Sveriges befolkning var länge unikt homogen. 1930 var 1% av befolkningen utlandsfödd, 1960 var 1,7% födda utanför Norden och 1980 var 0,9% födda utanför Europa. De senaste 25 åren har invandringen till Sverige varit extremt stor. 2016 var 993.784 st, 10 % av befolkningen, född utanför Europa. 2017
var 18,5 % utlandsfödda och andelen födda utomlands/svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands var 24,1 % !!

Denna befolkningsmässiga förvandling genomförd på bara en generation är en av de största samhällsförändringarna någonsin. Men ingen djupare analys av det framväxande mångkulturella samhället har någonsin gjorts av de som fattar de avgörande besluten.Därför finns nu ingen politisk fråga som är mer i behov av granskning än denna. Ingen annan fråga har så djupgående konsekvenser för samhällsutvecklingen. Därför bör invandringspolitiken prioriteras högt då man väljer vilket parti man lägger sin röst på. Man har all rätt att stödja liberal invandringspolitik.
Men de som gjort denna förvandling möjlig gör sitt yttersta för att dölja fakta om vad detta innebär för samhället. Därför följer nedan 10 centrala fakta som alla bör känna till om dess
konsekvenser. Kritiken i texten är inte riktad mot invandrarna utan mot de som driver den extrema invandringspolitiken. Denna text om sanningen om "utanförskapslinjen" är främst avsedd för att vidarebefordra till de 87% som vid valet -14 röstade på något av de 7 riksdagspartier som genomfört utanförskapslinjen, varav en hel del gjorde det av den enda anledningen att de är okunniga om konsekvenserna av utanförskapslinjen. Alla siffror finns bekräftade i referenserna.

1. Svensk invandringspolitik är extrem.

Trenden är att antalet årligen beviljade uppehållstillstånd ständigt ökar. Antalet beviljade  uppehållstillstånd år 2016 motsvarar hela 73 % av samtliga beviljade uppehållstillstånd under åren 1980-89! De första åren på 2000-talet beviljades ca 60.000 uppehållstillstånd/år. 2016 var siffran 150.530 ! Totalt fick 71.571 st då uppehållstillstånd av asylskäl och 15.140 som anhöriga till personer som nyligt fått asyl. 2017 fick 135.529 st uppehållstillstånd varav över 19.000 som anhöriga till de som
nyligt fått asyl. Tioårsperioden 2008-2017 beviljades 274.152 personer asyl men av dessa var det bara 101.820 som uppfyllde kriterierna enligt Genevekonventionen eller var kvotflyktingar. 172.332 st dvs 63 % av de som fick beviljad asyl fick det INTE genom att de uppfyllde något av de villkoren !

SCB mäter invandring genom antalet nya folkbokförda i landet. 2001-2005 låg invandringen mätt på detta sätt på 61.000-65.000 personer årligen. 2006-2012 invandrade 96.000-103.000 personer/år varav 15.000-21.000 återvändande svenska medborgare och 42.000-48.000 utomeuropeiska invandrare. Sedan har invandringen ökat ännu mer. 2016 invandrade 163.005 personer varav 20.019 var återvändande svenska medborgare och över 100.000 var utomeuropeiska invandrare ! 2017
invandrade 144.489 personer varav 19.513 återvändande svenska medborgare och återigen över 100.000 utomeuropeer. De senaste åren har alltså en befolkning motsvarande en stor svensk stad invandrat varje år från utanför Europa ! Sverige har nu en nettoinvandring i relation till befolkningen som är betydligt större än den enorma invandring som skedde till USA under slutet av
1800-talet !!

Sverige är det befolkningsmässigt 13:e största landet inom EU med 2 % av befolkningen (i januari 2017), men är ändå ett av de länder som tar emot flest asylsökande inom EU. Enligt FN's och EU's statistik var åren 2010-17 placeringen 3,4,3,3,2,3,8,7. Totalt per capita 2010-14 var Sverige överlägsen 1:a med 13% av asylansökningarna, 7 ggr fler per capita jämfört med genomsnittet för EU-länderna. 2015 ökade antalet asylsökande till EU som påstår sig vara under 18 år och komma ensamma dramatiskt till 88.265 personer. Om Sverige tagit emot en proportionell andel av dessa med avseende på Sveriges befolkning skulle knappt 1700 sökt sig till Sverige. Istället var det över 35.000 st som kom till Sverige, mer än 20.000 fler än till det EU-land dit näst flest sökte sig. Sveriges överrepresentation var 1900 % !!

2015 beviljades 333.350 personer asyl i ett EU-land.En proportionell andel av dessa för
Sverige skulle varit 6400 personer, men istället beviljades här 34.470 st dvs 10,3 %, mer än 5
gånger vår befolkningsandel. Av de som inte fick asyl enl Genevekonventionen utan pga "skyddsbehov" inom EU fick 30,4 % det i Sverige dvs en överrepresentation med 1400% !
År 2016 beviljades 710.395 personer asyl i ett EU-land. En proportionell andel av dessa för Sverige skulle ha varit 14.208 personer, men istället beviljades här näst flest av alla EU-länder: 69,350 st
dvs 9,7 % vilket är 5 ggr vår befolkningsandel. Per capita var Sverige klar etta bland alla EU-länder. Av de som inte fick asyl enl Genevekonventionen utan pga "skyddsbehov" fick 18 % det i Sverige
dvs en överrepresentation med 800 % !! 2017 beviljades 538.120 personer asyl i ett EU-land. En proportionell andel av dessa för Sverige skulle ha varit 10800 personer, men i istället beviljades
här 31.235 st, vs 5,8 %, nästan 3 gånger vår befolkningsandel. Per capita beviljade Sverige tredje flest asyler av alla EU-länder. Av de som inte fick asyl enl Genevekonventionen utan pga "skyddsbehov" inom EU fick 7,2 % det i Sverige dvs en överrepresentation med 260 %. Men 2017 års statistik på
medelvärden är grovt missvisande eftersom Tyskland beviljade så enorma mängder asyler. Om man räknar bort Tyskland så var Sveriges befolkning 2,3 % av alla övriga EU-länders i januari 2017, men
Sverige beviljade 14,7 % av alla asyler borträknat de som beviljades i Tyskland, en överrepresentation på över 500 %. Av de som inte fick asyl enl Genevekonventionen utan pga "skyddsbehov" inom alla
EU-länder borträknat Tyskland så fick 19,8 % det i Sverige, en överrepresentation med 760 %.

