det fullkomligt självklart att invandringen
är en ekonomisk förlustaffär för Sverige. Det därför inte konstigt att samtliga akademiska och statliga studier som avhandlat NETTO- effekten av den ekonomiska påverkan invandringen sedan mitten av 1990-talet medfört på Sveriges ekonomi har kommit fram till att den inneburit en kostnad.                                                                                            
https://www.aftonbladet.se/kultur/article22491190.ab, https://www.tino.us/2015/12/langtidsutredningen-ett-bombnedslag-i-invandringsdebatten, https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/visst-behover-sverige-skapa-fler-laglonejobb_7888050.svd,

Professor Jan Ekberg och även Gustafsson/Österbergs studier visade på en årlig inkomstomfördelning från infödda till invandrare motsvarande 1,5-2 % av BNP vid mitten av 90-talet. Kjetil Storesletten vid Stockholms Universitet beräknade med siffror från 1990-95 att varje invandrad
person under sin livstid genererade en ekonomisk förlust för Sveriges offentliga sektor på 175.000 kronor. Lars Jansson lektor vid Göteborgs Universitet beräknade nettokostanden för invandrarna
år 1999 till 150 miljarder kr per år, motsvarande ca 7 % av BNP. Jan Ekberg beräknade att nettokostnaden för offentlig sektor för invandrarna år 2006 var 1,5-2% av BNP, då 43,5-58 miljarder
kronor/år. Jan Tullberg utgick från Ekbergs modell och gjorde vissa justeringar vad gäller sk "viktning" vid olika kostnadsuppskattningar och kom då fram till att nettokostnaden för offentlig sektor år 2006 var 2,5-3 % av BNP. OECD beräknade 2013 att invandringen orsakade en nettoförlust för offentlig sektor på 0,57 % av BNP. Då Jan Tullberg utgick från OECD's modell och gjorde vissa justeringar landade siffran på en nettokostnad på 1,7 % av BNP. 2014 uppdaterade Tullberg beräkningarna som hade Ekbergs rapport som grund och kom då fram till nettokostnaden för offentlig sektor pga ökad invandring 2013 ökat till 3,5 % av BNP, 125 miljarder kronor. Han anser dessutom att
undanträngningseffekterna är minst lika stora som underskottet i den offentliga ekonomin vilket skulle innebära en totalkostnad på 7 % av BNP.Joakim Ruist, doktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg beräknade att offentliga sektorns nettokostnad för alla personer som kommit till Sverige som flykting eller anhörig till flykting (dvs ej flyktingars barn födda i Sverige) var 1% av BNP år 2007 och 1,35% av BNP år 2015 eller 70.000 kronor per flykting och år. Lennart Flood och Joakim Ruist
beräknade som del av den av regeringen beställda Långtidsutredningen
att 2013 var nettokostnaden för offentlig sektor för invandrarna 0,7 % av BNP och att utomeuropeiska invandrare står för 80 % av kostnaden. I deras studie ingick till skillnad från Ekbergs studie ej svenskfödda med 2 invandrade föräldrar vilket de tror förklarar skillnaderna i resultat. De beräknade även framtida kostnader och kom fram till att varje utomeuropeisk invandrare i snitt fram till år 2060 genererar en nettoförlust på 375.000 kronor eller 760.000 om även deras barn 15 år eller yngre födda i Sverige räknas in. Mats Hammarstedt och Lina Aldén vid Linnéuniversitet släppte maj -16 den första
svenska forskningsstudien som följer flyktinginvandrares påverkan på de offentliga finanserna individuellt och över en längre tid då de följde nyanländas flyktingar 2005 till 2012.

Den genomsnittliga nettokostnaden per flykting uppgick i genomsnitt till 142 000 kronor per år de första sju åren efter att personen har fått uppehållstillstånd. 190 000 kronor första året och 95.000 kronor år sju. Det hävdade att det tar i genomsnitt mer än tio till femton år efter invandring innan
flyktinginvandrare under ett enskilt år ger ett ekonomiskt tillskott till den offentliga sektorns finanser. Det bör påpekas att i de 3 sistnämnda studierna ingår inte initiala mottagningskostnader.
Pensionsmyndigheten beräknade i en rapport att fram till år 2100 går pensionssystemet minus 800.000 kronor per flyktinginvandrare.

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-från-webb.pdf, https://folk.uio.no/kjstore/papers/fiinpvc.pdf,
https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd, https://nationalekonomi.se/filer/pdf/39-1-jt.pdf,
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page1, https://tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/, https://www.lasningen.se/ladda-ner-gratis-specialutgava/, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38323, https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2638575-invandringen-kostar-som-bistandet,
https://www.regeringen.se/contentassets/6a0373dacf97488d8aae6b5785e46583/migration-en-aldrande-befolkning-och-offentliga-finanser-sou-201595, https://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.21a8337f154abc1a5dd2876a/1463335875126/Underlagsrapport+2016+1+Ald%C3%A9n+och+Hammarstedt.pdf, https://nyheteridag.se/det-har-ar-kostnaden-per-flykting-forsta-svenska-studien-i-sitt-slag-enligt-mats-hammarstedt-professor-i-nationalekonomi/,
https://www.svd.se/arliga-argument-kravs-i-debatt-om-flyktingar/om/svenskt-flyktingmottagande,
Sanandaji:"Massutmaning" sid. 48

Forskningen vad gäller invandringens ekonomiska effekter på svensk ekonomi sedan mitten av 1990-talet är mycket enkel att tolka eftersom antalet studier är begränsade och de alla kommer fram till samma resultat. Samtliga akademiska, statliga och överstatliga studier, sammanlagt 10
stycken, visar att invandringen innebär en ekonomisk förlust för Sverige.
Det är fortfarande studien av Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Linne'universitetet i Växjö, som är den mest
heltäckande studien vad gäller den totala invandringens kostnad i nuläget. Han, liksom Ruists studie, använder då en sk "cash-flow" modell som räknar ut de faktiska nettoeffekterna vid en viss tidpunkt. Det bör påpekas att i bådas studier fördelas kostnader för asylprocessen på HELA befolkningen,
dvs om den räknas som en invandringskostnad så blir resultatet ännu mer minus. En nackdel med "cash-flowberäkningar är att modellen inte visar på kostnader och intäkter över hela livstider
utan bara för en specifik tidpunkt. Ekbergs skrev att under 1950- och 60-talet samt större delen av 1970-talet hade utrikes födda i Sverige samma eller periodvis högre sysselsättningsgrad i
förvärvsarbetande åldrar än infödda. Mot slutet av 1970-talet förändrades detta. En markant konjunkturnedgång i svensk industri inträffade samtidigt som en övergång från arbetskraftsinvandring
till flykting- och anhöriginvandring hade påbörjats. Därefter fortsatte sysselsättningsläget för utrikes födda att försämras trots 1980-talets långvariga högkonjunktur med arbetskraftsbrist, och trots den politiska målsättningen att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Den offentliga sektorn omfördelade fram till omkring 1980 årligen inkomster från invandrare till infödda, men i takt med att invandrarnas sysselsättningsläge försämrades minskade den årliga intäkten för att nå ett nolläge i mitten/slutet av 1980-talet och under 1990-talet övergå till en nettokostnad. År 2006 beräknas förlusten till 1,5-2% av BNP. År 2017 motsvarade detta 69-92 miljarder kronor. Den åldrande svenska befolkningen måste ju försörjas av en allt mindre andel i arbetsför ålder, det sk
"demografiska problemet". I Ekbergs studie undersöktes även hur framtida ökad invandring skulle påverka de offentliga finanserna konstaterades att även under det starka antagandet att invandrarbefolkningen i förvärvsarbetande åldrar har samma sysselsättningsgrad och årsarbetsinkomst i genomsnitt per sysselsatt som för infödda i samma ålder kan
"invandringen knappast ses som en lösning på det framtida demografiska problemet. Däremot innebär redan en måttlig höjning av sysselsättningsgraden hos den i landet redan boende befolkningen en större positiv effekt på de offentliga finanserna än en stor invandring."