Trots att Dublinförordningen föreskriver att asyl oftast skall prövas i inreselandet inom EU och att därmed antalet asylsökanden i Sverige borde vara extremt lågt upplevde Sverige det högsta asyltryck någonsin per capita i ett OECD-land 2015. Både jämfört med tidigare invandring till Sverige samt
jämfört med andra Europeiska länder är invandringen till Sverige extrem. Förutom lilleputtländerna Cypern och Luxemburg är det nu bara Österrike som har större andel utrikesfödda än vad Sverige
har av EU-länderna.Nu har Sverige tom har större andel födda i utlandet än vad det traditionella
invandrarlandet USA har.Arabiska håller på att gå om finska som näst största språk i Sverige.Allt detta visar att svensk invandringspolitik inte bara är extrem. Den är extremt extrem. Den har fullständigt förvandlat det som var ett av världens mest homogena länder på osannolikt kort tid. Det Sverige som funnits i hundratals år ända fram till slutet av 1900-talet finns inte längre kvar......

2. Invandringen,försämrar ekonomin och därmed välfärden.

Det är andelen som jobbar och deras inkomst som välståndet i ett välfärdssamhälle bygger på.
Skillnaden i förvärvsfrekvens i åldrar 20-64 år mellan inrikes/utrikesfödda har sedan slutet av 90-talet legat mellan 23 och 27 %-enheter, år 2015 var den 23,3 %. Då var skillnaden 29,3 %-enheter mellan inrikesfödda och utomeuropeiskt födda. 2015 hade utrikesfödda i arbetsför ålder nästan 40 % lägre
arbetsinkomst än inrikesfödda och utomeuropeiskt födda nästan 50 % lägre. Sverige har enligt Mipex den utvecklade världens mest inkluderande integrationspolitik så det är INTE integrationspolitiken som är orsaken. Istället är det den stora skillnaden i utbildning och svenskakunskaper som är orsaken till sysselsättningsgapet. 2012 hade 12 % av svenskfödda men 23 % av utomeuropeiska invandrare endast förgymnasial utbildning. Sept -15 hade 49 % av de nyanlända bara förgymnasial utbildning. År 2012-14 var 40 % av invandrarna i åldrarna 16-74 år från Syrien utan gymnasieutbildning, 60 % av de från Eritrea och Afghanistan och 80 % av de från Somalia. I PISA-undersökningen 2015 hamnade runt 60 % av de 15-åriga skoleleverna födda utomlands i gruppen för lågpresterande elever jämfört med runt 20 % av eleverna födda i Sverige. PIAAC, vuxnas variant av Pisa-undersökningen, visar
att Sverige har störst gap i humankapital mellan inrikes- och utrikesfödda av samtliga länder i undersökningen och att skillnader i inkomst och arbete försvinner nästan helt efter kontroll för kunskap. I Sverige är bara 2,5 % av jobben är åtkomliga för dem med lägre kvalifikationer. Dessa förhållanden gör det tydligt att man inte kan skylla varken på invandrarna själva eller på diskriminering vad gäller det stora sysselsättningsgapet, inkomstskillnaderna och därmed skatteinbetalningarna. Skillnaderna är nämligen helt naturliga och oundvikliga. Därför har samtliga akademiska och statliga
studier som avhandlat ekonomiska NETTO- effekten av invandringen sedan mitten av 1990-talet visat på en ekonomisk förlust, även de som avhandlat effekter framåt i tiden dvs på "lång sikt".
Flood/Ruists beräknade i en regeringsrapport 2013 att varje utomeuropeisk invandrare i snitt fram till år 2060 orsakar en nettoförlust på 375.000 kronor eller 760.000 kr om deras barn 15 år eller yngre födda i Sverige räknas in. Den mest heltäckande studien är Jan Ekbergs som beräknade en nettokostnad på 3-4 % av budgeten för offentlig sektor år 2006. 2017 motsvarar detta 69-92
miljarder kronor. I statsbudgetens utgiftsposter 8 och 13 redovisas ffa invandringens kostnader de första åren för Migrationsverket och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. De kostnaderna ökade
från 8 miljarder kronor 2006 till 64 miljarder år 2017 (!) och slutet -15 hade regeringen dessutom beslutat om ökade utgifter med 11 miljarder som tillfälligt stöd till kommunerna för flyktingsituationen. Initiala kostnaden uppgår nu alltså till ca 70 miljarder. Då man utgår från Ekbergs studie och räknar upp denna pga de ökade initiala kostnaderna och ökat antal invandrare, invandrare och svenskfödda med 2 invandrade föräldrar var 60 % fler år 2017 jämfört med 2006 !, så landar man nu på en
nettokostnad på ca 170 miljarder kronor per år, ca 7 % av offentliga sektorns budget, mer än vad ALLA Sveriges grundskolor och gymnasier kostar tillsammans ! Varje svenskfödd med minst en
svenskfödd förälder betalar därmed ca 20.000 kronor/år för invandringen. En svensk 2-barnsfamilj får totalt alltså betala drygt 80.000 kronor. På ett enda år.

SD tillsammans med Riksdagens Utredningstjänst har tagit reda på vilka besparingar det skulle innebära med en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90-95 %, vilket är SD's ambition. Vid höstbudgeten 2017 landade denna besparing på 95 miljarder de kommande 3 åren. Av de olika
budgetalternativen är det helt enkelt ingen tvekan om vilken som är bäst för de nu boende i Sverige. Enligt UNHCR finns 22,5 miljoner flyktingar varav UNHCR hjälper en stor del. Sveriges bidrag
till UNHCR år 2016 var 1,2 miljarder kronor vilket är en försumbar utgift jämfört med vad invandringen till Sverige kostar. Hur väl rimmar detta med mångkulturalisternas eviga tjat om "allas lika värde" ? Ett annat tecken på Sveriges vansinniga resursallokeringar är att Sveriges initiala utgifter för sk
ensamkommande flyktingbarn varav många kommer från Afghanistan ett tag var nästan lika stora som Afghanistans samlade statsbudget !

Nationalekonomen med doktorsexamen Tino Sanandaji skrev: "Ingen skulle för få sig att det är bra
ekonomiskt politik att Sverige ska stänga ned grundskolor så att andelen som saknar behörighet till gymnasiet ökar. Att öka andelen obehörighet genom invandring hyllas däremot, trots att sluteffekten
på arbetskraftens utbildning är detsamma
". För trots att ALLA VETENSKAPLIGA STUDIER UTAN UNDANTAG som gjorts angående de ekonomiska effekterna av invandringen till Sverige sedan mitten av 1990-talet visat att den genererar en ekonomisk förlust så var hela den politiska och kulturella eliten tills helt nyligen överens om att att invandringen är positiv för svensk ekonomi. Även om en
viss insikt nu skett så fortsätter stora delar av media och politiker att pumpa ut denna lögn. Förre statsminister Reinfeldt sade 2014 att invandringen till Sverige "is giving us the resources to be able to uphold our welfare ambitions", och så sent som nov -16 sade han "De som vill ha en mer restriktiv
invandringspolitik säger att ekonomin, pensionerna och jobben hotas. Men hur jag än vrider och vänder på det när jag går igenom de forskningsunderlag som finns råder närmast konsensus. Att människor kommer hit stärker ekonomin och säkrar pensionssystemet på sikt
". Man kan fråga sig om det verkligen är tillåtet att återupprepat hävda grova osanningar i ett så viktigt ämne som förändrat
Sverige i grunden ?

3. Invandringen ökar utanförskapet och har skapat en ny underklass.

Invandringens stora kostnader gör att det lämnas mindre utrymme för välfärd vilket hårdast drabbar de fattigaste varav många är sjuka eller pensionärer. Problemet med arbetslöshet i stort sett helt orsakat
av invandring. Sverige är förmodligen det enda landet i världen som har en högre skatt på pension än på lön. Finansministern har sagt att hon hoppas helt kunna radera ut skillnaden i beskattning - på villkor att svensk arbetslöshet ska gå ned och att den till år 2020 är lägst i EU. 2016 levde 16,8 procent av pensionärerna i Sverige, 328 000 st varav 229 000 kvinnor, under EU:s fattigdomsgräns, som är 60% av landets genomsnittliga disponibla inkomst. Bland de över 75 år var siffran 24,5 %. "Det är
ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har ett pensionssystem som inte klarar av att ge ekonomisk trygghet i dag eller i framtiden. Vi har här en stor grupp människor som arbetat
och betalat skatt under sina liv men som nu tvingas vända på varenda krona
." sade ordföranden för SPF Seniorerna. Men bland de fattigaste som drabbas hårdast finns även väldigt många
invandrare.SvD skrev dec -14 att 29,1 % av barnen med minst en förälder född utomlands lever i fattigdom jämfört med 5,2% av barnen till föräldrar som är födda i landet. En regeringsrapport
2014 visade att andelen av de utrikesfödda med låg ekonomisk standard var med absoluta respektive relativa mått 11,9 respektive 29,9 %. För de inrikesfödda var siffrorna 3,6 respektive 11,2 %. Bland utomeuropeiskt födda var andelen 40 % som levde i relativ fattigdom ! Tino Sanandaji skrev 2014 angående skillnader i arbetsinkomster mellan inrikesfödda och utrikesfödda: "Alla svenskar känner till det enorma inkomstgapet mellan svarta och vita på andra sidan Atlanten. Att Sverige numera har lika stora ekonomiska klyftor mellan invandrare och infödda känner färre till."

Underklassen är därför idag till stor del etniskt, kulturellt och ofta även religiöst skild från  majoritetsbefolkningen vilka de dessutom ofta bor segregerat ifrån. Detta ger mycket goda förutsättningar för sociala problem. Förortsupploppen 2013 drabbade främst sk utanförskapsområden. 1990 fanns 3 sådana i Sverige. 2006 hade de ökat till 156 st. Folkpartiet (nuvarande liberalerna) skrev då att "sanningen är att det inte finns något annat politiskt område där regeringsmisslyckandet är så tydligt som inom integrationsområdet. Integrationsministrar har kommit och gått men misslyckandet har inte bara bestått utan förvärrats. Det är denna misslyckandets kontinuitet som måste brytas innan dess följder blir ännu allvarligare". De påstod sig veta hurman skulle bryta trenden: "Vi liberaler vet vad vi vill och hur det kan åstadkommas. Vi har ett omfattande aktionsprogram mot utanförskapet."
2006-2014 besatte Fp posten som integrationsminister. 2012 hade antalet utanförskapsområden ökat till 186 st och i dessa bodde 566.000 personer varav bara 25% var svenskfödda med 2 svenskfödda föräldrar.......

4. Invandringen gör Sverige till ett farligare land.

Jämfört med svenskfödda med två svenskfödda föräldrar är utrikes födda enligt BRÅ överrepresenterade med 150% i brottsstatistiken, och med 200-400% för allvarliga brott såsom dödligt våld, våldtäkt, misshandel och rån ! Svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar är överrepresenterade 100 %. Av dömda och misstänkta för mord och mordförsök med skjutvapen på allmän plats sedan 2013 har 90 % en eller två föräldrar som invandrat till Sverige. Man kan inte bortförklara detta med invandrarnas sämre ekonomiska position. Dels är denna i sig en ofrånkomlig konsekvens av att den extrema invandringspolitiken inneburit massiv invandring av personer med
lägre humankapital än svenskfödda, dels har det visats att det faktum att låginkomsttagare har
högre brottsrisk inte självklart innebär ett orsakssamband. Föräldrars kriminella belastning och familjestruktur förklarar mer av systematiska likheter i brott, än hemmets inkomst och
utbildningsnivå. En förklaring är att individuella och familjära egenskaper som ökar risken för kriminalitet samtidigt tenderar att öka risken för sämre prestationsutfall i utbildning och på arbetsmarknaden.

Oavsett orsak har invandringspolitiken varit framgångsrik i att skapa ett farligare land. En ny stor
underklass som är etniskt skild från majoritetsbefolkningen är ju en perfekt grogrund för sociala problem. 2012 skrev rikskriminalpolisen: "De etniska nätverken inom den organiserade
brottsligheten samt territoriella nätverk bedöms utgöra ett allvarligt samhällshot.", "I Sverige finns det idag otaliga kriminella nätverk vars huvudsakliga sammanhållande faktor är den gemensamma etniciteten eller släktskapet", "De kriminella individerna i de territoriella nätverken blir normsättande för de boende i området och då särskilt för barn och ungdomar.". Forskaren/polisen Amir Rostami sade att organiserad brottslighet är ett ökande problem: "Samhällsklyftorna har ökat, vi har fler marginaliserade områden, det är fler som inte klarar grundskolan, vi har ett växande kulturellt utanförskap. Många av dem som hamnar i gängen ser sig inte som en del av det svenska
samhället.", "Det handlar inte om endast ekonomiskt utanförskap, utan även om kulturellt, etniskt och normativt utanförskap","Det finns absolut ingenting som pekar på att trenden ska vända".