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-från-webb.pdf

Även de studier som beräknar framtida effekter, dvs sk "lång sikt" visar alltså på en ekonomisk nettokostnad: Storesletten, Ekberg, Flood och Ruist. I Ekbergs studie beräknas att invandringen slutar att vara en kostnad då invandrarna når 72 % i förvärvsfrekvens. Inget tyder på att
dettas skall inträffa.
Sanandaji skrev nov -15 att storskaligt flyktinginvandring till Sverige inte började för några veckor sedan utan på 80-talet och att vi har en god bild av hur integrationen kommer att gå eftersom de underliggande siffrorna har varit stabila i decennier. Han redovisar av SCB uppgifter åren
1997-2013 på andel kommunmottagna flyktingar 20-64 år
som var förvärvsarbetande varje år. Efter så lång tid som 15 år var inte mer än 63 % i arbete. Så inte ens efter 15 års tid når de
upp till de 72 % som alltså krävs för
hela gruppen. "Integration- en beskrivning av läget i Sverige"
visade att 2011 förvärvsarbetade 70 % av männen och 68 % av kvinnorna av de utrikesfödda som bott i landet
mer än 20 år.Ett annat exempel på vad "lång sikt" kommer innebära för Sverige är att se på de kommuner där utomvästlig invandring förekommit längs. 8 av de 10 kommuner som hade sämst tillväxt per invånare 1991-2014 är bland de 10 kommuner med högst andel utomvästliga invandrare. Malmö kommuns budget finansieras till nästan 30 % av statsbidrag och kommunalt utjämningsbidrag. Hallandsposten skrev 2016 angående en konsultrapport av PwC om Malmös framtid, att detta är en
riksangelägenhet som borde sända svallvågor över hela landet och att Malmös gigantiska "utmaningar" är precis vad andra kommuner och städer riskerar att stå inför.

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-från-webb.pdf, https://folk.uio.no/kjstore/papers/fiinpvc.pdf,
https://www.regeringen.se/contentassets/6a0373dacf97488d8aae6b5785e46583/migration-en-aldrande-befolkning-och-offentliga-finanser-sou-201595, https://www.tino.us/2015/11/folkhemmets-overlevnad-satsas-pa-ett-mirakel-tvartemot-decenier-av-stabila-utfall,https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf
, Sanandaji:"Massutmaning" sid. 41, 84-87, https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/skattechocken-som-kan-bli-hela-sveriges-framtid-1.1899500

Istället för att underlätta kostnadsökningar orsakade av en åldrande befolkning medför invandringen en ökad försörjningsbörda som alltså ytterligare äventyrar pensionssystemet. Naturligtvis är Ekbergs siffror inte helt exakta. Eftersom beräkningarna innehåller en del uppskattningar anser en del nationalekonomer att Ekbergs resultat skall justeras. De faktorer som framförts vilka skulle innebära att
summan bör justeras ned är ffa att beräkningarna grundas på register, RAMS, som kan innehålla en ansenlig mängd invandrare som återflyttat till sina länder och därmed inte tar offentlig konsumtion i anspråk, att alla de som nyinvandrade under det år beräkningarna gjordes inte använde offentlig konsumtion hela året, att vissa kostnader såsom tex försvar/vägar/viss förvaltning ej ökar proportionellt mot den av invandringen orsakade befolkningsökningen, att invandrare antagligen ökar både sin
sysselsättningsgrad och lön så deras skatteinbetalningar blir större i framtiden än nu.

Undanträngning av svensk arbetskraft hävdar vissa talar för att invandringens totala kostnader är högre än Ekbergs siffror. Ekbergs har dock avfärdat undanträngningseffekter med hänvisning till forskningen. Men den kanske största invändningen från de som anser att kostnaderna är högre är att framtida stora utbetalningar för vård och pensioner till invandrarbefolkningen inte syns i "cash-flow-beräkningar eftersom invandrarbefolkningen i mätögonblicket har betydligt lägre medelålder än svenskfödda och äldre tar stor del av offentlig ekonomi i anspråk pga vårdkostnader och utbetalningar av pension. Dock skall även sägas att ränteavkastning kan göra att framtida kostnader ej skall ges lika tyngd som samma kostnad i nuläget vilket skulle göra framtida pensioner/sjukvård i framtiden mindre dyra än samma kostnad i nuläget. Tino Sanandaji, en av de absolut främsta experterna på ämnet invandring och ekonomi, hävdade att "Ekbergs beräkningar underskattar ändå troligtvis invandringens kostnader kraftigt". Därför kanske man åtminstone bör lägga sig överst i det kostnadsspann Ekberg presenterar för att uppskatta kostnaderna, dvs 2 % av BNP år 2006.

https://www.svensktidskrift.se/?p=23968https://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/42-6-je.pdf

I tidningen "Ekonomisk debatt" 2014 skrev Ekberg att riktningen i omfördelningen i huvudsak bestäms av en kombination av invandrarnas ålderssammansättning och deras ställning på arbetsmarknaden, att invandrarbefolkningen år 2013 var ca 30% större än år 2006 (sic!) och att deras sysselsättningsgrad i åldrar 20-64 år var densamma 2013 som 2006. Därmed säger Ekberg indirekt att kostnaden från 2006 behöver höjas med högst 30 % för att få fram kostnaden år 2013. Även i Ruists studie används liknande metod då han estimerade kostnadsökningen till år 2015 från år 2007. Vi tolkar det dock
som att Ruist då räknade upp siffrorna med hänsyn till flyktingarnas/flyktinganhöriginvandrarnas ökade andel av befolkningen, vilken inte är lika stor som ökningen i antal. Sedan 2006 har invandrarna blivit betydligt fler. Invandrarna och svenskfödda med 2 invandrade föräldrar var 60 % fler år 2017 jämfört med 2006 (sic!), och deras andel av befolkningen hade ökat med 44 %. Å andra sidan har
sysselsättningsgraden ökat i åldrar 16-64 för utrikes födda från 62,3 % år 2006 till 66,8 % år 2017. För att estimera nuvarande kostnader räknar vi därför på 2 olika scenarior: Ett med oförändrad kostnad dvs 2 % av BNP (som redovisas inom parentes) och ett mer troligt scenario där vi räknar upp kostnaden med 30 % jämfört med år 2006. En direkt beräkning visar då att nettokostnaden 2017 för invandringen skulle vara 120 miljarder kronor (92 miljarder).