Då fler invandrare bor i de utsatta områdena är invandrare även överrepresenterade som brottsoffer. Sedan år 2009 är det större andel svenskfödda med 2 utrikesfödda föräldrar som utsätts för brott
mot enskild person jämfört med svenskfödda med minst 1 svenskfödd förälder. Utrikesfödda har ända sedan 2005 haft större utsatthet än svenskfödda med minst 1 svenskfödd förälder. Segregationen
syns allt tydligare i brottsstatistiken.

Invandrarnas överrepresentation i brottslighet orsakar tusentals brottsoffer varje år. Drygt 40 % av
brotten i Sverige numera begås av utrikesfödda/inrikesfödda med 2 utrikesfödda föräldrar vilket innebär att ca 20 % av brotten i Sverige orsakas av deras överrepresentation i brottslighet.
Ansvaret för dessa 20 % av alla brott i landet vilar INTE på den majoritet av invandrarna som INTE är kriminella, utan främst såklart på brottslingarna själva men även delvis på de som genomdrivit den extrema invandringspolitiken dvs 7 av 8 riksdagspartier och deras väljare. Men de sistnämnda har aldrig tagit något ansvar för detta. Och svensk media har aldrig någonsin ställt ansvariga politiker till svars för den högre brottslighet som deras invandringspolitik orsakar och det ökade antal brottsoffer
det medför. I Sverige prioriteras nämligen extremliberal invandringspolitik och feg politisk korrekthet betydligt högre än medborgarnas säkerhet........


5. Invandringen gör Sverige mer muslimskt.
Moderna muslimska organisationer som säger bra saker hänvisar till Koranen, men även konservativa imamer och jihadister belägger sina åsikter och handlingar med hänvisning till Koranen eller sunna (berättelser om Muhammeds liv). Islam är i flera avseenden kristendomens motsats. Jesus lät sig
korsfästas för att rädda mänskligheten, medan Muhammed var en krigarhövding, slavägare och hade många fruar varav Aisha var 9/10 år då 54-årige Muhammed hade samlag med henne. Han tillät även
avrättningen av minst 600 judar från stammen Banu Quarayza. Att ha en sådan förebild gör det förståeligt att åsikter extrema ur ett västerländskt inte är ovanliga bland muslimer. Det handlar INTE om några få rötägg som totalmissuppfattat Islam. För problemet med Islam är att det finns inslag i Koranen och sunna som är mycket våldsamma och att surorna med våldsamt innehåll oftast tillhör de senare uppenbarade och har därmed stor tyngd.Taimour Abdulwahab hänvisade tex till sura 9 at-Tawba vid terrorförsöket i Stockholm 2010.


2012 producerade svensktalande jihadister i Syrien en propagandafilm där en man sade: "vi vittnar att  jihad är obligatoriskt för var och en som tror på Allah, hans profet och domedagen. Jihad är obligatoriskt i Sverige och över hela världen.", "Sura at-Tawba är själv, den är sig själv nog, den talar för sig själv. Och haditherna är många om Jihad.","Kom till Jihad - Allah förlåter dina synder". Juni
-15 uppmanade en svensk IS-jihadist till terrordåd i Sverige på Facebook:
"Spräng några ställen",
"Döda en kafir [otrogen]", "Islam är jihad i alla former och vi är här för att dominera hela världen med svärdet". Maj -16 sade terrorforskaren Magnus Norell att Sverige är det land i världen som har näst flest våldsbejakande islamister per capita. Juli -17 sade SäPo att det största terrorhotet mot Sverige bedömdes komma från någon av de 2000 personer som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism. År 2010 fanns 200 st sådana. SäPo-chefen sade: "Det som oroar mig allra mest är tillväxten i de här miljöerna. Det är jobbigt för oss i säkerhetstjänsten att det ökar hela tiden för
det innebär att vi måste hålla koll på ännu fler."
Juni -17 sade han : Det är en historisk utmaning att extremistmiljöerna växer".


För några år sedan hade ca en halv miljon människor i Sverige sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav knappt en tredjedel beräknades vara i någon mån utövande muslimer. Helena Benaouda var ordförande i Sveriges muslimska råd. Hennes svärson dömdes 2012 till 12 års
fängelse i Danmark för att ha planerat ett terrorbrott! När vi har våldsbudskap i ideologins urkällor, vissa ledare för ideologin som förkunnar våld och förtryck samt problem med våld/yttrandefrihet/kvinnors rättigheter vart än ideologin drar fram så är det bara en gränslös politisk korrekthet som hindrar någon att se att de ofrånkomliga problem som följer med Islam
beror på en enda sak: ideologin som sådan. Men ändå betalar Sverige enorma summor för invandring som ökar denna ideologi i Sverige ! Alla som kan någonting om Islam visste att det bara var en tidsfråga tills dödsoffer skulle utkrävas för att den politiska och kulturella eliten släppt in Islam i Sverige. 7 april 2017 skedde detta. Ansvaret för dödsfallen vid terrorrattacken på Drottninggatan ligger därför inte bara på förövaren. En del av skulden ligger på de som genomdrivit den massiva invandringen till Sverige från muslimska länder. Genom denna ökar ständigt makten och påverkan på det svenska samhället för den ideologi i vars heliga bok sura 48:29 börjar: "Muhammed
är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra...
"

6. I journalistkåren finns extremt stort stöd för partier som stöder en extrem invandringspolitik.

MP, V och C är de som förordar allra extremast invandringspolitik. Kent Asp vid Göteborgs universitet är den som mest undersökt journalisters partisympatier. I hans senaste undersökning från 2012 stöder 41 % av journalisterna MP, 15 % V och bara 1 % SD. Av de som bevakar politik/samhälle stöder 46 % MP
och 19 % V. På SR och SvT sympatiserar en majoritet med MP! Journalistkårens skevhet i politisk uppfattning leder till en skevhet i deras verklighetsbeskrivning. Det som den grön-röda journalistkåren kallar extremt är i själva verket ofta det normala, medan deras egna åsikter är bland det extremaste som finns. Detta förklarar att media oavbrutet mörklägger och ljuger om invandringens konsekvenser, att de inte granskar Islam och att de inte konfronterar politikerna med de samhällsförsämringar den
extrema invandringspolitiken orsakar och de lögner politikerna oavbrutet framför om invandringen. Istället var medias reportage länge oftast ren propaganda för öppna gränser och mångkultur och
socialreportage på individnivå utan belysning av konsekvensanalys på samhällsnivå . Det har blivit en liten förbättring senaste åren men många journalister ser fortfarande som sin främsta
uppgift att med alla tänkbara medel motarbeta och svartmåla alla som kritiserar invandringspolitiken och många av de övriga klarar inte ens av att se de mest uppenbara orsakssamband. Något
försök till heltäckande journalistisk kritisk granskning av den extrema invandringspolitiken gjordes överhuvudtaget inte under 20 års tid, trots att den under dessa år förvandlade Sverige för
alltid. Detta är ett svek av episka dimensioner.