https://www.svensktidskrift.se/invandring-liberalism-och-valfardstaten/, https://www.svensktidskrift.se/?p=23968,
https://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/42-6-je.pdf, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgFin/table/tableViewLayout1/?rxid=af014a6f-9ea3-44e2-a03e-59501ac74f52, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401R/NAKUBefInrUtrJmfAr/table/tableViewLayout1/?rxid=ce3bf712-4a00-4286-91ae-6011c33bf24ahttps://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---Sverige/

Men det går att göra bättre estimat än så. Av statsbudgetens 27 utgiftsposter handlar 2 om invandring: Nummer 8 "Migration" samt nummer 13 "Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering" som utgörs nästan uteslutande av nyanlända invandrares etablering. Dessa 2 poster redovisar alltså de första årens kostnader för ffa asylmottagning, det mesta i form av Migrationsverkets driftsbudget och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Kostnaden för dessa 2 poster har ökat från ca 8 miljarder kronor år 2006 till 25 miljarder 2014 och 60 miljarder 2016 !! I slutet -15 hade
regeringen i en "Ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen" dessutom beslutat om ökade utgifter med 11 miljarder kronor varav merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Detta resurstillskott kommer varje år framöver och bör således inkluderas i de initiala invandringskostnaderna. Inklusive dessa extra pengar blir kostnaderna för NYinvandring, ffa asylmottagning, således ca 70 miljarder 2016 och beräknas bli ännu högre 2017 ! 2006 var de initiala asylkostnaderna som syns i statsbudgeten post 8 och 13 totalt knappt 8 miljarder och ingick bara delvis som invandrarkostnad i Ekbergs studie. Av den Ekbergs beräknade kostnaden på 2 % av BNP
år 2006 var
minst 1,7 % INTE initiala kostnader. 2017 motsvarar detta 78 miljarder kronor och uppräknat med 30 % pga ökad invandring (enligt principer ovan) landar man på 101 miljarder kronor år 2017. Till detta skall nu alltså läggas de 70 miljarder som den initiala mottagningen nu kostar. Totalt är nettokostnaden för invandringen år 2017 alltså ungefär 170 miljarder kronor (148 miljarder), motsvarande ca 3,7 % av BNP. Betänk då att EU's stabilitets- och tillväxtpakt fastslår att det offentliga budgetunderskottet i medlemsländerna måste vara mindre än 3 % av BNP och att riksdagen fastlagt som mål att staten, kommunsektorn och pensionssystemet i genomsnitt över en
konjunkturcykel skall visa ett överskott på 1 %.

https://www.tino.us/2016/04/ny-prognos-for-asylkostnader/https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/, https://www.regeringen.se/4a6c02/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/utgiftsomrade-8-migration.pdf, https://www.regeringen.se/4a65d0/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/utgiftsomrade-13-jamstalldhet-och-nyanlanda-invandrares-etablering.pdf

Invandringens påverkan på Sveriges ekonomi berör offentlig sektor men kan även påverka övriga delen av ekonomin genom påverkan tex på tillväxt, ökad handel etc. Ökad handel hävdar vissa talar för att invandringens totala kostnader är lägre än Ekbergs siffror. Sanandaji har enkelt avfärdat argumentet att flyktinginvandring ökar handeln genom att visa att andelen av exporten som går till de 10 länder varav 80 % av de flyktingar som fick uppehållstillstånd 1980-2012 kommer ifrån, var lägre
år 2012 jämfört med år 1977. Effekter utöver de inom offentlig sektor är svåra att beräkna.

Därför begränsar sig alla studier till effekten för offentlig sektor. Därför bör rimligtvis den framräknade kostnaden redovisas i % av den offentliga sektorns budget, inte Sveriges samlade ekonomi (BNP). Den offentliga sektorn står för ganska precis hälften av landets BNP. Således motsvarar 3,7 % av BNP, nettokostnaden för invandringen, alltså drygt 7 % av offentlig sektors samlade utgifter. Det är, minst sagt, en ansenlig summa. Just nu diskuteras det mycket om skolan och satsningar på den. Därför kan det vara intressant att konstatera att den samlade kostnaden för Sveriges alla grundskolor var 107 miljarder och för alla gymnasieskolor knappt 40 miljarder år 2016, dvs invandringen kostar betydligt mer än ALLA Sveriges grundskolor och gymnasier tillsammans !!!! Två andra referenssummor är förra regeringens största satsning, de fem olika jobbskatteavdragen som totalt år 2014 innebar en skattesänkning på 99 miljarder kronor alltså långt mycket mindre än vad NETTOkostanden för invandringen är, samt att den nya regeringen 2017 gjorde ett stort nummer av att man tillförde 7,1 miljarder till polismyndigheten under de närmaste 3 åren....

https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/offentliga-sektorn-korthet-2015.pdf, https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/kostnader/kostnader-for-grundskolan-ar-2015-1.252380, https://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/Almedalen-2014/2014-06-30-Vad-kostar-skolan.pdfhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Jobbskatteavdrag

År 2017 var det i Sverige 7.681.235 personer som var födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder. Dessa skall alltså om budgeten skall vara i balans via olika transfereringssystem betala 101.000 miljoner kronor (71.000 miljoner) till de 2.439.007 invånarna som var utrikesfödda eller födda i
Sverige med 2 utrikesfödda föräldrar. Detta innebär att varje svenskfödd med minst en svenskfödd förälder år 2017 betalade ca 13.000 kronor (10.000kr) för att försörja de invandrare och barn med 2 invandrade föräldrar som redan är här, och samtliga folkbokförda skall betala ytterligare knappt 7000 kronor för de initiala kostnaderna för nyinvandring. Per person. Detta belopp skulle vi kunna kalla för mångkulturskatten. Men detta inberäknar också att alla svenska barn och pensionärer betalar samma summa. En svensk 2-barnsfamilj får totalt alltså betala ca 80.000 kronor (68.000 kr) på ett enda år i mångkulturskatt.

Den årliga förlust för den offentliga sektorn som den extrema invandringspolitiken innebär är kännbar för det budgetutrymme som lämnas kvar till välfärden. Sverige har fortfarande ett av världens högsta skattetryck men trots det rasar Sverige i internationella jämförelser. I Maj -12 skrev SvD angående rapporten "Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv": "Sverige är nu på väg att lämna det vi kallar "den svenska modellen", sade Joakim Palme, professor i statsvetenskap, "Vi har kommit till en brytpunkt när inte ens medelsvensson får fullgott inkomstbortfallsskydd av de allmänna försäkringarna. Det är inte bara höginkomsttagare som nu är beroende av tilläggsförsäkringar".
Det handlar om förändringar på flera områden; ersättningen i procent som sänkts, den maximala ersättningstiden som kortats och inkomsttaket som inte hängt med löneökningarna. Utredningen visar
att den relativa storleken på maxersättningen nästan halverats från 1975 till 2010 när de tre socialförsäkringarna, a-kassa, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring, läggs ihop.
Ersättningen från den offentliga sjukförsäkringen har under de senaste 30 åren blivit allt lägre i förhållande till inkomsten konstaterades Juni -15 i en rapport från Inspektionen för
socialförsäkringen. "I dag har uppskattningsvis 50 procent av arbetstagarna inkomst över taket. Det kan jämföras med år 1992, då 14 % av männen och 2 % av kvinnorna tjänade över taket"
sade författaren till rapporten. Kostnaderna har istället skyfflats över på arbetsmarknadens parter. Men den som inte har kollektivavtal på arbetsplatsen får ingen ersättning alls från detta system.

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-faller-i-trygghetsligan_7215601.svd, https://www.inspsf.se/om_isf/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande-detaljvy//okade_skillnader_i_ersattning_vid_sjukfranvaro.cid5292, https://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-politikerna-har-salt-ut-makten-over-sjukforsakringen/,

Okt -16 rapporterade Socialstyrelsen att ökningen av asylsökande -15 har påverkat hälso- och sjukvården på flera sätt ffa inom primärvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, barnhälsovård, barnpsykiatri, infektionsvård och tandvård. "Det är områden där situationen redan innan
var ansträngd, bland annat på grund av personalbrist
", sade utredaren Viktoria Svensson. Ett tydligt tecken på att medborgare inte längre litar på att det offentliga klarar av att erbjuda ens de basalaste nödvändigheterna för medborgarna är att antalet privata sjukförsäkringar ökar kraftigt, från 492 659
första kvartalet 2012 till 647 618 det sista kvartalet 2015, en ökning med över 31% enligt Svensk försäkring. Den största delen utgörs av försäkringar som arbetsgivaren tecknat åt sina
anställda.

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/detstoraantaletasylsokandeochnyanlandaenutmaningforvarden,
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/04/20/privata-sjukforsakringar-okar/,

Men kanske är det de äldre som lämnat arbetslivet som har drabbats hårdast av de bristande resurserna. Det blir allt färre platser på äldreboenden medan de äldre bara blir fler rapporterade SVT jan -16. Under de senaste femton åren har var fjärde plats försvunnit på äldreboenden. 32.000 platser på äldreboenden försvann under 2000-talet och idag tvingas många äldre slåss i domstol för att komma in på äldreboende. I Mars 2015 rapporterades att 18 % av pensionärerna i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns, som är 60% av landets genomsnittliga disponibla inkomst vilket i Sverige motsvarade knappt 11.000 kronor i månaden. 1995 var motsvarande siffra 10 %. Under samma år hade inom EU istället under dessa år andelen i genomsnitt sjunkit från 19 till 14 %. Jämfört med Norge och Danmark var andelen i Sverige nu dubbelt så hög. Att lyfta alla pensionärer  över fattigdomsgränsen skulle kosta runt 4,5 miljarder kronor varje år. Förutom relativ
fattigdom finns också begreppet absolut fattigdom vilket betecknar de människor som lever på/under nivån för existensminimum som Socialstyrelsen räknat ut.Cirka 33.000 pensionärer
beräknades leva i absolut fattigdom.2016 hade siffran sjunkit så att 16,8 procent av pensionärerna i Sverige levde under gränsen för fattigdomsrisk. Men bland de över 75 år och äldre
var siffran 24,5 %, när den 2006 låg på 17,4 %. Sammanlagt handlar det om 328 000 pensionärer som lever under gränsen för risk för fattigdom varav 229 000 kvinnor. "Det är ovärdigt ett
välfärdsland som Sverige att vi har ett pensionssystem som inte klarar av att ge ekonomisk trygghet i dag eller i framtiden. Vi har här en stor grupp människor som arbetat och betalat skatt under
sina liv men som nu tvingas vända på varenda krona
." sade ordförande för SPF Seniorerna. Många pensionärer har bara några hundralappar kvar när räkningar och hyran betalats in. Juli -16
skrev SVT att de ideella verksamheterna i Stockholm att läget blivit så allvarligt att många äldre inte ens har råd att äta. På Stadsmissionens äldrecenter i Stockholm har antalet årliga besökare
ökat från drygt 3.000 till över 11.000 pensionärer på bara tre år. "Maten som vi bjuder på kan vara den enda tillagade måltiden som äldre får under dagen" sade Marika Hjelm Siegwald på Stockholms Stadsmission. Sverige är förmodligen det enda landet i världen som har en högre skatt på pension än på lön. Finansminister Magdalena Andersson har sagt att hon hoppas helt kunna radera ut skillnaden i beskattning inom några år, men det på villkor att svensk arbetslöshet ska gå ned och att den till år 2020 vara den lägsta i EU. Som vi sett ovan är problemet med arbetslöshet i stort sett helt orsakat av invandring. Joel Dahlberg SvD skrev: "Det blir pension mot migration" Samtidigt betalar Magdalena Anderssons regering 1900 kronor per dygn till kommunerna för att ta emot ett "ensamkommande flyktingbarn"....


Dec -16 intervjuade Expressen Annika Strandell, 62, som inte trodde sina ögon när hon såg pensionsbeskedet. Efter över 40 år i statlig tjänst hamnar hon under EU:s fattigdomsgräns."jag
har i princip jobbat sedan jag gick ut nian
". Hon känner en sorg över hur de som var med och byggde upp landets välfärd behandlas."Vi har betalat höga skatter i Sverige och arbetat mycket, både män och kvinnor, man förlitade sig på staten, att inte pengarna skulle försvinna", sade Strandell.
https://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/aldre-far-kampa-for-plats-pa-aldreboende,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fattigpensionarer-en-vaxande-grupp,                                                 https://www.svd.se/svenska-pensioner-samst-i-norden-forfarligt, https://samtiden.nu/2017/09/sveriges-andel-fattigpensionarer-okar-tvartemot-ovriga-norden/, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/pensionarer-har-inte-rad-att-kopa-mat,
https://www.svd.se/feltankt-motsattning-mellan-pension-och-migration, https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Sok-ersattning-for-asylsokande/Ersattning/Ensamkommande-barn-i-hem-for-vard-eller-boende-HVB.html, https://www.expressen.se/nyheter/har-jobbat-hela-livet--blir-fattigpensionar/