7. Den viktigaste politiska prioriteringen för regeringen och alliansen var till 2015 att fortsätta med extreminvandring. Nu är högsta prioriteringen att hålla SD borta från inflytande

Denna och den föregående regeringen ha fört en invandringspolitik som ofrånkomligen ÖKAR både
arbetslöshet och utanförskap, just det som de säger sig bekämpa och som länge dominerat den politiska debatten. Alliansen prioriterade fortsatt extreminvandring högre än sina vallöften om
ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Alliansen drev inte någon "arbetslinje", utan drev "utanförskapslinjen", precis som de rödgröna. Av statsbudgetens 27 utgiftsposter handlar 2 om invandring: Post 8 "migration" och post 13 "jämställdhet och nya invandrares etablering". Dessa
poster utgörs nästan uteslutande av nyanlända invandrares etablering ffa migrationsverkets driftsbudget och arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Kostnaden för dessa 2 poster ökade från ca 8 miljarder kronor år 2006 till 25 miljarder 2014 och till 64 miljarder 2017 ! Vid jämförelse med andra
budgetposter visas att invandring prioriterats före allt annat. Övriga 25 poster har i genomsnitt sedan 2006 fått ökade anslag med 16%. Post 8 och 13 har ökat med över 700 %! ! Inom vilket annat politikområde skulle en sådan kostnadsökning accepteras ? 27/12 2014 meddelades att regeringen och alliansen hade ingått Decemberöverenskommelsen för att minoritetsregeringar ska kunna styra landet enligt sitt eget budgetförslag. Detta berodde enbart på att att de ville hålla SD borta från all form av inflytande så att Europas mest extrema invandringspolitik skulle kunna bevaras eller göras ännu mer extrem. Detta var så viktigt att de övergav den grundläggande demokratiska principen att ett politiskt förslag måste samla en majoritet i parlamentet för att gå igenom. Det var det slutgiltiga
beviset för att extremliberal invandringspolitiken var den viktigaste politiska prioriteringen för både regeringen och alliansen och att denna blivit ett prestigeprojekt som skulle genomföras till vilket pris som helst.

Sedan 2010 är SD vågmästare i riksdagen samt i flera kommuner. Men trots det så inleds nästan inga formella samarbeten med SD. Alliansen valde efter valet -14 att lämna över makten till vänsterblocket istället för att fortsätta regera med stöd av SD eller ens diskutera med SD. Och Socialdemokraterna skulle 2014 ha föredragit nyval hellre än att ens prata med SD. För vänstern och alliansen är den viktigaste prioriteringen nu att hålla det enda parti som för länge sedan förutsåg de nu allmänt erkända invandringsrelaterade problemen utan inflytande. För alliansen är det viktigare att inte samarbeta med SD än att genomföra sin egen politik ! Att den rödgröna regeringens budget går igenom beror nämligen på att de borgerliga inte fäller regeringens budget som de säger är så skadlig, av den enda anledningen att de inte vill göra det med hjälp av SD. SD backade 2016 upp moderaternas budgetmotion efter att SD's egna förslag fallit men övriga i alliansen lade ned sina röster ! Den första paragrafen i första kapitlet i den svenska grundlagen säger att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att folkstyrelsen förverkligas genom ett parlamentariskt statsskick. Men detta förutsätter såklart att partier invalda i riksdagen försöker driva igenom sin politik. Det är svårt att tolka denna paragraf på något annat sätt än att alla partier har en skyldighet att samarbeta med alla
partier invalda i riksdagen om detta innebär att man får igenom mer av sin politik. Sedan 2014 gör inte alliansen det. Därmed saboteras hela valresultatet, den demokratiska parlamentarismen sätts ur spel.
Detta är ett oacceptabelt svek mot väljarna, mot grundlagen och mot Sverige.

8. Invandringspolitiken har gjort Sverige odemokratiskt.

Stora delar av media verkar se som sin främsta uppgift att dölja sanningen om invandringens konsekvenser. Det bevisas enkelt av att en stor del av de basfakta presenterade här är okända för de flesta och av att det var knäpptyst om den stora SCB-rapporten från dec -13 "Integration - en beskrivning av läget i Sverige", när den borde varit huvudnyhet. Anledningen var att den visade
invandringens negativa påverkan på samhället i en mängd avseenden och att påståendet att invandringen "berikar" Sverige är en grov lögn. Sept -12 sade expressens politiske redaktör i SvT att
"Man är naturligtvis oerhört rädd för att någonting man skriver skall på något sätt kunna gynna
Sverigedemokraterna
". Då blir det såklart svårt att publicera fakta i ämnet. Följdriktigt förvägrades SD i sept -14 av en stor mängd tidningar att införa annonser med officiell asylstatistik. Statistiken har tidningarna själva ett ansvar att publicera men det har de ytterst sällan gjort och inte ens när ett parti ville betala för att denna statistik skulle publiceras så tilläts det alltså! Medias agerande går rakt emot det som står på journalistförbundets hemsida som första punkt under publicitetsregler:  Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling." I februari 2015 tyckte enligt DN 63% av folket att invandring är bra
för Sverige och 13% att det är dåligt. Media har alltså lyckats få en majoritet att anse att en företeelse som leder till ekonomisk förlust, mindre resurser till välfärd, mindre andel som jobbar, högre arbetslöshet, mer organiserad brottslighet, mer rån, fler som har låg inkomst, fler som är beroende av bidrag, sämre skolresultat, sänkt utbildningsnivå, mer våld, fler våldtäkter, mer Islam och därmed ökat terrorhot och minskad yttrandefrihet, större inkomstklyftor samt mer utanförskap, till att vara något
positivt för Sverige! En ytterst imponerande men lika skrämmande prestation. Man har grundlurat nästan hela befolkningen. Begreppet "demokratur" har använts av bla Vilhelm Moberg: "I
en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram.
Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, men den fria debatten stryps."