SvD tog fram siffror som visade att mellan åren 2010-2018 väntas den sk pensionsbromsen sänka inkomstpensionerna med totalt cirka 75 miljarder kronor före skatt. "75 miljarder kronor är
fruktansvärt mycket pengar
" sade Margareta Gärdestad på Sveriges Pensionärsförbund. Invandringen kostar som vi sett betydligt mer, på ett enda år. Man gör sig påmind om SD's
valreklamkampanj "invandringsbroms eller pensionärsbroms" från 2010 som blev utskälld. Men att invandringen prioriteras före pensionärerna som byggt upp Sverige är ibland mer än tydligt. Nov
-15 meddelas att 90-åringar på ett äldreboende i Kungsbacka av kommunen tvingas flytta eftersom lokalerna inte längre ansågs vara lämpliga för att bedriva äldrevård i. Istället för att rusta
upp lokalerna tvingade man de boende att flytta och gjorde sedan om de tomma lägenheterna till lägenheter för sk "ensamkommande flyktingbarn" !! Hammarbyhöjdens seniorbostäder består av fem
hus som renoverats. Men det sista av husen som renoverats kom aldrig till gagn för de äldre. på stadens uppmaning hyrdes det istället ut SHIS Bostäder som förmedlar lägenheter åt nyanlända eftersom det kom så många nyanlända som blev anvisade till Stockholm. I det huset bor Fatima Khawari, ledaren för de "ensamkommande afghanbarnen" som dock förklarat att pensionärer och ensamkommande flyktingbarns välfärd och rättigheter inte står mot varandra: "Pensionärerna som byggt det här landet ska inte behöva lida"!!                       http://www.svd.se/storforlust-for-pensionarerna, https://samnytt.se/avslojar-afghanledaren-vill-sta-upp-for-svenska-aldre-sjalv-bor-hon-i-fd-aldreboende/

Överallt får verksamheter stå tillbaka för att resurserna prioriteras på massinvandring. I Göteborg lovades trängselavgifter gå till förbättrad infrastruktur men gick istället till att finansiera ökade utgifter
för migrationen, i Stockholm planerar kommunen avdela lägenheter som var tänkta som studentlägenheter istället till nyanlända migranter, i Virserum vräks de funktionshindrade på gruppboendet eftersom fastigheten ska omvandlas till asylboende då ägaren, Svensk Fastighetsutveckling, har insett att man kan tjäna betydligt mer pengar på asylboendeverksamhet för migranter än på gruppboendeverksamhet för funktionshindrade. Sedan början av 2016 har alla landets kommuner en skyldighet att tillhandahålla bostad under en tvåårsperiod till den som precis anlänt till Sverige. 49 % av landets kommuner låter därför nu nyanlända gå före i bostadskön ! I många kommuner, främst de utan kommunala bostadsbolag, har man köpt bostadsrätter för att ge bostad till nyanlända vilket driver upp bostadspriserna när kommunen bjuder över kommunens skattebetalare med deras egna skattepengar. Man kan tänka sig att det har skett i Nacka där kommunen har köpt lägenheter för 200 miljoner de senaste två åren, varav tre bostadsrätter till en man, hans tre fruar och 16 barn för sammanlagt 13 950 000 kronor ! osv osv osv osv.   https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/90-%C3%A5ringar-tvingas-flytta-fr%C3%A5n-sina-l%C3%A4genheter-1.162680, https://www.gp.se/ledare/adam-cwejman-tr%C3%A4ngselskattepengar-p%C3%A5-vift-1.318091,
https://samtiden.nu/2016/08/studentlyor-stockholm-blir-hem-nyanlanda/, https://avpixlat.info/2016/09/13/funktionshindrade-svenskar-kastas-ut-gruppboendet-ska-bli-asylboende/, https://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/haga-blir-asylboende-20160913/, https://www.svd.se/regeringen-staller-grupp-mot-grupp

Enligt FN's flyktingorgan UNHCR är 66 miljoner människor "forcibly displaced" och 22,5 miljoner flyktingar varav UNHCR hjälper en stor del. Sveriges bidrag till UNHCR var 2016 1,2 miljarder kronor. Det blir 53 kronor per flykting. Jämför det med kostnaden för NYinvandring till Sverige
som nu är 70 miljarder per år, eller med
nettoförlusten på 101 miljarder kr som de 2.439.007 (år 2017) som invandrat till Sverige och de svenskfödda med två invandrade föräldrar orsakar
varje år vilket blir 41.000 kronor per person, dvs nästan över 700 ggr mer ! Hur väl rimmar det med mångkulturalisternas eviga tjat om "allas lika värde" ?
Och angående "allas lika
värde" är det värt att notera att invandringspolitikens ökade kostnaderna delvis finansieras med pengar som var tänkta som bistånd till fattiga länder ! I I budgeten för 2015 stod det klart att 21 %
av biståndsbudgeten istället gick till kostnader för personer som hade sökt sig till Sverige, och att den siffran i vårändringsbudgeten -15 skulle öka till 22%. "I och medhöjningen i vårbudgeten blir Sverige världsmästare på att låta pengar ur biståndsbudgeten i stället gå till flyktingmottagning."
sade Staffan Landin som sammanställt aktuell statistik. Ett annat tecken på Sveriges vansinniga resursallokeringar är att Sveriges initiala utgifter för sk ensamkommande flyktingbarn varav många kommer från Afghanistan är nästan lika stora som Afghanistans samlade statsbudget !  
https://www.unhcr.org/afr/news/stories/2017/6/5941561f4/forced-displacement-worldwide-its-highest-decades.html,
https://www.unhcr.org/neu/se/partner/bistand,
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-krympt-bistand-i-budgeten_4494283.svd, Sanandaji:"Massutmaning" sid.70, https://sak.se/afghanistan/ekonomi-och-naringsliv,.

Sverigedemokraterna har de senaste åren med hjälp av Riksdagens Utredningstjänst tagit reda på ilka besparingar det skulle innebära med en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90-95 %, vilket är SD's ambition. Detta skulle innebära en normalisering av asylinvandringen jämfört med
genomsnittet av EU-länderna. 2015 landade beräkningen av denna besparing på drygt 208 miljarder kronor de kommande fyra åren ! I skuggbudgeten hösten -16 landande besparingen på drygt 124 miljarder kronor de kommande fyra åren !I SD's budget ingick då istället satsning på sänkt skatt för
samtliga pensionärer, lärlingsutbildningar, slopat sjuklöneansvaret och den allmänna löneavgiften för
småföretag vilket man bedömer ska kunna bidra till att skapa runt 80 000 nya jobb, 7000 nya poliser, förbättrade löner för poliser/sjuksköterskor/lärare.

Vid höstbudgeten 2017 landade besparingarna på invandring på 95 miljarder de kommande 3 åren. Totalt ville partiet lägga 11,1 miljarder kronor per år på att förbättra pensionärernas villkor. All politik
handlar om prioriteringar och det är otvetydigt så att genom en förändrad invandringspolitik kan man frigöra mycket stora resurser.   
https://avpixlat.info/2015/10/01/sverige-och-flyktingvanlig-politik-i-sds-skuggbudget/, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverigedemokraterna-presenterade-sin-skuggbudget, https://avpixlat.info/2016/10/05/sd-presenterade-skuggbudget /, sid 105/6 i : https://sd.se/wp-content/uploads/2016/10/Budgetproposition-f%C3%B6r-2017.pdf,
https://samtiden.nu/2016/10/sd-vill-bryta-utanforskap-med-verkningsfull-integration/,
https://sd.se/wp-content/uploads/2017/10/H%C3%B6stbudget-2018.pdf

Alla får vara med och betala priset för den liberala invandringspolitiken. Naturligtvis kommer detta mest drabba de som har minst marginaler: pensionärer, arbetslösa, studerande och sjuka. Bland de i arbetsför ålder som drabbas hårdast finns väldigt många invandrare.SvD skrev dec
-14 att barnfattigdomen fått en tydligt etnisk dimension. Skillnaden mellan familjer med svensk respektive utländsk bakgrund har ökat kraftigt sedan 1990-talet och vid tillfället levde 29,1 % av barnen med minst en förälder född utomlands i fattigdom jämfört med 5,2% av barnen till föräldrar som är födda i landet. Regeringens fördelningspolitiska redogörelse 2014 visade att andelen av de
utrikesfödda med låg ekonomisk standard var med absoluta respektive relativa mått 11,9 respektive 29,9 %. För de inrikesfödda var siffrorna 3,6 respektive 11,2 %. Bland utomeuropeiskt födda var
andelen 40 % som levde i relativ fattigdom ! Sanandaji skrev 2014 angående skillnader i arbetsinkomster mellan inrikesfödda och utrikesfödda: "Detta är jämförbart med inkomstskillnaden
mellan svarta och vita i USA, där svarta i genomsnitt tjänar 42 % lägre än vita. Alla svenskar känner till det enorma inkomstgapet mellan svarta och vita på andra sidan Atlanten. Att Sverige numera har lika stora ekonomiska klyftor mellan invandrare och infödda känner färre till."        
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fattigdomsklyftan-vaxer_4182243.svd, https://www.aftonbladet.se/kultur/article22491190.ab,
h
ttp://archive.is/6RWyo, Sanandaji: "Massutmaning" sid127, https://tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/

Rapportserien "Utanförskapets Karta" utvecklades med hjälp av docenten Mauricio Rojas för folkpartiet i syfte att med någorlunda objektiva kriterier mäta utanförskapet över tid. För att klassa ett område som utanförskapsområde skulle sysselsättningen ligga under 60 % för personer 20-64 år
samt antingen skulle 30 % lämna grundskolan utan att ha uppnått utbildningsmålen eller så skulle valdeltagandet ligga under 70 %. I rapporten som avhandlade år 2006 och som kallades "Utanförskapets karta- arvet efter Mona Sahlin" visades hur socialdemokraternas misslyckade politik hade lett till att antalet utanförskapsområden vuxit dramatiskt.
År 1990 fanns det 3 utanförskapsområden i Sverige, 2002 hade antalet ökat till 128 och år 2006 fanns 156
områden. Antalet boende i dessa utanförskapsområden hade år 2006 ökat till 493 000 personer, fanns nu över hela Sverige och hade fått en allt starkare etnisk prägel.
Fp skrev: "Vi
liberaler vet vad vi vill och hur det kan åstadkommas. Vi har ett omfattande aktionsprogram mot utanförskapet." 2006-14 besatte Fp posten som integrationsminister. När uppföljande rapporter
presenterades våren 2014 påstod Fp att antalet utanförskapsområden 2012 minskat med 1 (sic!) till 155 st, Med denna takt skulle det ta 912 år, dvs till år 2924, för att komma ned på samma nivå som 1990 ! MEN inte nog med detta. FP hade ändrat metodologin genom tillgången till ny form av statistisk. Detta omöjliggör naturligtvis jämförelser med tidigare rapporter. Sanandaji hade dagen innan (!) på uppdrag av tankesmedjan "den nya välfärden" också presenterat en uppföljande rapport med samma
metodologi som tidigare rapporter. Då kunde konstateras att trenden från socialdemokratins maktinnehav hade fortsatt även under Folkpartiets år vid makten. Antal utanförskapsområden hade år 2012 växt till 186 stycken och i dessa bodde 566.000 personer varav bara 25% var svenskfödda med 2 svenskfödda föräldrar. Fp's och därmed alliansens "omfattande aktionsprogram mot utanförskapet" är ett totalt och fullkomligt fiasko. Fp skrev i DN efter rapporten om år 2006 att "sanningen är att det inte finns något annat politiskt område där regeringsmisslyckandet är så tydligt som inom integrationsområdet. Integrationsministrar har kommit och gått men misslyckandet har inte bara bestått utan
förvärrats. Det är denna misslyckandets kontinuitet som måste brytas innan dess följder blir ännu allvarligare." Fp's första rapport går inte längre att hitta på internet.......  
https://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_3491/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
(finns inte kvar), https://www.dn.se/debatt/allt-fler-far-det-allt-samre-i-utsatta-bostadsomraden/,
https://www.tino.us/2014/06/erik-ullenhag-medger-att-han-andrat-metod-men-det-gor-inget-for-den-ar-battre/,
https://www.tino.us/2014/05/uppdatering-av-utanforskapets-karta-visar-fortsatt-okning-av-utanforskap-2006-2012/,
Sanandaji: "Massutmaning" sid.142,