I avsikt att tysta invandringskritiker så skam- och skuldbelägger stora delar av media i stort sett all kritik mot den extrema invandringspolitiken vilken avfärdas som rasism eller främlingsfientlighet, och alla som är kritiska till Islams spridning i Sverige anklagas för att vara "islamofober" och således tom lida av en psykisk störning! Därmed har de hindrat fri åsiktsbildning och motarbetat yttrandefriheten samt även drivit upp en hatstämning mot alla som kritiserar extreminvandringen vilket släppt lös en behandling av dem fullständigt ovärdig en demokratisk nation. De fick länge sällan debattartiklar
publicerade, deras möten saboterades, de utesluts ur fackförbund, deras hem vandaliseras. Inför valet 2010 var svensk-syrianen Issa Issa nära att mördas pga sitt engagemang i SD. 2012 hade enligt BRÅ
43 % av förtroendevalda Sverigedemokrater blivit utsatta för hot/våld/trakasserier. 17% hade utsatts för våld/skadegörelse/stöld jämfört med 1-4 % av de från andra partier.

Tillgång till basfakta är nödvändigt för att göra val till parlament meningsfulla. I den statliga "Demokratiutredningen" står att: " Att säkerställa utrymme för kritik och protest även när sådana yttringar är obekväma är en angelägen politisk uppgift...Ett klassiskt demokratiskt ideal är att beslut ska baseras på de bästa argumenten och tillgodose det gemensamma bästa. Det är bara genom en offentlig diskussion som arguments värde och giltighet i politiska sammanhang kan vinna legitimitet ur demokratins synvinkel...Inskränkningar i yttrandefriheten är därför inte bara illdåd mot enskilda individer utan också sabotage mot möjligheterna att utröna allas gemensamma bästa." Medias agerande har gjort att de allra flesta inte har klart för sig konsekvenserna av invandringspolitiken. Dessutom har alltså den yrkesgrupp som mer än någon annan skall värna demokratin istället sett till att många i Sverige är rädda för att säga sanningen och rädda för att yttra sin åsikt ! Därmed
har de satt demokratin ur spel och folket har förhindrats att påverka en av de största samhällsförändringarna någonsin ! Decemberöverenskommelsen drev detta
ännu längre då den tydligt åsidosatte  den grundläggande demokratiska principen att ett politiskt förslag måste samla en majoritet i parlamentet bakom sig för att gå igenom. Trots de förödande effekter den liberala invandringspolitiken orsakar var det för eliten alltså viktigare att hålla det enda parti som motsätter sig denna utan inflytande, än att vårda den parlamentariska principen med
majoritetsbeslut. Mångkulturalismen blev på direkt odemokratisk väg Sveriges överordnade ideologi! De som via Decemberöverenskommelsen satte demokratin ur spel borde kanske inte
sitta i regeringen eller riksdagen ?

9. Invandringsförespråkarna är hycklare.

Om alla de som förespråkar mångkultur levde som de lär skulle det inte finnas någon segregation. Men i juni -13 bodde bara 5 av 349 riksdagsledamöter i något av de 38 områden som enligt regeringen då var särskilt utsatta. Och flera undersökningar har visat att få journalisterna bor i områden med många invandrare utan istället oftast i städernas, ffa Stockholms, innerstad samt stadsdelar med viss status. Eliten gör alltså allt de kan för att i sina egna liv slippa konsekvenserna av den politik som de utåt vill försvara, genom att undvika de områden där utanförskapslinjens
oundvikliga negativa konsekvenser syns tydligast. De vill inte heller ha det Sverige de skapat. Istället låter de underklassen, till stora delar de redan invandrade, betala priset för deras extrema
invandringspolitik. Reinfeldt, Jan Helin, Erik Ullenhag, Jonas Sjöstedt, Thomas Mattsson, Stefan Löfven och de flesta andra politiker och journalister som driver utanförskapslinjen är de som drabbas minst av denna. Med hög lön, bostad i fina områden, med barnen i skolor långtifrån problemen, eget sparkapital, privat pensionssparande och sjukvårdsförsäkring sitter de väl skyddade
från de negativa effekter som den extrema invandringspolitiken skapar. Därifrån sitter de sedan och fördömer alla som har invändningar mot denna. Detta är ett närmast ofattbart hyckleri.
Mångkulturalismen har blivit en institutionaliserad lögn inom den politiska och kulturella eliten i Sverige.

10.Mångkulturalismen raserar folkhemmet.

Allt det som läggs i begreppet folkhem: välfärd, jämställdhet, trygghet, gemenskap och demokrati har kraftigt försämrats då visionen om folkhemmet av eliten ersattes av visionen om det mångkulturella samhället. De flesta invandrare jobbar och begår inte brott. Men det är större andel invandrare än svenskfödda som inte jobbar och som begår brott. Forskningen angående detta är mycket tydlig. En företeelse som gör landet fattigare och farligare kan aldrig vara positiv. Statens viktigaste uppgifter har historiskt sett alltid varit att värna medborgarnas säkerhet och välfärd. Trots att vi sedan 20 år har vetenskapliga belägg för att Utanförskapslinjen leder till den raka motsatsen var 7 av 8  riksdagspartier ända till hösten 2015 tydliga med att de ville fortsätta prioritera denna.