2008 införde alliansen nya regler för arbetskraftsinvandring som förenklade utomeuropeisk arbetskraftsinvandring. Argumenten gick ut på att Sverige behövde importera specialister till bristyrken. Men samtidigt togs prövningen mot arbetsmarknadens behov bort. Arbetsförmedlingen kan inte längre invända att arbetskraften redan finns tillgänglig i Sverige eller övriga EU/EES. DN skrev i januari 2013 att "istället för specialister har två tredjedelar av nästan 60 000 arbetstillstånd som beviljats sedan 2008 gått till enkla jobb, i yrken där arbetslösheten i Sverige redan är
rekordstor." Dessutom drar arbetskraftsinvandrarna med sig anhöriga som kanske inte alls arbetar. Allt detta går tvärtemot de slutsatser som både Ekberg och OECD gjort, nämligen att det ur ekonomiskt perspektiv är av viktigt höja sysselsättningen bland de redan befintligt arbetslösa invandrarna. Thord Ingesson, LO's migrationspolitiske expert har sin uppfattning klar:"Många
arbetsgivare söker låga kostnader och underdånig arbetskraft, inte unik kompetens." Migrationsforskaren Henrik Emilsson sade om lagen att "Den strider både mot de kunskaper som finns om hur en framgångsrik modell för hur arbetskraftsinvandring bör se ut och internationella policytrender". Rapporten "Världens Öppnaste Land" från Malmö högskola utvärderade den nya
arbetskraftsinvandringslagen. Studien visar att högkvalificerade arbetskraftsinvandrare inte brukar stanna kvar. De arbetskraftsinvandrare som faktiskt stannar kvar är i låglönejobb eller i förvånansvärt många fall utan arbete. I genomsnitt kommer 0.6 anhöriga per arbetskraftsinvandrare varav bara en av fem arbetar. Den mest slående slutsatsen är kanske att en stor majoritet har sökt asyl. 10 % av arbetskraftsinvandrarna har sökt asyl åren innan arbetstillståndet, 13 % under samma år som de fått
arbetstillstånd och närmare 50 % någon gång efter arbetstillståndet beviljats. En påfallande hög andel har mycket låga eller obefintliga inkomster efter ett par år i landet. Det här är svårt att tolka som något annat än att arbetskraftsinvandring har blivit ett nytt sätt för personer på flykt undan krig,
förföljelse eller fattigdom att ta sig till EU. De låga eller obefintliga inkomsterna antyder att allt inte står rätt till med anställningarna: det kan vara skenanställningar eller liknande. Av de 2699 icke-EU-arbetskraftsinvandrare som invandrade under 2009 och bodde kvar i landet i slutet av 2011 arbetade 12 % i ett bristyrke, 73 % var sysselsatta, ungefär en femtedel saknade inkomst och ytterligare cirka en femtedel hade en inkomst som var 160 000 kronor per år eller lägre, vilket är den undre gräns Migrationsverket kräver för att bevilja arbetstillstånd.                                       
https://www.dn.se/ekonomi/bara-ett-av-tre-arbetstillstand-gar-till-specialister, http://www.dn.se/ekonomi/alliansens-jobbreform-slog-snett/, https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sverige-maste-taenka-om-naer-det-gaeller-arbetskraftsinvandring-28632 , https://www.tino.us/2015/04/hjalp-delegationen-for-migrationsstudier-sprida-forskningsron ,

De borgerligas bortförklaringar om att invandrares svårigheter på arbetsmarknaden beror på för höga ingångslöner stämmer inte. Att arbetsgivare inte visar intresse av att anställa lågkvalificerade ens när staten kraftigt subventionerar löner såsom tex vid instegsjobb är förödande för teorier om att utanförskapet kan lösas bara lönekostnaderna sjunker. Enligt SCB's statistikdatabas lyckades Alliansen höja sysselsättningsgraden i åldrar 16-64 år med måttliga 1,6% från kvartal 3 år 2006 till kvartal 3 år 2014. Under samma tidsperiod ÖKADE arbetslösheten med 0,9 %. (Att detta är möjligt beror på att en del inte ingår i arbetskraften såsom sjuka/studerande/icke-arbetssökande). Då man i statistikdatabasen delar upp i inrikes/utrikesfödda syns att HELA ökningen i arbetslösheten beror på att andelen arbetslösa bland utrikesfödda ökat från 11,9% till 15,4% ! Arbetsförmedlingens skrev Dec -14 att under kvartal 3 år 2014 var arbetslösheten 21,4% bland utomeuropeiskt födda. Dessa siffror hade givetvis varit lägre om inte alliansen ändrat arbetskraftsinvandringslagarna. "Arbetslinjen"
kan inte beskrivas som något annat än ett misslyckande. Det har många gånger konstaterats att Sverige sedan länge har ett av de största gapen i sysselsättning mellan invandrare och infödda inom
hela EU. Alliansen hävdar att de skapade fler jobb. Men det berodde till största del på att  befolkningen ökade under deras maktinnehav. Det är, för att citera Jan Tullberg, "groteskt att ingen påtalar att detta beror på att vi fyllt på med flera hundra tusen personer som jobbar mycket mindre än de befintliga." För det är såklart andelen som jobbar och deras inkomst som välstånd bygger på, inte antalet som arbetar. Sanandaji har konstaterat att det faktum att 500 miljoner Indier infinner sig på sina arbetsplatser varje dag inte innebär att Indien därmed får ett högre välstånd än Sverige. Siffror på hur många som går till jobbet är värdelösa utan siffror på hur många som samtidigt
inte
går till jobbet. Det vet naturligtvis egentligen även allianspolitikerna och även vänstern som nu använder samma retorik. Alliansen vann valen 2006 och 2010 på arbetslinjen som de försökte genomdriva genom skattelättnader för de som jobbar. Det faktum att Alliansen valde att fortsätta den extrema invandringspolitiken var tillsammans med den globala konjunkturen de
huvudsakliga orsakerna till att alliansen inte lyckades bättre med det de vann valen på. ALLIANSEN PRIORITERADE FORTSATT EXTREMINVANDRING FRAMFÖR SINA VALLÖFTEN. Vänstern bygger alltid sin politik på drömmar som är orealistiska fantasier. Mer förvånande är att de borgerliga så länge låtit sin invandringspolitik styras av hur kulturvänstern anser
invandringspolitiken skall vara utformad och av liberala debattörer med extrema verklighetsfrånvända ide'er. Deras arbetskraftsinvandringslag och texten i "Utanförskapets karta" är exempel på att Alliansen helt enkelt inte förstod någonting vad gäller invandringspolitik under deras år vid makten. Tidigare statsminister Reinfeldt sade vid världsekonomiskt forum i Schweiz i januari 2014 att invandringen till Sverige "is giving us the resources to be able to uphold our welfare ambitions", och så sent som nov -16 sade han "De som vill ha en mer restriktiv invandringspolitik säger att ekonomin, pensionerna och jobben hotas. Men hur jag än vrider och vänder på det när jag går igenom de forskningsunderlag som finns råder närmast konsensus. Att människor kommer hit stärker ekonomin och säkrar pensionssystemet på sikt". Man frågar sig om det verkligen är tillåtet att som statsminister återupprepat hävda grova osanningar i ett så viktigt ämne som förändrat Sverige i grunden ?
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401R/NAKUBefInrUtrJmfK/?rxid=c2d71670-5bda-4191-9a3a-45ca7875d394, sid 84 i: https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4dc389314a103f6fdb1480/1418391724915/Arbetsmarknadsutsikterna+h%C3%B6sten+2014.pdf, https://morklaggning.files.wordpress.com/2014/05/invandring-och-morklaggning-karl-olov-arnstberg_gunnar-sandelin_2014-04-29.pdf,https://nyheteridag.se/har-totalslaktar-sanandaji-pastaendet-fran-reinfeldt-om-att-vi-tjanar-pa-invandringen/, https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-04/stockholm-shantytowns-fuel-election-debate-as-nationalists-rise,