Utanförskapslinjens försämringar är beklagliga men sättet som detta genomförts på är fullständigt
oacceptabelt. Forskare och statliga myndigheter har sedan mitten av 1990-talet tagit fram rapporter som tydligt pekar på de negativa effekter invandringen medfört sedan dess. Alla varningslampor hade
lyst röda sedan länge då de etablerade partierna hösten -15 tvingades ta beslut som de tidigare ansett vara fruktansvärda. Men fortfarande hörs från stora delar av de traditionella politiska partier och från större delen av media ändå en enda oavbruten hyllningssång till tolerans, öppenhet, mångfald och liberal invandringspolitik. När de nu ibland tvingas erkänna misslyckandena påstår de att detta går att avhjälpa med "integrationspolitik". Detta är rent nonsens. Sverige har redan bäst integrationspolitik i
hela EU enligt ansedda MIPEX. Att problemen ändå ökar oavbrutet beror helt enkelt på att ingen integrationspolitik i världen kan undvika de självklara problem som massinvandring av icke
svenskspråkiga och till stor del lågutbildade skapar. De kommuner med störst andel invandrare är Malmö, Södertälje och Botkyrka. Alla vet situationen där. I alla sammanhang brukar man försöka
följa lyckade exempel och undvika misslyckade exempel. Men sedan mars -16 tvingas övriga kommuner i Sverige följa dessa 3 kommuners misslyckanden genom att tvingas ta emot många lågutbildade invandrare ! Bara i ett land där totalt okunniga personer kunnat driva fram ett sinnessjukt debattklimat vilket skapat ett idiot-Sverige, kan detta anses vara att "ta ansvar". Politisk korrekthet har vunnit över intellektuellt seriositet. Det är denna motsättning mellan verklighet och elitens ideologi
som sliter sönder Sverige.

I DN 111209 sade Reinfeldt om Sveriges invandringspolitik: "Vi valde att gå i motsatt riktning än vad andra länder i Europa har gjort. Det kommer att bli otroligt intressant att se hur det svenska vägvalet faller ut". För den som bryr sig om att ta reda på fakta är det inte alls svårt att se vad detta vägval innebär. Den välkände ekonomen Assar Lindbäck har sagt: "Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha en restriktiv invandring. Och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystem i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt". Även om flera partier nu delvis tvingats ändra sin politik kan de närsomhelst återgå till Reinfeldts vägval. November -17 konstaterade riksrevisionen att regeringens migrationspolitiska propositioner år 2004-15 ofta saknar ekonomiska analyser och beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter,
kommuner och landsting. "
Vår bild är att underlagen inte alltid har tagits fram med vedertagen metodik...Det är ovanligt med hänvisningar till forskning och andra kunskapsunderlag. I 20 av de 26 granskade propositionerna saknas analyser av risker och osäkerheter helt," sade Tommi Teljosuo,
projektledare för granskningen. De ansvariga partierna, både vänstern och de borgerliga, har istället för att göra något åt de hela tiden växande problemen istället ödslat desto mer tid och energi på att motarbeta de som försökt påtala problematiken som de statliga utredningarna kommit fram till och den oundvikliga utvecklingen som nu alltså blommat ut fullständigt. Det är därför hög tid för  medborgarna att fatta det avgörande beslutet om vilket Sverige de vill överlämna till sina barn:
Välfärd eller mångkultur ? Trygghet eller brottslighet ? Sverige eller Islam ? Demokrati eller hyckleri ? Forskning och fakta eller SvT och Aftonbladet ? Sanning eller lögn ?
Allt detta sammanfattas i en enda avgörande fråga för Sveriges framtid: Ja eller Nej till SD ?

Referenser:

Intro+1:

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1914-2001/ ,
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaR/?rxid=bf4cb408-c622-4162-a1c1-41df0e91f47f,
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgFin/?rxid=af014a6f-9ea3-44e2-a03e-59501ac74f52 ,
https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871599d0d/1485556055900/Beviljade%2Buppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%2B1980-2015.pdf ,
https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd0/1485556063035/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+2009-2016.pdf ,
https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf4e84/1515067343329/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%202009-2017.pdf

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html ,

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiMedb/?rxid=15e2f1dc-db35-4e5d-bfa5-e2a72096d76f

https://www.tino.us/2014/12/demography-for-dummies ,
https://www.unhcr.org/551128679.html0 ,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1 ,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3 ,
https://www.europaportalen.se/2016/05/flest-ensamkommande-barn-till-sverige ,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf/b7786ec9-1ad6-4720-8a1d-430fcfc55018 ,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Asylum_applicants_(including_first_time_asylum_applicants),_Q4_2014_%E2%80%93_Q4_2015.png ,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics ,

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 ,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5 ,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8001715/3-26042017-AP-EN.pdf/05e315db-1fe3-49d1-94ff-06f7e995580e ,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58 ,
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Du-kan-inte-valja-vilket-land-som-provar-din-asylansokan-Dublinforordningen.html ,
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/norge-larmar-vi-rycker-pa-axlarna/ ,
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Foreignborn_population_by_country_of_birth,_1_January_2016_(%C2%B9).png,html,
https://cis.org/immigrant-population-record-2013 ,

https://spraktidningen.se/blogg/har-ar-20-storsta-spraken-i-sverige

2:

https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf ,
Tino Sannandaji: Massutmaning sid 39, Sanandaji:
"Massutmaning" sid. 42,50
,
https://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/,

https://www.mipex.eu/sweden ,
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_24_A01BR1401.pdf ,
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/offentlig-sektor-drabbas-hart-naer-flyktingarna-inte-far-jobb-20762 ,
https://www.tino.us/2015/12/langtidsutredningen-ett-bombnedslag-invandringsdebatten,https://www.svt.se/nyheter/inrikes/invandrade-elever-presterar-samre,
https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/visst-behover-sverige-skapa-fler-laglonejobb_7888050.svd ,
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-från-webb.pdf ,
https://folk.uio.no/kjstore/papers/fiinpvc.pdf ,
https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd ,
https://nationalekonomi.se/filer/pdf/39-1-jt.pdf ,
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page1 ,
https://tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/ ,
https://www.lasningen.se/ladda-ner-gratis-specialutgava/ ,
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38323 ,
https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2638575-invandringen-kostar-som-bistandet ,
https://www.regeringen.se/contentassets/6a0373dacf97488d8aae6b5785e46583/migration-en-aldrande-befolkning-och-offentliga-finanser-sou-201595 ,
https://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.21a8337f154abc1a5dd2876a/1463335875126/Underlagsrapport+2016+1+Ald%C3%A9n+och+Hammarstedt.pdf ,
Sanandaji:"Massutmaning" sid. 48,
https://www.svensktidskrift.se/?p=23968 ,
Sid 21 och sid 26 i:
https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/offentliga-sektorn-korthet-2015.pdf ,
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/kostnader/kostnader-for-grundskolan-ar-2015-1.252380 ,
https://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/Almedalen-2014/2014-06-30-Vad-kostar-skolan.pdf ,
https://sd.se/wp-content/uploads/2017/10/H%C3%B6stbudget-2018.pdf ,
https://www.unhcr.org/afr/news/stories/2017/6/5941561f4/forced-displacement-worldwide-its-highest-decades.html ,
https://www.unhcr.org/neu/se/partner/bistand,