Vänsterns förklaringar om invandrares svårigheter på arbetsmarknaden stämmer som vi sett
ovan inte heller. Vänstern förstår heller inte, eller låtsas att inte förstå, att de som de mest säger sig företräda, de med minst ekonomiska resurser, är de som mest drabbas av de negativa
effekter som vänsterns invandringspolitik medför. Den nya röd-gröna regeringen har inte ändrat sin grundsyn på hur svensk invandringspolitik skall bedrivas. Då denna årligen dränerar den
offentliga ekonomin med stora summor blir det extremt svårt att på allvar reparera de stora hål som numera finns i välfärdsbygget. Chanserna att de skall lyckas med att ha EU's lägsta arbetslöshet år 2020 som de själva hävdar är exakt 0.
Istället för en evidensbaserad bas för utformandet av invandringspolitik hänvisar ffa vänstern ibland till olika tankesmedjors "bevis" på
invandringens ekonomiska fördelar. Förmodligen är det dessa som Reinfeldt har läst. Gemensamt för dessa tankesmedjors rapporter angående invandringens ekonomiska effekter är att samtliga är rent
nonsens och inte klarar den enklaste granskning. De är inte objektiva studier utan politiskt färgade falsarier fabricerade av tankesmedjor med en politisk agenda där de i förväg bestämt att
invandringen är lönsam och sedan försöker de med olika trick och fusk bevisa något som de själva vet inte är sant. Ingen av dessa rapporter är gjorda på högskolor/universitet av den enkla
anledningen att de inte skulle klara den akademiska proceduren eftersom granskningar skulle avslöja dem som rena fantasier. Till förargelse för dessa tankesmedjor har senaste åren Tino Sanandaji tagit på sig ansvaret från hela landets nationalekonomer och pinsamt enkelt avslöjat dessa lögnare. Ett typexempel är rapporten av Arenagruppen, en vänstertankesmedja finansierad av LO. Självklart använder ekonomer riktig statistik när det går men Arenarapporten använde inte riktiga data på hur mycket skatt invandrare och andra betalar in, trots att det finns tillgängligt från SCB, utan har istället "antagit" sig fram till skatteintäkter och utgifter inom ramen för en hemmasnickrad "modell" och gör det absurda "antagandet" att invandrare med sysselsättning i snitt betalar in samma skatt som inrikes födda trots att vi vet sedan decennier att så inte är fallet. Arenarapporten fuskar sig på
detta sätt fram till vinst.                                                                                       https://tino.us/2015/07/arenarapporten-varfor-anvanda-riktig-statistik-pa-skatteintakter-nar-vi-kan-anta-fram-vinst/,

Att inte Reinfeldts preciserade vilka forskningsunderlag han syftade på när han sade att dessa
visar att invandringen stärker ekonomin kan bero på att några sådana inte existerar. De enda som visar på vinst är tankesmedjornas falsarier. Istället har ALLAVETENSKAPLIGA STUDIER UTAN UNDANTAG som gjorts angående de ekonomiska effekterna av invandringen till Sverige sedan mitten av 1990-talet visat att den genererar en ekonomisk förlust. Ändå hävdade hela den politiska och kulturella eliten tills helt nyligen att invandringen är bra för svensk ekonomi. Även om en viss insikt nu skett fortsätter stora delar av media och politiker att pumpa ut denna lögn. Alla de negativa effekterna av den liberala invandringspolitiken har varit synliga länge men åtminstone SCB-rapporten "Integration- en beskrivning av läget i Sverige" från december 2013 borde ha satt definitivt punkt för all diskussion om huruvida invandringen är ekonomiskt bra eller dålig för Sverige. ALLA politiska partier och ALL svensk media som hävdat att invandringen är positiv borde efter denna insett att de haft fel. Här tydliggörs av en statlig myndighet de stora ekonomiska påfrestningarna med mångkulturen och invandringen. De är helt enkelt inte möjligt att på ett seriöst sätt fortsätta hävda att invandringen är bra för Sverige när det är fastställt att den orsakar mindre andel som jobbar, större andel arbetslösa, fler fattiga, större inkomstklyftor, fler som är beroende av bidrag, sämre skolresultat, sänkt utbildningsnivå etc. Tino Sanandaji konstaterar: "Ekonomiskt välstånd baseras på hög produktivitet och stor arbetsutbud per invånare, inte på att importera fattigdom och sociala problem från andra länder.Ingen skulle för få sig att det är bra ekonomiskt politik att Sverige ska stänga ned grundskolor så att andelen som saknar behörighet till gymnasiet ökar. Att öka andelen obehörighet genom invandring hyllas däremot, trots att sluteffekten på arbetskraftens utbildning är detsamma".     
https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10154065214823231, https://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/, https://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/, https://www.tino.us/2013/06/media-felrapporterar-kring-invandringens-kostnader/,
www.svd.se/nyheter/inrikes/gront-ljus-till-ullenhag-om-invandringsmyt_6739593.svd, https://tino.us/2014/06/rapport-om-sandviken-invandring-lonsam-finstila-om-stat-och-landstingens-kostnader-exkluderats/, https://tino.us/2014/06/sansviken-fiasko-blottar-elitens-okunnighet-om-ekonomi/, https://tino.us/2014/06/p1-medier-granskar-dn-dn-star-bakom-halv-miljard-i-vinst-i-sandviken-och-kallar-metodkritik-for-asikter/,
https://tino.us/2013/08/flykting-och-anhoriginvandringens-ekonomi/

Den extrema invandringspolitiken försämrar svensk ekonomi och välfärd och har skapat en ny
underklass o
ch det är alltså till stor del de redan invandrade som drabbas av den fortsatta extrema invandringens negativa konsekvenser vad gäller ekonomi och välstånd. Alla
utomeuropeiska invandrare kommer till ett nytt land med ett nytt språk och ny kultur. Väldigt många kommer dessutom till att land med annan religion och t.o.m. annat alfabet. Lägg därtill att majoriteten kommer från mindre utvecklade länder som ej kunnat ge dem en utbildning motsvarande den i Sverige, och att Sverige har mycket få jobb tillgängliga för outbildad arbetskraft. Dessa förhållanden gör det tydligt att det inte är de utomeuropeiska
invandrarnas "fel" att de har svårare än svenskfödda att få ett arbete, det är nämligen helt oundvikligt och helt självklart
och kan bara delvis lindras genom satsningar på språk, utbildning och integration. Det finns absolut ingenting som talar för motsatsen: Vi har i Sverige mer än 20 års erfarenhet av att det förhåller sig så, våra grannländer har samma problem som vi om än i mindre omfattning, och Sverige är dessutom redan det land med högst betyg vad gäller integrationspolitiken. Detta gör att de negativa effekter vi sett med mycket stor sannolikhet kommer öka ju större andel invandrarna utgör av befolkningen. Båda alliansen och de röd-gröna har drivit en invandringspolitik som ÖKAT både arbetslösheten och utanförskapet, just det som de säger sig bekämpa. Alliansen drev inte någon "arbetslinje", utan tillsammans med de rödgröna drev de
"utanförskapslinjen", vilken innebär att de förde en extremt liberal invandringspolitik trots att den innebär försämrad ekonomi och välfärd och ökat utanförskap. Även om ett uppvaknande om detta skett inom vissa delar av borgerligheten förordas fortfarande "utanförskapslinjen" av delar av borgerligheten samt av alla vänsterpartier.                                                                                                                   
https://tino.us/2017/02/norska-invandringskommissionen-del-ii/, Sanandaji:"Massutmaning" sid. 63