Sanandaji:"Massutmaning" sid.70,

 https://sak.se/afghanistan/ekonomi-och-naringsliv ,.
https://tino.us/2013/08/flykting-och-anhoriginvandringens-ekonomi/ ,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-04/stockholm-shantytowns-fuel-election-debate-as-nationalists-rise,https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23839845.ab ,
https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10154065214823231

3:

https://www.svd.se/feltankt-motsattning-mellan-pension-och-migration ,
https://www.svd.se/svenska-pensioner-samst-i-norden-forfarligt ,
https://samtiden.nu/2017/09/sveriges-andel-fattigpensionarer-okar-tvartemot-ovriga-norden ,
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fattigdomsklyftan-vaxer_4182243.svd ,
https://www.aftonbladet.se/kultur/article22491190.ab ,
h
ttp://archive.is/6RWyo ,
Sanandaji: "Massutmaning" sid127,
https://tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas ,
h
ttp://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_3491/scope_0/ImageVaultHandler.aspx (finns inte kvar),
https://www.dn.se/debatt/allt-fler-far-det-allt-samre-i-utsatta-bostadsomraden/,
https://www.tino.us/2014/06/erik-ullenhag-medger-att-han-andrat-metod-men-det-gor-inget-for-den-ar-battre/ ,
https://www.tino.us/2014/05/uppdatering-av-utanforskapets-karta-visar-fortsatt-okning-av-utanforskap-2006-2012/ ,
,Sanandaji: "Massutmaning" sid.142

4:

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf,
https://www.dn.se/nyheter/sverige/vanligt-med-utlandsk-bakgrund-bland-unga-man-som-skjuter/ ,
Tino Sanandaji: "Massutmaning" sid 193,196, Sanandaji: ";Massutmaning" sid 177-181,
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Polisens%20l%C3%A4gesbild%20av%20grov%20organiserad%20brottslighet%202012.pdf

,
https://petterssonorg.files.wordpress.com/2013/01/polisens-lc3a4gesbild-av-grov-organiserad-brottslighet-2012.pdf ,
https://fof.se/tidning/2015/5/artikel/darfor-okar-de-kriminella-gangens-makt ,
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629118a7/1517212683473/2018_1_NTU_2017.pdf ,
https://affes.worldpress.com/2012/07/09/invandrarna-och-brotten-1-samtliga-brott/ ,

5:

https://www.koranensbudskap.se/,
https://www.dagen.se/nyheter/de-har-verserna-triggade-terroristen/ ,
https://gudmundson.blogspot.se/2012_11_01_archive.html ,
https://www.liveleak.com/view?i=eb8_1353966993 ,
https://gudmundson.blogspot.se/2015/06/borja-gora-bomber-fran-simpla-grejer.html,https://www.gp.se/nyheter/allt-tydligare-sverigekoppling-1.184963,
h
ttps://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-3-000-valdsbejakande-extremister ,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-chefen-om-radikaliseringen-i-sverige-enorm-okning ,
https://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Religion,https://www.expressen.se/ledare/sluta-blunda/ ,
https://politiken.dk/indland/ECE1644751/fire-kendt-skyldige-i-terrorplaner-mod-avishus/ ,
Koraneni översättning av K.V Zetterste'en

6:

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Drommen-om-Sverige_H002A393/?text=true ,
https://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1379/1379935_journalistboken.pdf ,
https://politikfakta.se/wp-content/uploads/2013/03/SVT_partisympatier.pdf

https://politikfakta.se/2013/03/svts-partisympatier-ett-demokratiskt-problem/

7:

https://tino.us/2016/04/ny-prognos-for-asylkostnader/ ,
https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/spraket-nyckeln-till-integration_8476216.svd ,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringskrisen_i_Sverige_2014 ,
https://www.di.se/artiklar/2015/1/5/ledare-do-ar-oacceptabel/ ,
https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alliansen-skapar-nu-en-riktig-kris_4217605.svd, ,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parlamentarism ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 ,
https://www.svd.se/alliansen-vaga-sta-for-er-egen-politik ,
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/R0zM8/darfor-har-jag-andrat-mig-om-invandringen ,
https://samtiden.nu/2016/11/anna-kinberg-batra-vagrade-ta-makten-trots-att-hon-kunde-igen/

8:

https://www.samtiden.nu/3237/asylstatistik-ovalkommet-svensk-media,https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler ,
https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-folket-integrationen-fungerar-inte/ ,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur , https://vimeo.com/4394107 ,
https://www.medievarlden.se/blogg/axel-anden/2012/07/far-sd-en-rattvis-behandling-i-media ,
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/attacker-kan-ge-sd-sympatier_2969579.svd ,
https://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/mats-skogkar/ett-hot-mot-demokratin ,
https://www.skanskan.se/article/20101014/PERSTORP/710139747/-/sd-politiker-uteslots-av-sitt-fackforbund ,
https://www.va.se/nyheter/fack-vill-utesluta-sd-medl-74824

https://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2265780/svenskerne-toer-ikke-debattere-indvandring ,
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2760051 ,
https://expo.se/2011/sverigedemokrater-attackerades-i-uppsala_4050.html ,
https://www.expressen.se/gt/knivattackerad---nu-lamnar-han-politiken/ ,
https://www.bra.se/bra/brott-mot-politiker/ptu.html ,
https://www.regeringen.se/sb/d/3808/a/22272 ,
https://www.regeringen.se/contentassets/69008696fa114a81837274bbf623793b/en-uthallig-demokrati---politik-for-folkstyrelse-pa-2000-talet ,
https://samtiden.nu/8313/ett-overgrepp-pa-parlamentarism-och-demokratisk-anstandighet/
          

9:

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fem-av-349-riksdagsman-bor-i-utsatta-omraden_8229478.svd
https://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Har_bor_journalisterna.pdf
,
https://journalisterna.mediestudier.se/?t=main

10:

https://www.expressen.se/nyheter/sverige-bast-i-europa-pa-integrationspolitik/ ,
https://www.tino.us/2013/08/invandring-och-ekonomiskt-utveckling-i-malmo-botkyrka-och-sodertalje/ ,
https://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-vi-har-valt-ratt-vag-i-asylpolitiken/ ,
https://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/,
https://riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Bristande-konsekvensanalyser-infor-migrationspolitiska-propositioner/